blog

  Wetsvoorstel implementatie herziening M.e.r.-richtlijn naar de Tweede Kamer

  Teun Verstappen Publicatiedatum: 29 oktober 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Wetsvoorstel implementatie herziening M.e.r.-richtlijn naar de Tweede Kamer

  Op 22 september 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel ‘Implementatie herziening M.e.r.-richtlijn’ (Wihm) bij de Tweede Kamer ingediend. Wat houdt dat wetsvoorstel in? Met de Wihm wordt beoogd om de recente herziening van de Europese richtlijn voor milieueffectrapportage in het Nederlands recht te implementeren. De reikwijdte van het wetsvoorstel is beperkt. De Wihm heeft namelijk alleen betrekking op de milieueffectrapportage voor projecten: de project-m.e.r of de project-m.e.r.-beoordeling). De Wihm brengt geen verandering in het systeem van de milieueffectrapportage voor plannen: de plan-m.e.r. De Wihm voorziet concreet in wijzigingen van de Wet milieubeheer, de Crisis- en herstelwet en het Besluit mer. In hoofdlijnen leidt de Wihm tot een verbeterslag/actualisatie van de project-m.e.r.(-beoordelings)procedure(s). Zo voorziet het concept wetsvoorstel onder meer in:

  • de mogelijkheid om in de toets of een project leidt tot ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’ (de project-m.e.r.-beoordelingstoets) rekening te houden met mitigerende maatregelen;
  • een gecoördineerde terinzagelegging van de project-MER en de passende beoordeling;
  • een passende scheiding van de rollen van bevoegd gezag en initiatiefnemer in het geval het bevoegd gezag zelf de initiatiefnemer is;
  • een wettelijke grondslag die het bevoegd gezag de mogelijkheid biedt tot het inschakelen van de Commissie m.e.r., of ‘particuliere adviesbureaus’ in de beperkte project-m.e.r.-procedure en in de m.e.r.-procedure voor projecten die onder Bijlage II van de Crisis- en herstelwet vallen.

  De Tweede Kamer is nu aan zet. In mijn blog houd ik jou op de hoogte van de verdere parlementaire behandeling van de Wihm.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt