blog

  Wijziging Noordbrabantse Verordening Natuurbescherming

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 11 april 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Wijziging Noordbrabantse Verordening Natuurbescherming

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens om de Verordening Natuurbescherming aan te passen. Zij hebben aangekondigd dit op 23 mei 2017 te gaan besluiten. Provinciale Staten zullen vervolgens op 7 juli 2017 daadwerkelijk de gewijzigde Verordening vaststellen. Er zullen extra eisen worden gesteld aan stallen, die strenger zijn dan de landelijke regelgeving. Deze eisen gaan niet alleen gelden voor nieuwe stallen, maar ook voor bestaande stallen.

  Verordening Natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant in werking getreden. Deze kwam in de plaats van (onder andere) de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013.

  In de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant is sindsdien (onder meer) de vrijstelling op de natuurbeschermingswetvergunningplicht opgenomen voor het weiden van vee en het uitrijden van mest (het op of in de bodem brengen van meststoffen). Sinds de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving per 1 januari 2017 staat deze vrijstelling niet meer in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. Zie mijn blogs “Wijziging Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 is in werking getreden: beweiden en bemesten voortaan vergunningvrij” en “Nieuws Wet natuurbescherming: uitvoeringsregelgeving bekend en geen verplichte aanhaking natuurtoets met omgevingsvergunning.”

  Verplichte stikstofreductie

  Verder staat sinds 1 januari 2017 in de Verordening dat een bedrijf uiterlijk per 1 januari 2028 als geheel gemiddeld moet voldoen aan strenge staleisen die zijn opgenomen in bijlage 2 bij de Verordening. Dit gaat veranderen.

  De belangrijkste komende wijzigingen zijn de volgende:

  •  Interne saldering binnen een bedrijf wordt losgelaten. Dit wil zeggen dat er op stalniveau (per individuele stal) moet worden voldaan aan de eisen uit de Verordening in plaats van op bedrijfsniveau.
   Dit heeft tot gevolg dat ook als er plannen bestaan om een bestaand bedrijf over te nemen, deze stallen individueel moeten voldoen aan de eisen uit de Verordening;
  • De uiterste termijn waarop verouderde stallen moeten voldoen aan de uitstoot-verlagende maatregelen wordt verkort. Dit betekent dat stallen ouder dan 15 jaar uiterlijk op 1 januari 2020 moeten voldoen aan de regels;
  • Er zal een verplicht percentage stikstofreductie gaan gelden voor veehouderijen met diersoorten waar nog geen of weinig stalsystemen aan de eisen voldoen. Zo moeten volgens Gedeputeerde Staten deze ontwikkelingen sneller op gang komen.

  Verordening Ruimte

  Naast voornoemde wijziging van de Verordening Natuurbescherming wordt ook de Verordening Ruimte aangepast. In de Verordening Ruimte wordt de regeling ‘staldering’ ingevoerd. Dit betekent dat als bedrijven willen groeien in Oost en Midden-Brabant, er in de buurt ergens anders voor elke gebouwde m2 een oppervlakte van 1,1 m2 stal moet worden afgebroken of een andere bestemming moet krijgen. Deze regeling komt te gelden voor alle bedrijven, behalve voor melkveebedrijven en schapenhouderijen. Dit is echter niet de enige wijziging. Zie voor meer informatie het blog “Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte”.

  Voor vragen kun je gerust contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster