blog

  Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte

  Afbeelding voor Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 maart 2017 het ontwerp van de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ vastgesteld. De ontwerpwijziging ligt met ingang van 17 maart 2017 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie bij Gedeputeerde Staten indienen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende.

  Mestbewerking

  Volgens Gedeputeerde staten is in Noord-Brabant een uitbreiding van de mestbewerkingscapaciteit nodig. Binnen het bouwerperceel van een veehouderij is de bewerking van eigen ter plaatse geproduceerde mest rechtstreeks toegestaan. Mestbewerking ten behoeve van elders geproduceerde mest is niet toegestaan, tenzij:

  • het mestvergisting van samenwerkende melkrundveehouders betreft tot een maximale capaciteit van 25.000 ton per jaar, mits (onder andere) de locatie goed is ontsloten, bij verdere bewerking de mest ter plaatse zodanig wordt bewerkt dat ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water en de ontwikkeling inpasbaar is in de omgeving;
  • sprake is van een nevenfunctie op een veehouderij, mits (onder andere) de mest met pijpleidingen wordt aangevoerd, ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water en de ontwikkeling inpasbaar is in de omgeving.

  Ontwikkelingsmogelijkheden veehouderij

  Veehouderijen met een niet wettelijk verplicht concept voor dierenwelzijn krijgen meer ruimte (meer dan 1,5 hectare bouwblok, waarbij het aantal dieren niet mag toenemen). Ook bedrijven die een blijvende score behalen van 8,5 op grond van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij kunnen een eenmalige ontwikkelingsruimte verdienen van 0,5 hectare (tot maximaal 2 hectare) (zie voor meer informatie over deze scoremethodiek, mijn blog ‘Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening’). Verder wordt het beleidsconcept ‘staldering’ ingevoerd voor het Concentratiegebied Zuid als bedoeld in de Meststoffenwet, gecorrigeerd aan de hand van de gemeentelijke grenzen. Staldering betekent dat een ondernemer die een dierenverblijf wil oprichten of die een bestaand gebouw als dierenverblijf in gebruik wil nemen, moet aantonen dat er elders een bestaand dierenverblijf is gesaneerd door sloop of herbestemming. Een bestaand dierenverblijf is een dierenverblijf dat uitgaande van de peildatum 17 maart 2017 in de drie daaraan voorafgaande jaren legaal en onafgebroken bedrijfsmatig is gebruikt voor het houden van dieren. De stalderingseis wordt gesteld aan hokdierbedrijven, zijnde een veehouderij met uitzondering van melkrundveehouderij en schapenhouderij.

  Neem voor vragen over deze voorgenomen beleidswijzigingen gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap