Blog

Artikelen door Franc Pommer

Succesvol invorderen van bestuurlijke geldschulden door tijdige beslaglegging

6 maart 2019

Bestuursorganen maken bij de invordering van bestuurlijke geldschulden amper gebruik van de bestaande civiele mogelijkheden om het resultaat van de invordering te optimaliseren. Zo kan door het tijdig leggen van conservatoir beslag worden voorkomen dat een overtreder uiteindelijk geen verhaal biedt. Maar hoe werkt het leggen van conservatoir beslag nou precies?

Meer

Thema's: Incasso & beslaglegging , Bestuurs(proces)recht , Handhaving

Blogsite: Overheidszaken

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking treden.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Bibob-vragenformulier maakt geen deel uit van DHw-aanvraag

5 november 2018

Op grond van artikel 27 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet (DHw) en ook volgens verschillende gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APV), kunnen de DHw-vergunning respectievelijk exploitatievergunning worden geweigerd, "indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvrage vermelden in overeenstemming zal zijn".

Meer

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gemeentewet , Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Actualiteitenmiddag Hekkelman; een korte terugblik!

28 juni 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 organiseerden wij een actualiteitenmiddag over actuele thema's in het omgevingsrecht. Een kleine honderd overheidsjuristen en adviseurs van overheden werden in een middag bijgepraat over de belangrijkste actuele thema's in het omgevingsrecht. In deze blog blikken wij terug.

Meer

Blog thema: Omgevingsrecht

Blogsite: Overheidszaken

Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

29 mei 2018

Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de 'Ondermijningswet' – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – die de regering in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Graag praat ik je in deze blog kort bij over de stand van zaken van de twee meest concrete voorstellen.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

3 mei 2018

De conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar gisteren (op 2 mei 2018) heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, voor zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregime.

Meer

Blog thema: Handhaving

Blogsite: Overheidszaken

Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5 gram harddrugs is toepassing van artikel 13b Opiumwet gerechtvaardigd

16 maart 2018

Bij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die groter is dan 0,5 gram is in beginsel, dat wil zeggen behoudens tegenbewijs, aannemelijk dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie

7 maart 2018

Op 6 maart 2018 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot de “Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen”. In deze nieuwe wet wordt de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid verschaft om een rechtspersoon bij besluit te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

2 februari 2018

Op 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze blog ga ik in op de vraag hoe de bevindingen van Widdershoven zich verhouden tot de waarschuwing die volgens de Afdeling tot uitgangspunt moet worden genomen, bij toepassing van artikel 13b Opiumwet bij een eerste constatering van verboden drugs in een woning.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Raad van State volstrekt helder: maatregelen van woningcorporaties laat bevoegdheid op grond van 13b Opiumwet onverlet!

20 december 2017

Normaal gesproken blog ik niet over uitspraken waarbij ikzelf betrokken ben geweest, maar voor de uitspraak van de Raad van State van vandaag maak ik graag een uitzondering vanwege het belang voor de rechtspraktijk (ECLI:NL:RVS:2017:3481). De Raad van State heeft vandaag namelijk een principiële uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om met toepassing van artikel 13b Opiumwet panden waarin verboden drugs zijn aangetroffen te sluiten.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Demonstranten mogen ingang PI Vught niet blokkeren

20 oktober 2017

De ingang van de PI Vught mag op 29 oktober a.s. niet worden geblokkeerd door demonstranten, tijdens een "lawaaimanifestatie" die wordt georganiseerd door de Bond van Wetsovertreders. Op een bijzondere plaats als een gevangenis is het "ter bescherming van de gezondheid, het verkeer en de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden (art. 2 Wom)" nodig dat de toegang volledig toegankelijk blijft.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Uitspraak 'knip' in de regeling over schadevergoeding

2 augustus 2017

De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (2 augustus 2017) uitspraak gedaan over de zogenoemde 'knip' in de regeling over schadevergoeding in art. 8:89 lid 2 van de Awb.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

De Wet aanpak woonoverlast komt eraan…

1 juni 2017

Nog één maand en dan is het zover. Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast, oftewel artikel 151d Gemeentewet in werking; een wet waar in veel gemeenten al enige tijd naar wordt uitgekeken. De wet voegt aan het maatregelenpakket van burgemeesters in verband met de handhaving van de openbare orde een nieuw instrument toe. Hiermee kan de burgemeester bij ernstige en herhaaldelijke hinder door gedragingen in of vanuit een woning of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan de bewoners een last onder bestuursdwang opleggen.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Het Stoepkrijtverbod uit de APV definitief van tafel

19 mei 2017

Het is zover. Het Stoepkrijtverbod in Den Haag gaat van tafel.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Breda schrapt stoepkrijtverbod uit APV

10 mei 2017

Toevallig of niet, maar de gemeenteraad van Breda heeft besloten om haar (stoep)krijtverbod uit de Algemene plaatselijke verordening te schrappen.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Eerste uitspraak Centrale Raad van Beroep over jeugdhulpverzoeken op grond van de Jeugdwet

2 mei 2017

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de (nieuwe) Jeugdwet. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over deze nieuwe Jeugdwet (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Deze uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen op grond van de jeugdhulpplicht als zij een jeugdhulpverzoek behandelen.

Meer

Blog thema: Overheid en privaatrecht

Blogsite: Overheidszaken

Poging tot drugshandel onvoldoende voor sluiting ingevolge artikel 13b Opiumwet

26 april 2017

Een poging tot verkoop, aflevering of verstrekking van drugs vanuit een pand is onvoldoende voor het ontstaan van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 april 2017 uitgemaakt (ECLI:NL:RVS:2017:993). Nog niet eerder maakte de Afdeling dit zo expliciet duidelijk.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Officiële toestemming nodig voor stoepkrijten?!

7 april 2017

Met veel plezier luister ik iedere ochtend op mijn autoradio naar het programma "Ekdom in de ochtend" op NPO 2. De presentator van dit programma, Gerard Ekdom, richtte in 2016 de "Bond tegen vertrutting op". De bond stelt regels en opvattingen aan de kaak die in zijn ogen merkwaardig zijn. Deze week werd door de bond aandacht gevraagd voor het "Haagse stoepkrijtverbod".

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

Voorschrift gemeentelijke verordening buiten toepassing wegens bijzonder geval

4 april 2017

Op 29 maart 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:864). Volgens de Afdeling kan een bestuursorgaan onder omstandigheden gehouden zijn om een algemeen verbindend voorschrift – zoals een gemeentelijke verordening – buiten toepassing te laten, omdat toepassing in een bijzonder geval kennelijk onredelijk is. Eerder oordeelde de Afdeling dat al in een uitspraak van 21 oktober 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK0774).

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken

13b Opiumwet: méér dan 0,5 gram harddrugs niet voldoende voor sluiting?

31 januari 2017

Op 23 januari 2017 deed de Rechtbank Zeeland West-Brabant een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2017:418). Volgens de rechtbank was de burgemeester van Tilburg niet zonder meer bevoegd een woning te sluiten met toepassing van artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’), hoewel daarin meer dan 0,5 gram harddrugs werden aangetroffen. Deze hoeveelheid betreft volgens vaste rechtspraak, overeenkomstig de door het openbaar ministerie toegepaste (vervolgings)criteria, de maximaal toegestane gebruikshoeveelheid harddrugs. Bij softdrugs is de maximale gebruikshoeveelheid 5 gram. Bij een aangetroffen hoeveelheid drugs die deze gebruikshoeveelheden overstijgt, wordt aangenomen dat sprake is van een handelshoeveelheid en is de burgemeester bevoegd zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet toe te passen. Het ligt in dat geval op de weg van de rechthebbende op het pand om aannemelijk te maken dat de hoeveelheid drugs niet voor handel bestemd was.

Meer

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Blogsite: Overheidszaken