Alle artikelen Ondernemerszaken

Faillissementsaanvraag als incassomiddel: hoe werkt dat nu?

26 juni 2014

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur kan een effectief middel zijn om alsnog betaling van een openstaande factuur te verkrijgen. De debiteur zal in de regel immers willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard. Hoe en wanneer werkt dat nu?

Meer

Faillisementsaanvraag, Pluraliteit van schuldeisers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Echtscheiding en de schenking of erfenis met uitsluitingsclausule: Alertheid geboden!

23 juni 2014

Bij echtscheiding leiden de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen vaak tot discussie en geschillen tussen de scheidende echtgenoten. Die schenkingen en erfenissen zijn in de regel van ouders afkomstig.

Meer

Echtscheiding, Erfenis, Schenking

Blog thema: Gemeenschap van goederen

De DGA, zijn salaris en zijn alimentatieplicht

12 maart 2014

Het resultaat van veel ondernemingen staat onder druk. Er zijn veel gescheiden DGA’s die alimentatie betalen. Kan/mag een DGA zijn salaris verlagen zodat hij minder alimentatie behoeft te betalen? En in hoeverre moet een DGA interen op zijn vermogen in zijn B.V. om de alimentatie te betalen?

Meer

Alimentatie, Alimentatieplicht, Dga, Directeur-grootaandeelhouder, Salaris

Blog thema: Alimentatie

Het opschortingsrecht mag ook vóór oplevering als pressiemiddel gebruikt worden

11 maart 2014

Indien je door de wederpartij wordt aangesproken tot nakoming, terwijl deze zelf niet is nagekomen, kun je bij wijze van verweer het opschortingsrecht inroepen. Door de verplichting om bijvoorbeeld te betalen of te leveren op te schorten, kun je druk op de wederpartij uitoefenen om alsnog na te komen. Blijft de wederpartij in gebreke, dan heeft het opschortingsrecht mede het karakter van zekerheid voor de voldoening van de (eventuele) schade die je hebt geleden (door middel van verrekening). Maar wat als je vóór de oplevering van een werk al fouten constateert die de wederpartij nog kan herstellen? Mag je jouw verplichtingen dan ook al opschorten?

Meer

Opschortingsrecht

Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst - De belangrijkste gevolgen van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie

4 februari 2014

Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is vandaag in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. Vandaag heeft de Tweede Kamer namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste Kamer binnen afzienbare tijd zal instemmen met dit wetsvoorstel, wordt in deze bijdrage ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor jou als overheidswerkgever.

Meer

Ambtenarenstatus, Uwv, Wet normalisereing rechtspositie ambtenaren, Wet werk en zekerheid, Wnra, Wwz

Blog thema: Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Buitensporig hoge bonussen en de nieuwe claw back-regeling

14 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen excessieve bonussen voor (ex-)bestuurders van naamloze vennootschappen en financiële ondernemingen worden aangepast of zelfs worden teruggevorderd op grond van de nieuwe claw back-regeling. Met deze regelgeving zet de overheid een volgende stap in de strijd tegen het toekennen van buitensporig hoge bonussen aan (vertrekkende) topbestuurders.

Meer

Claw back

Blog thema: Beloning en bonussen

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Steunstichting: Pas op met een te grote verwevenheid met de vereniging

8 december 2013

Wanneer een sportvereniging de ambitie heeft om haar leden op top­niveau te laten spelen, komt vaak de vraag op: moeten we daar geen aparte stichting voor oprichten? De leidende gedachte is dan door­gaans dat mogelijke financiële risico's van topsport daarmee kun­nen worden beperkt. Die gedachte kan juist zijn, maar als vereniging en stichting in de praktijk niet of onvoldoende gescheiden functio­neren, zou de vereniging nog wel eons bedrogen uit kunnen komen.

Meer

Ontslag op staande voet vanwege het eten van een appelflap

23 september 2013

Je werknemer ontslaan omdat 'ie van een appelflap of pecannotenbroodje proeft, die eigenlijk voor de verkoop in je winkel is bedoeld. Mag dat? Een rechtszaak in Almere geeft het antwoord.

Meer

Etenswaren, Ontslag op staande voet, Supermarkt

Blog thema: Ontslag

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Bedrijfsovername: komen niet voorziene risico’s voor rekening van verkoper?

13 augustus 2013

De Hoge Raad heeft op 21 juni 2013 een arrest gewezen over een bij een bedrijfsovername verstrekte onvoorwaardelijke garantie van het eigen vermogen van de doelwitvennootschap (“de target”), en het risico van waardeoverdracht van pensioen. Het belang van deze uitspraak strekt echter verder dan risico’s omtrent pensioenrechten.

Meer

Aandelen, Eigen vermogen, Koopovereenkomst, Waardeoverdracht

Blog thema: Overdracht van onderneming

Heeft u uw concernfinanciering intern op orde?

23 november 2012

Is uw onderneming ondergebracht in een moedervennootschap (holding) met “daaronder” diverse dochtervennootschappen (werkmaatschappijen)? En is aan twee of meer van de tot dat concern behorende vennootschappen gezamenlijk een krediet of lening verstrekt? Dan doet u er goed aan om na te denken over de vraag hoe u de “lasten” van een concernfinanciering intern, dus tussen de verschillende vennootschappen wilt verdelen en dit goed vastlegt.

Meer

Blog thema: Samenwerking en rechtspersoon

Winstuitkering? Pas op met uw pensioen in eigen beheer!

5 november 2012

Heeft u een besloten vennootschap (B.V.) en bouwt u pensioen op in eigen beheer? Pas dan goed op voordat u besluit een winstuitkering te doen: na de uitkering moet er voldoende vermogen in de B.V. achterblijven om het pensioen op de korte en lange termijn volledig te kunnen betalen. De belastingdienst gaat daarbij uit van een doorgaans veel hogere waarde van de pensioenverplichting dan waarvoor deze op de balans van de B.V. staat. Dit kan onverwachte en hoge belastingaanslagen voor B.V. en pensioengerechtigde tot gevolg hebben.

Meer

Blog thema: Beloning en bonussen

Investeren in sportaccommodaties - Maakt het uit of je eigenaar, huurder of erfpachter bent? - Eefke en Marieke

11 december 2011

ledere sportvereniging heeft behoefte aan een goede accommodatie. De ene vereniging is eigenaar van haar sportvelden, terwijl de andere de grond en het clubhuis van de gemeente huurt. Voor jou als bestuurder maakt het nogal wat uit voor welke optie je kiest; het heeft namelijk consequenties voor de risico's die jouw vereniging loopt en daarmee dus ook voor jouw verantwoordelijkheden als bestuurder.

Meer

Blog thema: Sport

De zorginstelling en de bank - een juridische kijk op de veranderende omstandigheden

11 juli 2011

Dit artikel behandelt de kredietovereenkomst tussen zorginstelling en bank. Zowel de verkrijging, beëindiging als wijziging van financieringsvoorwaarden komen aan bod.

Meer

Bank, Financieringsvoorwaarden, Kredietovereenkomst, Zorginstelling

Blog thema: Financiering & zekerheid

Beperk aansprakelijkheidsrisico bij ongevallen

5 juni 2009

Is de sportvereniging aansprakelijk voor de schade die ontstaat door ongelukken op de vereniging? Hebt u als bestuur zicht op mogelijke risico's van ongelukken binnen uw vereniging en hebt u de nodige maatregelen genomen om schade en claims te voorkomen? In dit artikel krijgt u handvatten om risico's inzichtelijk te maken en te beperken.

Meer

Ehbo, Ongeval, Risicobeperking, Sportvereniging, Veiligheidsmateriaal, Verantwoordelijk, Verzekeringsportefeuille

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid