Alle artikelen Ondernemerszaken

Tuchtmaatregel grote stap naar aansprakelijkheid accountant

24 september 2017

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad nogmaals duidelijk gemaakt dat het oordeel van de Accountantskamer van belang is in een civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen een accountant. Als de rechter afwijkt van het oordeel van de Accountantskamer moet de rechter dit zodanig motiveren dat dit voldoende begrijpelijk is.

Meer

Aansprakelijkheid, Accountant, Accountantskamer, Tuchtrecht

Blog thema: Schade en aansprakelijkheid

E-learning privacy voor arbeidsmobiliteit

22 september 2017

Bij de begeleiding van personen in hun werkomgeving of naar een andere werkomgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij de verwerking van deze gegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. In een e-learning over privacy voor arbeidsmobiliteit worden de belangrijkste aspecten uit de privacyregelgeving en cybersecurity uitgelegd.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Cybersecurity, E-learning, Persoonsgegevens, Privacyregelgeving, Privacy voor arbeidsmobiliteit, Privacy voor loopbaanprofessionals, Verwerking persoonsgegevens, Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

Ik heb al een testament (dus waarom zou ik een nieuwe maken?)

21 september 2017

Meestal gaan testamenten langer mee dan de bedoeling is. Abonnementen worden aangepast en jaarlijks wordt gewisseld van aanbieder telecom, energie-, kabel- en verzekeringsmaatschappij. Testamenten zijn nou eenmaal minder in beeld om over na te denken en als het leven goed gaat, is dat misschien ook goed te begrijpen.

Meer

Echtscheiding, Eigen bijdrage, Erfenis, Erfrecht, Kinderen, Levenspartner, Levenstestament, Nieuw testament, Notaris, Oud testament, Schenking, Testament vernieuwen

Blog thema: Testament

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Dag van de Scheiding – Vrijdag 8 september 2017

5 september 2017

Wist je dat er jaarlijks ongeveer 35.000 echtscheidingen zijn? En dat bijna de helft van de gescheiden personen achteraf zegt dat hij of zij de scheiding anders had willen regelen?De Dag van de Scheiding is een landelijk initiatief van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) om aandacht te vragen voor een goede, respectvolle scheiding. De 7e editie vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 september.

Meer

Dag van de scheiding, Scheiden, Vfas

Thema's: Scheiden , Mediation

Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

1 september 2017

Zoals ik aangaf in deel 1 van deze blogserie over de verwerking van persoonsgegevens in de afvalinzameling zijn ook adresgegevens persoonsgegevens. De betekent dat via afvalpassen of chips in minicontainers die gekoppeld zijn aan adressen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacyregelgeving van toepassing is.

Meer

Afvalpas, Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Doel, Doelbinding, Minicontainer, Persoonsgegevens, Privacy, Wet bescherming persoonsgegevens

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Arbeidsovereenkomst stilzwijgend beëindigd bij echtscheiding?

17 augustus 2017

Het komt voor dat de ene partner op de loonlijst staat bij de onderneming van de andere partner. Als de relatie op de klippen loopt, rijst de vraag bestond er wel een echte arbeidsovereenkomst? en zo ja, wat gebeurt er dan met deze arbeidsovereenkomst? Moet die nog separaat beëindigd worden?

Meer

Arbeidsovereenkomst, Beëindiging arbeidsovereenkomst, Besloten vennootschap, Bv, Doorbetaling van loon, Echtscheiding, Ex-partner, Gerechtshof den haag, Loonlijst, Ondernemer, Partner, Scheiding, Stilzwijgende wilsverklaring, Uitspraak

Blog thema: Scheiden

Lex Rutten
Lex Rutten Advocaat

Privacy bij afvalinzameling (deel 1)

1 augustus 2017

In mijn vorige blogpost schreef ik over Privacy en de Arnhemse afvalpas. Tot op vandaag verschijnen er nog artikelen in diverse media over deze kwestie. Welke persoonsgegevens worden er eigenlijk verwerkt bij de afvalinzameling?

Meer

Adresgegevens, Afval, Afvalinzameling, Afvalpas, Afvalverwerking, Arnhemse afvalpas, Autoriteit persoonsgegevens, Persoonsgegevens, Privacy, Stortgegevens

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Privacy en de Arnhemse afvalpas

14 juli 2017

Om de afvalinzameling te optimaliseren en het scheiden van afval te stimuleren wordt door gemeenten en afvalverwerkers onder meer gebruik gemaakt van afvalpassen. De afvalpassen worden op adresniveau uitgegeven. Een inwoner van de gemeente Arnhem is van mening dat de gemeente zijn privacy schendt omdat de restafvalcontainers alleen geopend kunnen worden met deze adres gebonden afvalpas en heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer

Adresgebonden afvalpas, Afval en privacy, Afvalpas, Arnhemse afvalpas, Autoriteit persoonsgegegevens, Diftar, Handhaving, Nvrd, Ondergrondse afvalcontainer, Privacy, Stortgegevens

Thema's: Privacy , Privacy binnen de afvalbranche

Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de Privacy-verordening: Deel 2: Doelbinding

13 juli 2017

Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren. Dat lijkt nog ver weg, maar om privacy compliant te zijn, moet er wel wat gebeuren. Dit is deel 2 van onze blogreeks "Tien dingen die u niet wilt, maar wel moet weten over de komende Privacy-verordening".

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Documentatieplicht, Doelbinding

Thema's: Privacy , Privacy en werk , Privacy en overheid , Privacy compliance

Europees Hof beschermt werknemers bij pre-pack!

10 juli 2017

In mijn vorige blog "Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?" heb ik uitgelegd welke vragen de kantonrechter van de rechtbank Midden Nederland aan het Europees Hof van Justitie heeft voorgelegd. De advocaat-generaal heeft zijn advies op 29 maart 2017 aan het Europees Hof kenbaar gemaakt en geadviseerd dat de werknemers bescherming genieten als er na een pre-pack gevolgd door faillissement sprake is van een snelle doorstart van de failliete onderneming. Deze situatie dient voor de positie van de werknemers gelijk gesteld te worden met een overgang van een onderneming buiten faillissement. De opvolgende eigenaar, de doorstarter na faillissement, dient alle in dienst zijnde werknemers van rechtswege mee over te nemen.

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

De zelfrijdende auto: ongelukken en ethische discussies (III)

7 juli 2017

In mijn voorgaande blogs over de zelfrijdende auto heb ik uitgelegd wat mijn definitie is van een zelfrijdende auto en hoe deze zelfstandig kan rijden. In deze blog leg ik uit hoe het kan dat een zelfrijdende auto toch betrokken kan raken bij ongelukken en welke interessante ethische discussies hierbij spelen.

Meer

Aansprakelijkheid, Auto, Innovatie, Recht, Technologie

Hoge Raad: Billijke vergoeding in het arbeidsrecht géén punitief karakter!

3 juli 2017

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 30 juni 2017 een uitspraak gedaan over de aard van de billijke vergoeding in de zin van artikel 7:681 BW. Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft een werknemer die meer dan 24 maanden in dienst is geweest recht op de transitievergoeding. In de transitievergoeding worden de gevolgen van het ontslag voor de werknemer gecompenseerd door middel van een forfaitaire vergoeding, waarbij leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding een rol spelen. Daarnaast kan de werknemer indien de opzegging strijdig is met de daarvoor geldende regels de rechter verzoeken de opzegging te vernietigen, dan wel hem een billijke vergoeding toe te kennen. In het laatste geval blijft de opzegging van de arbeidsovereenkomst in stand. Tot vrijdag jl. was het niet uitgemaakt met welke omstandigheden de rechter rekening moet houden bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding.

Meer

Billijke vergoeding, Ontslagvergoeding, Punitief karakter, Transitievergoeding

Blog thema: Ontslag

Lex Rutten
Lex Rutten Advocaat

BSN, bewaartermijnen en verwerkingsregister onder de nieuwe privacyregelgeving

29 juni 2017

Vanaf 25 mei 2018 zullen alle organisaties moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacy regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de maand juni kon iedereen vragen stellen over deze nieuwe regels aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meest gestelde vragen van deze week gaan over BSN, bewaartermijnen en het verwerkingsregister.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Bewaartermijn, Bsn, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy compliance, Privacy regelgeving, Privacy verordening, Verwerkingsregister

Blog thema: Privacy

Het conflict dat nalatenschap heet

26 juni 2017

Wist je dat het jaarlijks aantal sterfgevallen de afgelopen 50 jaar bijna is verdubbeld? Als advocaat erfrecht zie ik dat ook steeds meer ruzie wordt gemaakt over erfenissen en de afwikkeling daarvan. Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over de ongelijke behandeling van kinderen in een testament of het gebruik (c.q. misbruik) van de bankrekeningen van ouders door de kinderen (of een van hen). Het erfrecht wordt dus steeds belangrijker.

Meer

Beneficiaire aanvaarding, Erfgenamen, Nalatenschap, Zuivere aanvaarding

Thema's: Testament , Erfrecht

Hier met die administratie!

23 juni 2017

Op 1 juli a.s. treedt de Wet versterking positie curator in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat accountants en ieder ander die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.

Meer

Administratie, Curator, Faillissement

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

De Hoge Raad: berekening van schade door een leeggehaalde vennootschap

16 juni 2017

Je hebt geld te vorderen van een gefailleerde vennootschap en vermoedt dat de boel voortijdig door de eigenaren is leeggehaald: activa zijn overgeheveld naar een andere partij zonder dat daarvoor een reële koopprijs aan de vennootschap is betaald. De vennootschap is met de schulden achtergebleven en gefailleerd. Kun je als gedupeerde schuldeiser jouw vordering elders verhalen, nu uit het faillissement geen uitkering valt te verwachten?

Meer

Aansprakelijkheid, Causaal verband, Doorstart, Faillissement, Faillissementsfraude, Oninbare vordering, Schadeberekening, Verkoop activa

Thema's: Schade en aansprakelijkheid , Herstructurering , Goed bestuur en governance , Rechtspersonen

Is de OR uitgespeeld bij een faillissement?

14 juni 2017

In december 2016 werd DA Retail Groep in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de ondernemingsraad eerst na de doorstart waarbij ook werkgelegenheid behouden bleef op hoofdlijnen geïnformeerd. De OR startte een procedure bij de Ondernemingskamer omdat zij vooraf geïnformeerd had willen worden door de curator en de curator aan haar advies had moeten vragen.

Meer

Curator, Faillissement, Ondernemingsraad, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Vragen over de nieuwe privacy regels?

9 juni 2017

Binnen een jaar zullen alle organisaties moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacy regels. Vanaf 25 mei 2018 zul je moeten kunnen aantonen dat jouw organisatie ‘privacy compliant’ is. Dat vraagt de nodige voorbereiding en kan leiden tot diverse vragen.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Persoonsgegevens, Privacy, Privacy compliance, Privacy regelgeving, Privacy verordening

Blog thema: Privacy

De vergeten polis

2 juni 2017

Bij het opmaken van testamenten, samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden wordt standaard gevraagd waar het vermogen van cliënten uit bestaat. In de meeste gevallen weten cliënten aardig te vertellen wat ze bezitten en wat hun schulden zijn. Bij de vraag naar eventuele levensverzekeringen, de hoogte van het verzekerde bedrag en wie de begunstigden zijn, blijft het meestal stil.

Meer

Bedrag, Begunstigde, Erfgenaam, Levensverzekering, Polis, Premieplichtige, Testament

Thema's: Testament , Erfrecht

Emile Bosveld
Emile Bosveld Toegevoegd notaris

Ondernemers let op: wetswijziging omtrent betaaltermijnen op komst!

30 mei 2017

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” in werking. De wet voegt aan artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) een lid toe dat grote ondernemingen verbiedt in overeenkomsten met zelfstandige ondernemers en MKB-bedrijven een betaaltermijn van meer dan 60 dagen overeen te komen.

Meer

Grote onderneming, Wetswijziging, Wettelijke betaaltermijn, Wettelijke handelsrente

Blog thema: Financiering & zekerheid

Auke Klomp
Auke Klomp Advocaat