Alle artikelen Ondernemerszaken

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Profiteer van de zon met kruislingse verrekening!

2 juli 2018

In deze tijden van economische voorspoed en historisch weinig faillissementen is het moeilijk voor te stellen dat de volgende recessie zich vroeg of laat aan zal dienen. Maar juist nu de zon volop schijnt, is het verstandig om jouw dak te repareren. Een verrekeningsbepaling kan zo’n reparatie zijn. Als jouw onderneming bestaat uit meerdere vennootschappen kun je er bij een faillissement profijt van hebben als je nu met jouw relaties afspreekt dat vorderingen en schulden over en weer kunnen worden verrekend.

Meer

Faillissement, Verrekening

Thema's: Contracten & Algemene Voorwaarden , Faillissementen & Surseances van betaling , Financiering & zekerheid

Betaling in de vorm van (handels)goederen? Niet doen!

21 december 2017

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een onderneming in financiële moeilijkheden (handels)goederen weggeeft aan haar schuldeisers, omdat er geen geld meer is om hun vorderingen te voldoen. Deze “inbetalinggeving” is geregeld in artikel 6:45 van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit de zijde van de schuldeiser lijkt het accepteren van een inbetalinggeving aantrekkelijk: er wordt immers toch nog iets van waarde verkregen. Deze wijze van betaling brengt echter risico’s met zich mee.

Meer

Actio pauliana, Crediteuren, Faillisement

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Europees Hof beschermt werknemers bij pre-pack!

10 juli 2017

In mijn vorige blog "Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?" heb ik uitgelegd welke vragen de kantonrechter van de rechtbank Midden Nederland aan het Europees Hof van Justitie heeft voorgelegd. De advocaat-generaal heeft zijn advies op 29 maart 2017 aan het Europees Hof kenbaar gemaakt en geadviseerd dat de werknemers bescherming genieten als er na een pre-pack gevolgd door faillissement sprake is van een snelle doorstart van de failliete onderneming. Deze situatie dient voor de positie van de werknemers gelijk gesteld te worden met een overgang van een onderneming buiten faillissement. De opvolgende eigenaar, de doorstarter na faillissement, dient alle in dienst zijnde werknemers van rechtswege mee over te nemen.

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Hier met die administratie!

23 juni 2017

Op 1 juli a.s. treedt de Wet versterking positie curator in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat accountants en ieder ander die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.

Meer

Administratie, Curator, Faillissement

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Is de OR uitgespeeld bij een faillissement?

14 juni 2017

In december 2016 werd DA Retail Groep in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de ondernemingsraad eerst na de doorstart waarbij ook werkgelegenheid behouden bleef op hoofdlijnen geïnformeerd. De OR startte een procedure bij de Ondernemingskamer omdat zij vooraf geïnformeerd had willen worden door de curator en de curator aan haar advies had moeten vragen.

Meer

Curator, Faillissement, Ondernemingsraad, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Steunvordering weg ermee!

12 mei 2017

Het doel van een faillissement is om het vermogen van de failliet te verdelen onder zijn schuldeisers. Hierdoor zal een faillissement niet worden uitgesproken als er slechts sprake is van één schuldeiser. Wanneer een schuldeiser een faillissement aanvraagt, zal hij dus moeten aantonen dat de schuldenaar nog minimaal één andere schuldeiser heeft: er moet een steunvordering zijn. Maar is dat wel wenselijk?

Meer

Curator, Faillissement, Incasso, Steunvordering

Thema's: Faillissementen & Surseances van betaling , Incasso & beslaglegging

De bestuurder blijft niet buiten schot!

4 mei 2017

Dit is mijn vierde blog over de liquidatie van vennootschappen. In de eerdere blogs “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen? “; “Turboliquidatie ligt onder vuur”; “Turboliquidatie en toch failliet!” behandelde ik uitspraken waarbij de rechter de schuldeiser tegemoet is gekomen, ook al was de vennootschap ontbonden. De schuldeiser kan rechtstreeks zijn vordering verhalen bij de bestuurder van de geturboliquideerde vennootschap.

Meer

Besloten vennootschap, Bestuurdersaansprakelijkheid, Crediteuren, Faillisement, Onrechtmatige daad, Vennootschappen

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?

7 april 2017

Wat is de pre-pack? Bij een pre-pack wordt het verkopen van het actief, van een in zwaar weer verkerende onderneming, voorbereid en zodra deze voorbereidende fase is afgerond wordt het faillissement uitgesproken.

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement, Werknemers

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Pandhouder die een faillissement aanvraagt? Het kan!

9 december 2016

Artikel 1 van de Faillissementswet bepaalt dat een faillissement wordt uitgesproken op eigen aangifte of op verzoek van een schuldeiser. In een arrest van vandaag heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze bevoegdheid ook aan een pandhouder toekomt.

Meer

Faillissement, Incasso, Pandrecht

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Turboliquidatie en toch failliet!

9 december 2016

Dit is de derde blog over de liquidatie van een vennootschappen. In mijn eerdere blogs: "Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen?" en "Turboliquidatie ligt onder vuur", heb ik aangeven dat er voor schuldeisers toch nog mogelijkheden zijn om de schade of een gedeelte van de schade te verhalen bij de vennootschap of de bestuurder van de vennootschap. Recent is er weer een zaak op dit gebied gepubliceerd.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Faillissement, Onrechtmatige daad

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

De ondernemende curator en het gevecht om de BTW

12 september 2016

De afgelopen jaren zijn grote winkelketens als Macintosch, V&D, Schoenenreus, Perry Sport en MS Mode failliet gegaan. In de meeste gevallen zijn de winkels direct na het uitspreken van het faillissement weer gewoon open gegaan zonder dat er al sprake was van een doorstart. Maar hoe werkt dat nu, als de curator gaat ondernemen en wat doet hij met de verschuldigde BTW?

Meer

Btw, Curator, Doorstart, Doorstart ondernemer, Faillissement, Voortzetten

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Turboliquidatie ligt onder vuur!

9 september 2016

Sinds 1994 kunnen ondernemingen via een turboliquidatie worden ontbonden. Hierover heb ik in mijn blog “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen?” van 18 augustus 2016 geschreven.

Meer

Faillisementsaanvraag, Faillissement, Onrechtmatige daad

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Turboliquidatie: schuldeiser met lege handen?

18 augustus 2016

De aandeelhouder(s) van een besloten vennootschap stel(t)(len) vast dat deze vennootschap geen activiteiten meer verricht noch baten heeft en deze ook niet meer te verwachten zijn. Er moet worden opgeruimd. Door de aandeelhouders wordt een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en wordt formeel het besluit genomen om de vennootschap te ontbinden en de bestuurder van de vennootschap laat dit besluit enkele dagen later registreren in het handelsregister van de kamer van koophandel. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. De rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Dit wordt een turboliquidatie genoemd. De wetgever heeft bij de introductie van de turboliquidatie geen aandacht geschonken aan het feit dat een vennootschap zodra deze geen baten meer heeft nog wel schulden kan hebben

Meer

Aandeelhoudersbesluit, Faillissement, Onderneming & organisatie, Onrechtmatige daad

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Huis valt in de failliete boedel ondanks huwelijkse voorwaarden

12 augustus 2016

Veel ondernemers en hun partners denken dat huwelijkse voorwaarden beschermen in geval van faillissement. Het huis wordt vaak op naam van de niet ondernemende echtgenoot gezet in de veronderstelling dat daarmee in ieder geval huis en haard bewaard blijft als het mis gaat met de onderneming. Dat is echter een misvatting. Regelmatig claimt de curator met succes dat het huis tot de failliete boedel behoort.

Meer

Failliete boedel, Faillissement, Huis, Onderneming

Thema's: Faillissementen & Surseances van betaling , Huwelijkse voorwaarden

Staken mag, maar niet altijd

11 juli 2016

Het stakingsrecht kent slechts enkele beperkingen en daar is niet snel sprake van. De rechter moet zich bovendien terughoudend opstellen en van een echt ultimum remedium vereiste is geen sprake. Hoewel een staking grote gevolgen kan hebben, kan een staking daarom niet gemakkelijk worden voorkomen.

Meer

Belangengeschil, Dringend noodzakelijk, Esh, Staking

Thema's: CAO , Ontslag , Beloning en bonussen , Faillissementen & Surseances van betaling

Ton Hendriks
Ton Hendriks AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Beslag en andere incassoperikelen

6 juni 2016

Hoe krijg ik mijn geld? Een simpele vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is. Tijdens mijn workshop van het seminar ‘Tussen start en finish. Tips voor jou als adviseur van de ondernemer’ op donderdag 2 juni 2016, heb ik antwoord proberen te geven op deze vraag. Hét antwoord bestaat echter niet; dit is namelijk afhankelijk van de feitelijke situatie. De workshop was vooral gericht op vorderingen waaraan geen zekerheid is verbonden. Wat zijn de opties om zo’n vordering te incasseren? De aandachtspunten komen in dit blog aan bod.

Meer

Beslag, Curator, Faillissement, Incasso, Verrekening

Thema's: Incasso & beslaglegging , Contracten & Algemene Voorwaarden , Faillissementen & Surseances van betaling

De eerste dag van een faillissement

2 mei 2016

Dinsdag, vroeg in de middag. Hét moment waarop curatoren vaak worden benoemd in een nieuw faillissement. Op dinsdagochtend worden namelijk de meeste faillissementen uitgesproken. Wat gebeurt de eerste dag na zo’n telefoontje van de rechtbank?

Meer

Curator, Doorstart, Faillissement

Thema's: Reorganisatie , Herstructurering , Faillissementen & Surseances van betaling

Aanbieden van arbeidsovereenkomsten bij faillissement: “U bent gewaarschuwd !”

19 april 2016

Bij een doorstart biedt de doorstartende ondernemer aan ex-werknemers van een gefailleerde onderneming in voorkomende gevallen een arbeidsovereenkomst aan. Hieraan kunnen grote financiële risico’s kleven zodra de doorstart na enige tijd minder succesvol is als verwacht.

Meer

Arbeidsovereenkomst, Doorstart ondernemer, Transitievergoeding, Wet werk en zekerheid, Wwz

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling

Krenten uit de faillissementspap? Kijk uit voor bestuurdersaansprakelijkheid!

5 februari 2016

Bij een doorstart in een faillissement zijn vaak de bestuurders en aandeelhouders betrokken. Zij kennen de waarde van de onderneming als geen ander en kunnen al voor het faillissement de nodige voorbereidingen treffen. Maar het treffen van voorbereidingen kent ook een grens. Een bestuurder die er voor zorgt dat een doorstart door een marktpartij feitelijk onmogelijk wordt, loopt het risico om door de curator met succes aansprakelijk te worden gesteld.

Meer

Bestuurdersaansprakelijkheid, Curator, Doorstart, Faillissement, Goodwill, Immateriële activa

Thema's: Goed bestuur en governance , Reorganisatie , Herstructurering , Schade en aansprakelijkheid , Faillissementen & Surseances van betaling

Wie betaalt de curator?

21 augustus 2015

Curatoren werken alleen maar voor hun eigen salaris; dat is een veelgehoord verwijt als het over de beloning van de curator in faillissementen gaat. Maar curatoren werken ook vaak voor niets. Hoe zit dat nou?

Meer

Curator, Faillissement, Salaris

Blog thema: Faillissementen & Surseances van betaling