blog

  Belastingvrije uitkering

  Roland van Mourik
  Roland van Mourik Publicatiedatum: 11 mei 2017 Laatste update: 11 december 2020
  Afbeelding voor Belastingvrije uitkering

  Wanneer komt het in ons land voor dat vermogen belastingvrij van A naar B over kan gaan? Dat zijn uitzonderingen. Toch is er een aantal gevallen waarin de wetgever de burger en zelfs de ondernemer tegemoet komt. In deze blog praat ik je bij over de belastingvrije kapitaalvermindering.

  Soorten vrijstellingen

  Een belastingvrijstelling kan een jaarlijkse vrijstelling zijn voor een schenking, een eenmalige vrijstelling erfbelasting bij overlijden, een vrijstelling overdrachtsbelasting bij een onroerend goed transactie of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit zijn waardoor een gedeelte van de waarde van de onderneming zonder heffing van schenk- of erfbelasting over kan gaan op de verkrijger daarvan. Ook kan er binnen het huwelijksvermogensrecht belastingvrij met vermogen geschoven worden tussen de echtgenoten.

  Kapitaalvermindering

  Er is voor aandeelhouder-natuurlijke persoon van een B.V. nog een mogelijkheid om zonder heffing van belasting een uitkering te doen aan privé, namelijk door kapitaalvermindering.

  Een normale winstuitkering uit een B.V. aan privé is belast met 25% belastingheffing, verdeeld in 15% inhouding door de B.V. van dividendbelasting (voorheffing) en 10% inkomstenbelasting via de privé aangifte.

  Indien je overgaat tot een kapitaalvermindering op de aandelen, dan is deze uitkering tot het bedrag van de verkrijgingsprijs onbelast. De verkrijgingsprijs is het bedrag dat je bij de verkrijging van de aandelen daarvoor heeft betaald. Dat kan de storting op de aandelen zijn, maar ook de koopprijs die je ervoor hebt betaald. De gedachte is dat de verkrijgingsprijs is betaald met netto geld en dat daar de belastingheffing al over heeft plaatsgevonden. Terugbetaling is daarom belastingvrij. Niet iedere aandeelhouder realiseert zich dit.

  Een kapitaalvermindering is aan regels gebonden. Technisch gezien wordt van ieder geplaatst aandeel een gedeelte van de nominale waarde terugbetaald. Dat kan op grond van de Wet inkomstenbelasting alleen geschieden via (notariële) statutenwijziging, aangezien de nominale waarde van de aandelen wijzigt.

  Voorbeeld

  U heeft bij oprichting van de B.V. vanuit privé middelen € 100.000 op 1.000 geplaatste aandelen van nominaal € 100 per aandeel gestort. Het geplaatste kapitaal bedraagt dan € 100.000. Stel dat je € 80.000 belastingvrij wilt uitkeren aan uzelf, dan zal van de nominale waarde van ieder geplaatst aandeel van € 100 een bedrag van € 80  worden terugbetaald. De nominale waarde van de aandelen wordt hierdoor € 20 per aandeel. Er resteert dan dus een geplaatst kapitaal van € 20.000.

  Flex B.V. wetgeving

  In oktober 2012 is de B.V. wetgeving drastisch gewijzigd. Tot dat moment kon oprichting van een B.V. alleen plaatsvinden als er een minimumkapitaal van € 18.000 in de B.V. werd gestort. Ook kon uitkering van winst ten laste van het eigen vermogen van de B.V. slechts plaatsvinden tot het bedrag van het minimumkapitaal. Dat alles werkte belemmerend. Het minimumkapitaal is met de invoering van de Flex B.V. wet afgeschaft. Oprichting van een B.V. kan sindsdien met een minimaal bedrag plaatsvinden. Winst kan uitgekeerd worden voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van de statutaire of wettelijke reserves.

  Voor destijds al bestaande B.V.’s ontstond door de wetswijziging de mogelijkheid om het geplaatste kapitaal belastingvrij uit te keren tot bijvoorbeeld € 1,00. Daar is door DGA’s inmiddels al vaak gebruik van gemaakt.

  Agioreserve omzetten in aandelen

  Als je in het verleden bij oprichting of nadien meer op de aandelen heeft gestort dan de nominale waarde, dan wordt die extra storting als agiostorting aangemerkt. Dat kan het geval zijn geweest indien je vanuit privé bijvoorbeeld werkkapitaal beschikbaar hebt gesteld en dit bedrag niet als lening aan de B.V. wilde aanmerken. Op de balans van de B.V. staat dan een agioreserve. Directe uitkering ten laste van de agioreserve aan privé wordt met 25% belast zoals hiervoor omschreven. Om die agioreserve belastingvrij uit de B.V. te kunnen halen, zal eerst een omzetting in aandelen dienen plaats te vinden. Dat gebeurt door extra aandelen uit te geven en deze vol te storten ten laste van de agioreserve. Daarna kan een belastingvrije kapitaalvermindering plaatsvinden.

  Uitkeren of verrekenen

  Nadat de akte van kapitaalvermindering is ondertekend, kan de uitkering aan privé in contanten geschieden. Ook zou je het uit te keren bedrag kunnen verrekenen met een eventuele rekening-courantschuld die je privé hebt aan de B.V.. Daarmee bespaar je in privé de rente die je anders aan de B.V. moet vergoeden.

  Goedkeuring bestuur

  Het bestuur van de B.V. dient daarbij goedkeuring aan het besluit tot kapitaalvermindering te verlenen en de uitkeringstoetsen uit te voeren. Beoordeeld dient te worden of de B.V. na de uitkering voort kan gaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor tekorten die als gevolg van de uitkering ontstaan en die voorzienbaar waren. Vaak zal de aandeelhouder ook de bestuurder zijn. Deze “petten” dienen ook bij kapitaalvermindering gescheiden te blijven.

  Kosten/baten

  De voordelen van een kapitaalvermindering dien je af te zetten tegen de notariële kosten die ermee gemoeid zijn. Bijkomend voordeel van de kapitaalvermindering is dat je jouw statuten tevens kunt actualiseren. Sinds de invoering van de Flex B.V. wetgeving in oktober 2012 is er veel veranderd en zijn statuten van voor die datum niet meer in lijn met de huidige wetgeving. Dat kan tot onduidelijkheid, verwarring of beperkingen leiden. Twee vliegen in één klap dus.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot