blog

  Betaling in de vorm van (handels)goederen? Niet doen!

  Afbeelding voor Betaling in de vorm van (handels)goederen? Niet doen!

  In de praktijk komt het regelmatig voor dat een onderneming in financiële moeilijkheden (handels)goederen weggeeft aan haar schuldeisers, omdat er geen geld meer is om hun vorderingen te voldoen. Deze “inbetalinggeving” is geregeld in artikel 6:45 van het Burgerlijk Wetboek. Vanuit de zijde van de schuldeiser lijkt het accepteren van een inbetalinggeving aantrekkelijk: er wordt immers toch nog iets van waarde verkregen. Deze wijze van betaling brengt echter risico’s met zich mee.

  Faillissement van de onderneming

  Indien een onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, is een faillissement vaak onvermijdelijk. Er zal een curator worden aangesteld, die het bestuur en beheer van de onderneming overneemt. De curator heeft als taak het vermogen van de failliete onderneming te gelde te maken en uit te keren aan de schuldeisers, overeenkomstig hun rang zoals in de wet bepaald.

  Aan de curator zijn een aantal speciale bevoegdheden toegekend. Een belangrijke bevoegdheid is dat de curator rechtshandelingen die benadeling van de schuldeisers tot gevolg hebben kan vernietigen, de zogenaamde “Actio Pauliana”.

  Verplicht of onverplicht?

  De voldoening van een (opeisbare) geldvordering, is een verplichte rechtshandeling en kan door de curator slechts in twee gevallen worden aangetast.

  1. Degene die de betaling ontving wist dat het faillissement reeds was aangevraagd; of
  2. er is sprake van samenspanning tussen schuldeiser en schuldenaar, met als doel de overige schuldeisers te benadelen.

  Inbetalinggeving wordt echter aangemerkt als een onverplichte rechtshandeling. Onverplichte rechtshandelingen kunnen door de curator vernietigd worden als men wist of behoorde te weten dat de (overige) schuldeisers benadeeld zouden worden. In het geval van inbetalinggeving vanwege financiële problemen is er meestal per definitie sprake van benadeling van schuldeisers, de onderneming zal immers niet genoeg (handels)goederen hebben om alle schuldeisers te voldoen.

  Accepteer daarom geen betaling anders dan in geld. Vraag jouw schuldenaar liever de goederen te verkopen en met die opbrengst (een gedeelte van) jouw vordering te voldoen. In dat geval is de betaling een verplichte rechtshandeling die niet eenvoudig vernietigd kan worden.

  Wens je hierover nader geïnformeerd te worden, dan kun je contact opnemen met Anne Marie Weersink.

  Aanleiding tot deze blog is een recent gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Den Haag, waarbij sprake was van inbetalinggeving van voertuigen. De rechtbank oordeelde dat de vernietiging door de curator geen effect had, omdat sprake was van een verplichte rechtshandeling. Deze uitspraak is in strijd met het geldende recht en zal in hoger beroep waarschijnlijk geen stand houden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt