blog

  Financieel adviseurs: Let op bij het maken van periodieke verrekenovereenkomsten!

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 2 november 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Financieel adviseurs: Let op bij het maken van periodieke verrekenovereenkomsten!

  Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een zogenaamd periodiek verrekenbeding. Na afloop van elk jaar moeten echtgenoten het overgespaarde inkomen vaststellen en fify-fifty met elkaar delen. De meeste echtparen doen dat niet en daardoor sorteert het verrekenbeding niet het gewenste effect. Daarom adviseren financieel adviseurs de ondernemer regelmatig om wél jaarlijks af te rekenen. De adviseur stelt dan een verrekenovereenkomst op die de ondernemer en zijn echtgenote tekenen en men leeft in de veronderstelling dat daarmee op correcte wijze is voldaan aan het periodieke verrekenbeding. Bij een echtscheiding sneuvelen deze overeenkomsten echter regelmatig vanwege de onzorgvuldige wijze van totstandkoming en/of de onjuiste toepassing van het verrekenbeding. Hoe is dat te voorkomen?

  Het inkomstenbegrip in de huwelijkse voorwaarden bepaalt de omvang van de verrekenplicht

  In aktes huwelijkse voorwaarden komen talloze omschrijvingen van het begrip inkomen voor. Er zijn ruime inkomstenbegrippen waardoor niet alleen gespaard inkomen uit arbeid, maar ook inkomen uit vermogen, winst uit onderneming of niet uitgekeerde winsten in de B.V. onder het verrekenbeding kan vallen. Daartegenover staat het enge inkomstenbegrip dat tot gevolg heeft dat alleen gespaard inkomen uit arbeid onder het verrekenbeding valt. In veel (oudere) aktes huwelijkse voorwaarden is naar mijn mening onvoldoende aandacht besteed aan de formulering van het inkomstenbegrip zodat lang niet altijd duidelijk is welk inkomen onder het verrekenbeding valt.

  Onjuiste inhoud van verrekenovereenkomsten

  Bij het opstellen van een jaarlijkse verrekenovereenkomst is het dus cruciaal om eerst vast te stellen welk inkomen verrekend moet worden. Als sprake is van een ruim inkomstenbegrip, is het namelijk ook belangrijk na te gaan of sprake is van uitkeerbare winst in de B.V. Mijn ervaring is dat bij het opstellen van een verrekenovereenkomst onvoldoende aandacht is voor de uitleg van het inkomstenbegrip. Ook zie ik verrekenovereenkomsten waarin verrekening van de kosten van de huishouding wordt verward met het periodieke verrekenbeding. Dat zijn echter twee verschillende verrekeningen! Als de verrekenovereenkomst is gebaseerd op een onjuiste toepassing van het inkomstenbegrip zijn de afspraken aantastbaar.

  Onzorgvuldige totstandkoming van verrekenovereenkomsten

  De verrekenovereenkomst moet daarnaast op zorgvuldige wijze besproken worden met de ondernemer en zijn/haar echtgenoot. Het per post toesturen van een verrekenoverzicht dat de ondernemer en de echtgenoot daarna tekenen, kwalificeert niet altijd als zorgvuldig proces. Vooral als één of beide echtgenoten financieel niet goed onderlegd is, en dat is vaak het geval, doet de adviseur er verstandig aan om de overeenkomst uitgebreid te bespreken en ervoor te waken dat beide echtgenoten de inhoud begrijpen en de consequenties accepteren. Daarbij dient hij zich als een onpartijdige adviseur op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat hij in de regel de adviseur van de ondernemer is.

  Tot slot

  Het opstellen van een deugdelijke periodieke verrekenovereenkomst vraagt niet alleen financiële kennis maar ook juridische kennis van het huwelijksvermogensrecht. Beide echtgenoten hebben er belang bij dat die overeenkomst niet aangetast kan worden. Het is daarom aan te raden om een periodieke verrekenovereenkomst te laten opstellen door een specialist op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, dan wel een opgestelde overeenkomst te laten toetsen door een specialist. Dat voorkomt een hoop problemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap