blog

  Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten

  Sonja van Maanen Publicatiedatum: 27 mei 2016 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Het concurrentiebeding in tijdelijke contracten

  Sinds de invoering van de WWZ is een concurrentiebeding in principe niet meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op deze regel bestaat één uitzondering: kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er wel een concurrentiebeding in het contract staan, mits de motivering daarvoor in het contract is opgenomen. Zonder deugdelijke schriftelijke motivering is het beding niet geldig.

  Dubbel nadeel

  Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Werknemers met een tijdelijk contract zijn daardoor extra kwetsbaar: zij komen zonder werk te zitten als het contract afloopt én worden beperkt in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Daarom stelt de wetgever zware eisen aan het concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd.

  Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

  De werkgever moet motiveren waarom het concurrentiebeding vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ nodig is. De wetgever heeft geen concrete voorbeelden gegeven van deze belangen. In algemene zin is aangegeven dat het gaat om hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar de concurrent.

  Rechtspraak

  In de gepubliceerde uitspraken zit nog geen vaste lijn, maar al wel is duidelijk dat aan de schriftelijke motivering strenge eisen worden gesteld. Het is in ieder geval niet voldoende om te omschrijven dat de werknemer in zijn functie toegang heeft tot vertrouwelijke informatie over klanten en het bedrijf.

  Allereerst twee voorbeelden waarin het concurrentiebeding ongeldig werd verklaard. In een zaak die speelde bij de Rechtbank Noord-Nederland moest de werkgever motiveren om welke concrete commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie het nu precies ging, waarmee déze werknemer vanuit zijn specifieke functie te maken kreeg. Ook moest de werkgever onderbouwen dat de werknemer het bedrijfsdebiet van het bedrijf daadwerkelijk in gevaar kon brengen zodat het daarop gerichte concurrentbeding absoluut noodzakelijk was. Een algemene opsomming was in ieder geval onvoldoende specifiek.

  In een andere uitspraak oordeelde de rechter dat de in het contract opgenomen motivering niet voldeed. In het contract stond:

  ‘De door werknemer te bekleden functie van adviseur geeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf’.

  Het concurrentiebeding had een te algemene strekking en was onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon van werknemer, aldus de rechter. Niet duidelijk was om welke specifieke werkzaamheden het ging en ook de ‘belangrijke informatie’ was onvoldoende omschreven. Bedrijfsspecifieke informatie wordt veelal al beschermd door een geheimhoudingsbeding, waardoor deze rechter van oordeel was dat de noodzaak van het concurrentiebeding naast het geheimhoudingsbeding nader onderbouwd had moeten worden.

  In twee andere uitspraken, te weten een uitspraak van de rechtbank Gelderland en Rechtbank Midden-Nederland, was de (relatief ruim omschreven) motivering wel voldoende. In deze zaken lijkt het er echter op dat de rechters zich hebben laten beïnvloeden door het feit dat de werknemers zelf hadden opgezegd en bij een concurrent waren gaan werken. Strikt genomen zou dit echter geen rol moeten spelen bij de vraag of het concurrentiebeding voldoende specifiek gemotiveerd is. Uiteindelijk werd het opgelost doordat de concurrentiebedingen in tijd of geografisch bereik werden beperkt.

  Advies

  Neem het zeker voor het onzekere indien je een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt opnemen en wees zo duidelijk, specifiek en concreet mogelijk bij de motivering daarvan. Motiveer wat de functie van de werknemer inhoudt, tot welke specifieke informatie hij (vanuit deze functie) toegang heeft én wat het zwaarwegende belang is van de werkgever dat het concurrentiebeding absoluut noodzakelijk maakt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt