blog

  Hier met die administratie!

  Afbeelding voor Hier met die administratie!

  Op 1 juli a.s. treedt de Wet versterking positie curator in werking. Eén van de onderdelen van deze wet is het nieuwe artikel 105b van de Faillissementswet waarin wordt bepaald dat accountants en ieder ander die administratie van de failliet onder zich heeft, verplicht is om die administratie ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen zonder dat een beroep op een retentierecht mogelijk is.

  Verstrekking administratie door accountants

  In het oorspronkelijke wetsvoorstel was opgenomen dat “derden” die administratie van de failliet onder zich hebben deze administratie aan de curator moeten afgeven. In het definitieve artikel is hieraan toegevoegd “met inbegrip van accountsorganisaties en een externe accountant”. Het lijkt mij dat deze toevoeging overbodig is. Ook accountants kwalificeren immers als derden. De wetgever vond het desondanks van belang dat de wetsbepaling werd verduidelijkt.

  Voor accountants is verder van belang dat het begrip “administratie” niet nader wordt gedefinieerd, zodat dit begrip wat mij betreft ruim zal moeten worden uitgelegd. Tot de administratie van de failliet die moet worden afgegeven, behoren niet alleen de stukken die door de failliet zijn aangeleverd, maar ook de stukken die in opdracht van de failliet door de accountant zijn opgesteld. In het licht van deze verplichting om administratie aan een curator ter beschikking te stellen, is de lopende procedure tussen de curatoren van Imtech en KPMG interessant. In deze procedure is onder andere de reikwijdte van de informatieplicht van de accountant jegens een curator aan de orde.  De voorzieningenrechter zal op 21 juli a.s. vonnis wijzen.

  Administratie in de cloud

  Ook voor cloud providers is de nieuwe wetgeving van belang. Veel bedrijven maken namelijk gebruik van een cloudomgeving om hun administratie op te slaan en bewaren hun administratie niet op lokale servers. Bij een faillissement komt het regelmatig voor dat er facturen van de provider open staan en dat een provider probeert betaling van de openstaande facturen af te dwingen door de toegang tot de cloud te blokkeren. Als gevolg hiervan heeft de curator geen toegang tot de administratie, hetgeen zeker als een bedrijf tijdens een faillissement tijdelijk wordt voorgezet voor grote praktische problemen kan zorgen. Door de nieuwe wetgeving kan de cloud provider dit drukmiddel niet langer tegenover een curator gebruiken en is een provider bovendien verplicht om de curator de middelen ter beschikking te stellen om de administratie leesbaar te maken.

  Wie betaalt de kosten?

  In de wet is niet bepaald wie de kosten moet dragen. In de Memorie van Toelichting is slechts opgenomen dat, als de curator informatie bij derden inwint, daarvoor een vergoeding kan worden gevraagd. In de praktijk betekent dit dat de partij die de informatie aan de curator ter beschikking stelt hiervoor redelijke kosten bij de curator in rekening zal mogen brengen. Of deze kosten uiteindelijk kunnen worden betaald, zal in veel faillissementen maar de vraag zijn.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen