blog

  Huis voor Klokkenluiders

  Huis voor Klokkenluiders

  Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet treedt (waarschijnlijk) op 1 juli 2016 in werking.

  Wet Huis voor de Klokkenluiders (HvK)

  De wet HvK heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een vermoeden van een misstand door werknemers te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling. Uitgangspunt van de wet is dat werknemers een vermoeden van een misstand eerst intern aan de werkgever dienen te melden. Alle werkgevers bij wie 50 of meer mensen werken, worden met deze wet wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben.

  Adviespunt Klokkenluiders

  Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke organisatie, opgericht door de ministeries van BZK en SZW. Haar primaire taak is het adviseren van klokkenluiders bij het melden van een vermoeden van een misstand. Daarnaast geeft het adviespunt voorlichting aan werkgevers over hoe een goede interne meldregeling en een goed meldbeleid eruit zien. Voor meer informatie over het adviespunt verwijs ik je graag naar de website.

  Meldregeling

  Het adviespunt heeft ook voor jou als werkgever een informatiepakket met een modelregeling opgesteld.

  Instemming OR

  Let op, een dergelijke interne klokkenluidersregeling dient ter instemming aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd. Het is daarom verstandig om de ondernemingsraad hier in een vroeg stadium bij te betrekken.