blog

  Ontslagregels UWV gewijzigd

  Afbeelding voor Ontslagregels UWV gewijzigd

  Met ingang van 1 juli 2016 is een nieuwe Ontslagregeling in werking getreden. Deze wijziging van de Ontslagregeling heeft tot gevolg dat ook de bijbehorende uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, op punten zijn gewijzigd. Hierbij zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij.

  Bedrijfseconomische redenen

  De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met herplaatsing. In de nieuwe Uitvoeringsregels is namelijk duidelijker vastgelegd welke arbeidsplaatsen dienen te worden betrokken bij de beoordeling van de vraag of herplaatsing mogelijk is van een werknemer die door bedrijfseconomische redenen met ontslag wordt bedreigd. Daarbij moet je denken aan de arbeidsplaatsen van onder meer werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met een oproepcontract, werknemers die zijn ingeleend en die de AOW-gerechtigde leeftijd reeds hebben bereikt. Er is wel een uitzondering opgenomen voor echte zelfstandigen (ZZP-ers). Zij mogen buiten beschouwing worden gelaten, indien dat noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.

  In de uitvoeringsregels is ook aangepast dat, indien geen OR is ingesteld maar wel een personeelsvertegenwoordiging, deze slechts hoeft te worden geraadpleegd als ten minste een kwart van de arbeidsplaatsen komt te vervallen.

  Tot slot heeft men met een aantal tekstuele wijzigingen getracht toekomstige onduidelijkheden zo veel als mogelijk te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt hoe het afspiegelingsbeginsel in enkele bijzondere situaties dient te worden toegepast.

  Langdurige arbeidsongeschiktheid

  De arbeidsplaatsen van voornoemde groepen werknemers (met tijdelijk contract, oproepcontract, ingeleend en/of AOW) dienen voortaan óók te worden betrokken bij de herplaatsing van een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is. Hoewel het herplaatsingsvraagstuk bij langdurige ziekte minder urgent is dan bij bedrijfseconomische redenen, is het wel goed dit te realiseren.

  De nieuwe Uitvoeringsregels zijn naar verwachting op de website van het UWV te lezen. Zijn er naar aanleiding hiervan vragen, of ben je gewoon benieuwd naar wat wij kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer