blog

  Privacy bij afvalinzameling (deel 1)

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 30 juli 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Privacy bij afvalinzameling (deel 1)

  In mijn vorige blogpost schreef ik over Privacy en de Arnhemse afvalpas. Tot op vandaag verschijnen er nog artikelen in diverse media over deze kwestie. Welke persoonsgegevens worden er eigenlijk verwerkt bij de afvalinzameling?

  Persoonsgegevens

  Ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon wordt in de privacyregelgeving beschouwd als een persoonsgegeven. Dit begrip is heel ruim. Niet alleen een naam of foto zijn persoonsgegevens. Ook adresgegevens en stortgegevens die kunnen worden gekoppeld aan een adres zijn persoonsgegevens. Ook als de gegevens alleen door middel van een koppeling van verschillende bestanden kan worden herleid tot een bepaald persoon zijn het persoonsgegevens. Gemeenten en afvalinzamelaars maken vaak gebruik van afvalpassen en chips in mini containers. Deze worden op adresniveau uitgegeven. Omdat een adres herleidbaar is tot een persoon is dit een persoonsgegeven. Dat betekent dat de privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Europese privacy verordening, ook geldt voor de registratie van deze gegevens bij de afvalinzameling.

  Verwerking van persoonsgegevens

  Ook het begrip verwerking is enorm ruim. Iedere handeling die kan worden uitgevoerd met persoonsgegevens geldt als een verwerking van persoonsgegevens. Denk aan het vastleggen, opslaan, gebruiken en raadplegen van persoonsgegevens en ook het anonimiseren of vernietigen van persoonsgegevens. Verwerkingen hebben niet alleen betrekking op tekst, maar ook op beeldmateriaal of geluidsbestanden. Omdat het gaat om verwerkingen van persoonsgegevens moet voldaan worden aan de privacyregelgeving. Zo zal de gemeente een gerechtvaardigd doel moeten hebben vastgesteld, is een wettelijke grondslag vereist, moeten afspraken worden gemaakt bij uitwisseling van deze gegevens, moeten de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn en dient duidelijk aan de burgers te worden aangegeven wat met hun persoonsgegevens wordt gedaan.

  Afvalbrengstation

  Om grof afval te mogen storten bij de milieustraat kan aan de hand van een afvalpas of bankafschrift worden gecontroleerd of je een inwoner bent van de gemeente. Als betaald moet worden voor de hoeveelheid afval kan je voertuig worden gewogen om het bedrag dat betaald moet worden vast te stellen. Daarbij wordt vaak je kenteken geregistreerd. Beveiligingscamera’s maken beelden om diefstal en vandalisme te voorkomen of op te sporen. Dit zijn allemaal verwerkingen van persoonsgegevens.

  Ondergrondse afvalcontainers en minicontainers

  Ook bij het aanbieden van afval aan de straat in een minicontainer of het weggooien van afval via een ondergrondse container met een afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt. Als alleen bij een storting afvalstoffenheffing wordt opgelegd (Diftar), dan heeft de gemeente gegevens nodig over het aantal stortingen om de juiste afvalstoffenheffing te kunnen innen. Daarvoor zullen het aantal ledigingen per huishouden op een ondergrondse container of via mini containers moeten worden geregistreerd. Ook kan het zijn dat in de chips van de minicontainers locatiegegevens worden doorgegeven om deze containers te kunnen traceren als deze zijn zoekgeraakt.

  Privacyregels belangrijk bij de afvalinzameling

  Zeker vanwege de ophef over de Arnhemse afvalpaskwestie is er ook binnen de afvalbranche veel aandacht voor de privacyregels. Dat is op zich goed, want via adresgegevens en gegevens op afvalpassen worden persoonsgegevens verwerkt en zal dus ook voldaan moeten worden aan deze regels. Wat de meest relevante eisen uit deze regelgeving zijn bij afvalinzameling zal ik in de volgende blogposts in deze reeks bespreken. De volgende zal gaan over het vastleggen van gerechtvaardigde doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens via een afvalpas.

  Heb je vragen over privacy in de afvalbranche neem dan contact op met Monique Hennekens.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil