blog

  Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 1 september 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

  Zoals ik aangaf in deel 1 van deze blogserie over de verwerking van persoonsgegevens in de afvalinzameling zijn ook adresgegevens persoonsgegevens. De betekent dat via afvalpassen of chips in minicontainers die gekoppeld zijn aan adressen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacyregelgeving van toepassing is.

  Uitgangspunt privacyregelgeving: gerechtvaardigd doel

  Voordat persoonsgegevens mogen worden verwerkt dient een welbepaald en duidelijk omschreven doel te zijn bepaald. Het doel zal bovendien gerechtvaardigd moeten zijn. Persoonsgegevens verzamelen omdat het handig is of omdat deze wellicht in de toekomst nuttig zouden kunnen zijn is in strijd met dit basisbeginsel uit de privacyregelgeving. In het kader van de afvalinzameling geldt daarom dat voor iedere registratie van persoonsgegevens, zoals adresgegevens, stortgegevens of kentekens een doel moet zijn bepaald. Wie moet de doelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen? In de privacyregelgeving is bepaald dat de “verantwoordelijke” de doelen vaststelt voor een verwerking van persoonsgegevens. Gemeenten hebben op grond van de Wet Milieubeheer de wettelijke taak om afval in te zamelen. Het is aan de gemeente om te bepalen op welke wijze zij dat doet. Dit brengt tevens mee dat de gemeente de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de afvalinzameling worden verwerkt. De gemeente zal daarom voordat bijvoorbeeld persoonsgegevens worden verwerkt met een afvalpas, chips in minicontainers of bij de milieustraat moeten bepalen voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt. Het is belangrijk om de doelen ruim genoeg vast te stellen, want het oorspronkelijk doel bepaalt de ruimte voor de verwerking.

  Doelbinding

  Zoals mijn collega Marieke Thijssen ook schreef in haar eerdere blogpost bepaalt het doel welk gebruik van de persoonsgegevens is toegestaan en welk gebruik niet. Zo mogen niet méér persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt dan nodig is voor het doel en mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel. Het doel beperkt ook de mogelijkheid om persoonsgegevens voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld. Dat mag alleen als dat andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien camera’s worden geplaats bij een milieustraat met als doel de beveiliging van een milieustraat, dan mogen de camerabeelden die worden verzameld met deze camera’s niet worden gebruikt om een werknemer op zijn of haar functioneren richting bezoekers aan te spreken. Stortgegevens die zijn verzameld met als doel om de afvalstoffenheffing te berekenen mogen niet gebruikt worden voor de opsporing van sociale zekerheidsfraude. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) al in 2006 al geoordeeld dat het gebruiken van gegevens uit de Diftar-administratie die zijn verkregen met het oog op de berekening en facturering van het verwijderen van huisvuil niet gebruikt mogen worden om een indicatie te krijgen over bewoning van een pand, omdat er geen verwantschap bestaat tussen het oorspronkelijke doel en het beoogde doel van de gegevensverwerking. Deze verwerkingen liggen buiten het oorspronkelijke doel en zijn daarom in strijd met de privacyregelgeving.

  Doelen bij afvalinzameling

  Als een gemeente besluit om afvalpassen in te voeren of minicontainers voorzien van chips zal de gemeente moeten bepalen voor welke doelen de daarop geregistreerde persoonsgegevens, zoals adresgegevens en stortgegevens, worden verwerkt. De doelomschrijving moet duidelijk en voldoende concreet zijn, omdat de doeleinden een kader moeten bieden om te toetsen of de gegevens wel nodig zijn om die doelen te bereiken. Vanwege de doelbinding is het van belang om de doelen goed en niet te beperkt vast te leggen.

  Als doelen voor de verwerking van persoonsgegevens bij afvalinzameling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • behalen van landelijke en Gemeentelijke milieudoelstellingen
  • efficiënte afvalinzameling
  • de inning en berekening van afvalstoffenheffing
  • voorkomen van afvalstortingen door niet inwoners of door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
  • controle op de naleving van en handhaven van de Gemeentelijke afvalstoffenverordening
  • communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
  • het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
  • analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
  • naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

  Wat als de doelen niet bekend zijn?

  Een gemeente heeft in het afvalbeleid of de afvalstoffenverordening vaak wel milieudoelen of belastingdoelen in het kader van de afvalstoffenheffing bepaald, maar meestal geen specifieke doelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat zou ertoe kunnen leiden dat sommige verwerkingen van persoonsgegevens bij de afvalinzameling in strijd zijn met de privacyregelgeving. Dat zou kunnen leiden tot een onderzoek en boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens die kunnen oplopen tot 820.000 euro per overtreding en veel negatieve publiciteit. Worden er bij de afvalinzameling persoonsgegevens verwerkt, zoals adres- en stortgegevens is het belangrijk om na te gaan welke doelen daarvoor zijn bepaald. Indien persoonsgegevens worden verwerkt waar op dit moment niets mee wordt gedaan, zou dat een indicatie kunnen zijn dat er ook geen doel is voor deze verwerking. Het risico bestaat dan dat deze verwerking in strijd is met de privacyregelgeving.

  De andere meest relevante eisen uit de privacyregelgeving voor de afvalinzameling zal ik in de volgende blogposts in deze reeks bespreken. Dit stuk is gebaseerd op een blogpost die ik eerder schreef als gastblogger bij Waste-Insight. De volgende zal gaan over de vereiste wettelijke grondslag.

  Heb je vragen over privacy in de afvalbranche neem dan contact op met Monique Hennekens.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners