blog

  Privacy bij afvalinzameling (deel 3): grondslag

  Monique Hennekens Publicatiedatum: 3 november 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Privacy bij afvalinzameling (deel 3): grondslag

  Zoals ik schreef in de eerdere delen van deze blogserie worden bij de afvalinzameling persoonsgegevens verwerkt. Denk aan de verwerking van adresgegevens voor de uitgifte van afvalpassen of gechipte minicontainers of de registratie van kentekens en stortgegevens bij de milieustraat. Dus ook binnen de afvalbranche moet voldaan worden aan de privacyregelgeving. In deze regelgeving staan een aantal grondslagen. Iedere verwerking van persoonsgegevens zal gebaseerd moeten zijn op één van die grondslagen.

  Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

  In de Wet bescherming persoonsgegevens staan zes grondslagen genoemd en deze blijven gelijk in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt. Deze grondslagen zijn:

  a)    Toestemming

  b)    Uitvoering van een overeenkomst

  c)    Naleving van wettelijke verplichtingen

  d)    Vitale belangen van de betrokkene

  e)    Vervulling van een publiekrechtelijke taak

  f)    Gerechtvaardigd belang

  Zie daarvoor ook de eerdere blogpost van Marieke Thijssen over de AVG. Toestemming is de bekendste grondslag maar ook de lastigste. Op grond van de privacyregelgeving moet toestemming ondubbelzinnig, vrij en geïnformeerd zijn. Dat betekent dat toestemming actief gegeven dient te worden en degene die toestemming verleent moet weten welke gegevens van hem worden verwerkt, voor welk doel en op welke wijze. Bovendien mag hij toestemming weigeren of op ieder willekeurig moment intrekken. Dan mogen zijn persoonsgegevens niet (meer) worden verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens bij de afvalinzameling van afval is deze grondslag daarom ongeschikt. Voor de afvalverwerking zijn de laatste twee grondslagen relevant.

  Wie kiest de grondslag? 

  De privacyregelgeving kent twee rollen. De verantwoordelijke, of onder de AVG de verwerkingsverantwoordelijke, is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Bijvoorbeeld een werkgever ten opzichte van personeelsgegevens of een winkel ten aanzien van het klantenbestand. Op de gemeente rust de verplichting om te zorgen voor de afvalinzameling van de huishoudens binnen de gemeente. Dat brengt mee dat de gemeente geldt als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving en ervoor moet zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het is daarom de gemeente die de grondslag bepaalt. De gemeente kan voor de afvalinzameling weliswaar andere partijen inschakelen, maar de privacyverplichtingen blijven bij de gemeente rusten. Omdat het inzamelen van afval van haar bewoners een publiekrechtelijke taak van de gemeente is, geldt de grondslag van de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak als de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij die afvalzameling.

  Is een grondslag alleen voldoende?

  Nee. Het vereiste van een wettelijke grondslag is één van de basisbeginselen van de privacyregelgeving. Daarnaast is onder meer een gerechtvaardigd doel nodig om persoonsgegevens te verwerken, zullen de betrokkenen (de burgers) moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en zullen de persoonsgegevens passend beveiligd moeten worden en mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor de vastgestelde doelen en de gekozen grondslag. Over die noodzakelijkheid zal ik terugkomen in mijn volgende blogpost van deze serie.

  Dit stuk is gebaseerd op een blogpost die ik eerder schreef als gastblogger bij Waste-Insight. De volgende zal gaan over het noodzakelijkheidscriterium.

  Hulp nodig?

  Om te voldoen aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en voorbereid te zijn op de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen een aantal stappen genomen moeten worden. Wij helpen meerdere organisaties binnen de afvalbranche om te voldoen aan deze regelgeving. Een eerste stap is de inventarisatie van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verwerkingen zullen vanaf 25 mei 2018 ook moeten zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten. Wil je weten welke stappen nog nodig zijn binnen jouw organisatie, neem dan contact op met Monique Hennekens.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams