blog

  Staken mag, maar niet altijd

  Afbeelding voor Staken mag, maar niet altijd

  Het stakingsrecht kent slechts enkele beperkingen en daar is niet snel sprake van. De rechter moet zich bovendien terughoudend opstellen. Van een echt ultimum remedium vereiste is geen sprake. Hoewel een staking grote gevolgen kan hebben, kan een staking daarom niet gemakkelijk worden voorkomen.

  Dringende noodzaak in verband met maatschappelijk belang

  Het ligt op de weg van de werkgever, of van een derde, die eist dat de uitoefening van het stakingsrecht wordt beperkt of uitgesloten, om aannemelijk te maken dat deze beperking of uitsluiting gerechtvaardigd is. Dit is slechts het geval indien beperkingen aan het recht op collectieve actie maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn. Bij de beoordeling van die vraag dient de rechter alle omstandigheden mee te wegen. Maar dat is altijd en wat kun je daar nou concreet mee?

  Recent heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de leden van vakbond FNV niet verder mochten staken voor betere contracten in het leerlingenvervoer. Het betrof hier weliswaar een collectieve actie in de zin van artikel 6 lid 4 ESH zodat terughoudendheid geboden was, maar het maatschappelijk belang dat leerlingen (kwetsbare doelgroep) naar school kunnen gaan, woog zwaarder dan het belang van FNV bij de acties. Een beperking van het recht op collectieve acties was in dit geval dringend noodzakelijk, aldus de rechtbank.

  Ook uit voormelde uitsprak volgt aldus dat, als de staking mede personen (derden) treft met een bijzondere kwetsbaarheid zoals jeugdigen, gehandicapten, bejaarden, etc. en indien de staking afbreuk doet aan de mogelijkheid van hun verzorging waardoor die personen worden blootgesteld aan het gevaar dat hun geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt geschaad, de betreffende staking (op grond van art. G ESH) al snel als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

  Belangengeschil of niet?

  Het recht op staking wordt erkend in geval van een belangengeschil. Uit jurisprudentie volgt dat een staking daarentegen niet gedekt is door het ESH indien de voorwaarde kan worden afgedwongen in een gerechtelijke procedure (rechtsgeschil). De in bovenvermelde zaak voorliggende vraag of het nieuwe taxibedrijf juridisch verplicht is om de chauffeurs gelijkwaardige arbeidsovereenkomsten aan te bieden als bij de failliet, kan aan de rechter worden voorgelegd. Daarmee is in mijn optiek sprake van een rechtsgeschil in plaats van een belangengeschil. Hiermee wordt het begrip belangengeschil mogelijk verder opgerekt dan waar het stakingsrecht voor bedoeld is. Het is dan ook de vraag of deze uitspraak navolging zal krijgen.

  Indien je meer wilt weten over stakingen en de gevolgen daarvan, klik dan hier of neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap