blog

  Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

  Anniek van Dijk
  Anniek van DijkPublicatiedatum: 26 augustus 2019Laatste update: 30 augustus 2019
  Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

  Met ingang van 1 april 2020 kan de werkgever compensatie vragen voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurige arbeidsongeschikte werknemer bij het beëindigen van het dienstverband wegens die langdurige arbeidsongeschiktheid (terug te vinden in artikel 7:673e BW en de daarbij behorende ‘Regeling compensatie transitievergoeding’).

  Deze regeling beoogt te voorkomen dat werkgevers uit louter financiële overwegingen de arbeidsovereenkomst slapend houden.

  Hoofdlijnen Compensatie

  In alle gevallen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen kan hij een beroep doen op de compensatie. Deze mogelijkheid bestaat zowel bij opzegging of ontbinding. Bij een einde van rechtswege, alsook in het geval de overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Voorwaarde is dat de reden van beëindiging duidelijk moet zijn en daarmee de betaling van de transitievergoeding plaatsvindt wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid. De werkgever zal gegevens moeten verstrekken waarmee de werkgever kan bewijzen dat sprake is van beëindiging wegens of ten tijde van langdurige arbeidsongeschiktheid. Op de site van de UWV is gedetailleerde informatie te vinden over de benodigde stukken.

  Voorfinanciering

  Werkgevers moeten vooralsnog de transitievergoeding voorfinancieren, alvorens zij op 1 april 2020 een aanvraag kunnen indienen ter compensatie. Wachten met de beëindiging tot de inwerkingtreding van de Compensatieregeling kan financieel nadelig zijn voor de werkgever. Hier komen wij later op terug.

  Tijdige indiening aanvraag voor compensatie

  De compensatie voor de zogenaamde “oude gevallen” (beëindiging na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020) moet uiterlijk 30 september 2020 worden aangevraagd. Het is daarbij van belang dat de volledige transitievergoeding vóór 1 april 2020 aan de werknemer is betaald. De werkgever zal dit met betalingsbewijzen moeten onderbouwen. Voor nieuwe gevallen (beëindiging na 1 april 2020) is bepaald dat de aanvraag voor compensatie binnen zes maanden na volledige betaling moet worden ingediend.

  Compensatie is gemaximeerd

  De compensatie is op twee manieren gemaximeerd, namelijk in tijd en geld. Het bedrag van de compensatie kan daarom (veel) lager uitpakken dan de kosten voor de transitievergoeding.

  Maximering in tijd

  De compensatie beperkt zich tot het bedrag aan transitievergoeding dat op de dag na het verstrijken van twee jaar loondoorbetaling verschuldigd zou zijn.

  De transitievergoeding wordt berekend over álle maanden dat het dienstverband heeft geduurd. Ook over maanden dat het dienstverband slapend wordt gehouden en voortduurt na afloop van de twee jaar arbeidsongeschiktheid. Het enkele jaren slapend houden van de arbeidsovereenkomst kan daarom nadelige gevolgen hebben. Er kan namelijk een groot gat ontstaan tussen de te betalen transitievergoeding en de toe te kennen compensatie.

  Het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst ná de twee jaar arbeidsongeschiktheid, en daarmee de verdere opbouw van de transitievergoeding, is dus geheel voor rekening van de werkgever.

  Maximering in geld

  De compensatie zal nooit meer bedragen dan het door de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst betaalde loon (in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) over de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid.

  Ligt het betaalde loon over de twee jaar arbeidsongeschiktheid lager dan de te betalen transitievergoeding, dan wordt het laagste bedrag als compensatie toegekend. Bedraagt bijvoorbeeld de transitievergoeding € 81.000,00 en is de loondoorbetaling feitelijk lager, bijvoorbeeld € 69.000,00, dan wordt de betaalde transitievergoeding tot een bedrag van € 69.000,00 gecompenseerd.

  Beëindiging slapende arbeidsovereenkomst of niet

  Op basis van het voorgaande zal de werkgever de aan hem toekomende compensatie kunnen berekenen. Bij slapende arbeidsovereenkomsten kan de werkgever enerzijds de afweging maken om de overeenkomst te beëindigen. De werkgever moet daarbij rekening houdende met voorfinanciering van de transitievergoeding. Anderzijds kan de werkgever de slapende overeenkomst laten doorlopen. De transitievergoeding loopt dan verder door, terwijl er geen recht op compensatie bestaat over deze periode. Relevant daarbij is dat met ingang van 1 januari 2020 de extra opbouw van de transitievergoeding voor 50-plussers vervalt. Voor 50-plussers kan het derhalve interessant zijn nog vóór 1 januari te beëindigen. Rekenwerk dus!

  Advies

  Er is een alternatief om dit risico te beperken. Werkgever en werknemer kunnen er voor kiezen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Anders dan bij bijvoorbeeld opzegging na verkregen ontslagvergunning van het UWV, is de werkgever dan niet op grond van de wet de transitievergoeding verschuldigd. De afspraken over de hoogte van de te betalen beëindigingsvergoeding kunnen partijen dan zelf maken. Het is mogelijk dat de partijen een lagere vergoeding overeenkomen dan de wettelijke transitievergoeding. De afspraak kan worden gemaakt dat de beëindigingsvergoeding – die de werkgever al moet hebben uitgekeerd –  beperkt wordt tot maximaal het bedrag van de compensatie. Het risico voor de werkgever wordt daarmee volledig beperkt.

  Wij tekenen hierbij aan dat de werkgever dan wel zal moeten trachten het teveel betaalde van de werknemer terug te vorderen. Zo nodig een vonnis zal moeten halen. Daarmee is niet gezegd dat deze poging tot beperking van het risico voor de werkgever stand zal houden.

  Het is belangrijk dat werkgevers goed in de gaten te houden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst hun belangen niet schaadt. Als dat niet het geval is, is het van belang om goed door te rekenen met welk scenario de werkgever de kosten die niet door de compensatie zijn gedekt, zo laag mogelijk houdt.

  Werkgevers dienen tot slot tijdig te controleren of zij na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd en een (transitie-)vergoeding hebben toegekend.  Na 30 september 2020 is compensatie van deze oude gevallen niet meer mogelijk.

  Vragen?

  Wil je weten of jij in aanmerking komt voor compensatie? Of heb je andere vragen over de compensatieregeling? Neem dan contact op met Lex Rutten of Anniek van Dijk.