blog

  Turboliquidatie: schuldeiser met lege handen?

  Anne-Marie Weersink
  Anne-Marie Weersink Publicatiedatum: 18 augustus 2016 Laatste update: 21 januari 2021
  Afbeelding voor Turboliquidatie: schuldeiser met lege handen?

  Turboliquidatie

  De aandeelhouder(s) van een besloten vennootschap stel(t)(len) vast dat deze vennootschap geen activiteiten meer verricht noch baten heeft en deze ook niet meer te verwachten zijn. Er moet worden opgeruimd. Door de aandeelhouders wordt een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en wordt formeel het besluit genomen om de vennootschap te ontbinden en de bestuurder van de vennootschap laat dit besluit enkele dagen later registreren in het handelsregister van de kamer van koophandel. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. De rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Dit wordt een turboliquidatie genoemd. De wetgever heeft bij de introductie van de turboliquidatie geen aandacht geschonken aan het feit dat een vennootschap zodra deze geen baten meer heeft nog wel schulden kan hebben.

  Kan de schuldeiser haar vordering na turboliquidatie van een besloten vennootschap vergeten?

  Op 27 juni jl. heeft de rechtbank Gelderland zich hierover uitgesproken  (ECLI:NL:RBGELD:2016:3419). In deze zaak had de vennootschap de arbeidsovereenkomst met haar werkneemster opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV. De werkgeefster voldoet aan de werkneemster de vergoeding waarop zij volgens haar recht heeft. De werkneemster is het hier niet mee eens en maakt  aanspraak op de transitievergoeding. De werkgeefster besluit tijdens een aandeelhoudersvergadering de vennootschap te ontbinden omdat er geen baten zijn en ook niet te verwachten. Enkele dagen later wordt het ontbindingsbesluit ingeschreven in het handelsregister.

  De werkneemster start een procedure tegen de reeds ontbonden vennootschap en vordert de transitievergoeding. De kantonrechter verklaart de werkneemster niet-ontvankelijk in haar verzoek jegens de vennootschap omdat deze was opgehouden te bestaan. Ondanks het feit dat de vennootschap nog een schuld had, was het ontbindingsbesluit rechtmatig omdat er geen baten meer aanwezig waren en ook niet meer te verwachten zijn. Dit is bepaald in artikel 2:19 lid 4 BW en ook de Hoge Raad heeft zich in die zin uitgelaten. De werkneemster stond in deze procedure met lege handen.

  Welke actie zou een schuldeiser nog kunnen ondernemen?

  De schuldeiser kan mogelijk de bestuurder of onder omstandigheden een aandeelhouder van een vennootschap, die na een turboliquidatie is ontbonden, aanspreken. Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen voor de schade die de schuldeiser heeft geleden door het niet voldoen van de vordering dient de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt te kunnen worden. Ook indien  sprake is van selectieve betalingen waarbij een crediteur achter wordt gesteld bij andere crediteuren, kan dat verwijtbaar zijn jegens de bestuurder.

  Een derde mogelijkheid die zich zou kunnen voordoen, is dat er toch nog een bate is indien de vennootschap niet ontbonden zou zijn via een turboliquidatie maar ontbonden zou worden door een faillissement. Bij een faillissement kan het zich voordoen dat de bestuurder activabestanddelen onrechtmatig heeft onttrokken aan de vennootschap en dat deze weer in de boedel dienen terug te keren (artikel 42 Faillissementswet) of dat de bestuurder haar taken niet goed heeft vervuld jegens de vennootschap (artikel 2:9 BW).

  Een schuldeiser kan een aandeelhouder van de vennootschap die ontbonden is door middel van een turboliquidatie aanspreken wanneer deze aandeelhouder een zorgvuldigheidsnorm jegens de schuldeiser heeft geschonden. De schuldeiser dient dan te bewijzen dat door het handelen van de aandeelhouder deze (voorzienbaar) werd benadeeld doordat gelden of andere vermogensbestanddelen aan de vennootschap zijn onttrokken.

  Of een schuldeiser haar vordering voldaan krijgt nadat de vennootschap is ontbonden door middel van een zogenaamde turboliquidatie hangt af van feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voorafgaand aan het ontbindingsbesluit van de aandeelhouder(s). Een deugdelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden is een voorwaarde.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams