blog

  Wat moet u weten over de Wet Normering Topinkomens (WNT)

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 6 juli 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Wat moet u weten over de Wet Normering Topinkomens (WNT)

  De WNT hakt er wellicht harder in dan je denkt en daarvan afwijken is niet toegestaan. Alleen de rechter is niet gebonden aan de maximale ontslagvergoeding uit de WNT. Regelmatig leggen partijen het ontslag en de daaraan verbonden vergoeding daarom aan de rechter voor.

  De WNT

  Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. De Rijksoverheid heeft een handige en uitgebreide website gemaakt met daarop veel bruikbare informatie over de WNT: topinkomens.nl

  Afwijken van de WNT

  In een recent geval zijn partijen (na lang onderhandelen) een hogere vergoeding in de beëindigingsovereenkomst overeengekomen dan volgens de WNT is toegestaan. Toen het echter tijd was om te betalen weigerde de werkgever het volledige bedrag over te maken. De werknemer vorderde nakoming en betoogde dat partijen met de vaststellingsovereenkomst een einde hadden willen maken aan de onzekerheid over de toepassing van de WNT en dat om die reden wel afgeweken zou mogen worden van de wet.

  De kantonrechter maakt (terecht) korte metten met dit standpunt van werknemer. Contractueel afwijken van de WNT is niet toegestaan. Zelfs indien meegegaan zou worden met het standpunt van werknemer, dan nog is de vaststellingsovereenkomst nietig vanwege strijd met de openbare orde. Lees desgewenst de hele uitspraak hier.

  Onverschuldigd betaald

  Betalingen die de maximale ontslagvergoeding van € 75.000,- bruto overschrijden, zijn onverschuldigd betaald en moeten worden teruggevorderd. Indien de werkgever dat echter nalaat, betekent niet dat de werknemer het gehele bedrag mag houden. Op grond van de WNT heeft namelijk ook de Staat de bevoegdheid om het teveel betaalde bedrag terug te vorderen van zowel de topfunctionaris en/of de werkgever.

  Het is dus voor alle partijen van belang om de WNT normen goed in de gaten te houden. Naast jouw (juridisch) adviseur kan ook de site topinkomens.nl je helpen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os