Alle artikelen Overheidszaken

Koop breekt nog steeds geen huur

17 oktober 2017

In Nederland geldt het principe ‘koop breekt geen huur’ (artikel 7:226 van het Burgerlijk Wetboek). Als een perceel grond wordt verhuurd en het wordt vervolgens verkocht, mag de huurder het perceel blijven gebruiken. De rechten en plichten van de verkoper uit de huurovereenkomst gaan over op de koper (als nieuwe verhuurder) (artikel 7:226 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het principe ‘koop breekt geen huur’ slechts geldt als de verhuurde zaak in zijn geheel wordt overgedragen. Maar wat nu als slechts een gedeelte van de verhuurde zaak wordt overgedragen? Blijft de huurovereenkomst dan bestaan? En aan wie moet de huurder dan huur betalen?

Meer

Huur, Huurovereenkomst, Koop, Koop breekt geen huur, Perceel grond, Verhuur, Verkoop

Blog thema: Vastgoed

Het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht

1 september 2017

Op 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een interessante uitspraak gedaan over de invulling van het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ in het kader van het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht. In deze blog belicht ik deze uitspraak.

Meer

Artikel 1:2 awb, Belanghebbende, Gevolgen van enige betekenis

Blog thema: Omgevingsrecht

Hoe bevalt het nieuwe ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte?

24 augustus 2017

De Raad voor Onroerende Zaken (hierna “ROZ”) heeft op 18 april 2017 een nieuw ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte gepubliceerd. Het model is inmiddels enige tijd in gebruik en veelvuldig door juristen bestudeerd. Tijd voor een evaluatie. Hoe bevalt het nieuwe ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte in de praktijk?

Meer

Huurovereenkomst, Model, Roz, Tijdelijke verhuur, Verhuur aan doelgroepen, Woonruimte

Blog thema: Vastgoed

Update (aanwijzing locaties) ondergrondse afvalcontainers

16 augustus 2017

Door middel van deze blog breng ik de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2061) onder uw aandacht. In deze uitspraak komt in de eerste plaats het onderscheid tussen een algemeen verbindend voorschrift en een concretiserend besluit van algemene strekking in het kader van de Afvalstoffenverordening aan de orde. In de tweede plaats wordt ingegaan op de vraag of het bestuursorgaan gehouden is om ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers de locaties daarvan bij besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen. Deze uitspraak behandelt niet alleen een zeer specifiek onderwerp, te weten de op de Wet milieubeheer gebaseerde Afvalstoffenverordening, maar bevat ook enkele interessante algemene bestuursrechtelijke vraagstukken. Hierop ga ik in deze blog nader in.

Meer

Aanwijzingsbesluit, Afval, Afvalstoffenverordening, Algemeen verbindend voorschrift, Concretiserend besluit van algemene strekking, Locatiebesluit, Ondergrondse afvalcontainers, Wet milieubeheer

Blog thema: Omgevingsrecht

Uitspraak 'knip' in de regeling over schadevergoeding

2 augustus 2017

De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (2 augustus 2017) uitspraak gedaan over de zogenoemde 'knip' in de regeling over schadevergoeding in art. 8:89 lid 2 van de Awb.

Meer

8:89 awb, Aansprakelijkheid, Bevoegdheid bestuursrechter, Onrechtmatige overheidsdaad, Overheid, Overheidsaansprakelijkheid, Schade, Schadevergoeding

Blog thema: Openbare orde

Interview in de SC Online met Rachid Benhadi over de prejudiciële vragen die de Afdeling heeft gesteld over de PAS

4 juli 2017

In de SC Online van 4 juli 2017 is een interview verschenen met advocaat Rachid Benhadi over de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Hof van Justitie heeft gesteld over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘de PAS’) met de Europese Habitatrichtlijn.

Meer

Pas, Stikstofbeleid

Thema's: Omgevingsrecht , Natuurbeschermingsrecht

De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan

4 juli 2017

De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan: de schijnflexibiliteit van een ‘uitnodigende’ planregeling.

Meer

Bestemmingsplanactiviteit, Omgevingsplan

Blog thema: Omgevingsrecht

Voor aanwijzing locatie(s) ondergrondse afvalcontainer is besluit vereist!

14 juni 2017

Door middel van deze blog breng ik de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 juni 2017 onder uw aandacht. In deze uitspraak oordeelt de Voorzieningenrechter – kort gezegd – dat aan het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer een schriftelijke beslissing tot aanwijzing van (een of meer) locatie(s) ten grondslag moet liggen. Deze schriftelijke beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, aldus de Voorzieningenrechter.

Meer

Aanwijzingsbesluit, Afval, Afvalstoffenverordening, Locatiebesluit, Ondergrondse afvalcontainers, Wet milieubeheer

Blog thema: Omgevingsrecht

De Wet aanpak woonoverlast komt eraan…

1 juni 2017

Nog één maand en dan is het zover. Op 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast, oftewel artikel 151d Gemeentewet in werking; een wet waar in veel gemeenten al enige tijd naar wordt uitgekeken. De wet voegt aan het maatregelenpakket van burgemeesters in verband met de handhaving van de openbare orde een nieuw instrument toe. Hiermee kan de burgemeester bij ernstige en herhaaldelijke hinder door gedragingen in of vanuit een woning of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan de bewoners een last onder bestuursdwang opleggen.

Meer

151d gemeentewet, Bevoegdheid, Buren, Burgemeester, Handhaving, Nieuwe regeling, Openbare orde, Overlast, Sluiting, Wet aanpak woonoverlast, Woning, Woningsluiting, Woonoverlast

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Afstand doen van bezwaar en beroep: kan dat zomaar?

24 mei 2017

Bij de koop of verkoop van vastgoed, zijn verschillende situaties denkbaar waarin het als koper of verkoper interessant kan zijn om af te spreken dat de wederpartij géén bestuursrechtelijke rechtsmiddelen zal aanwenden (bezwaar, beroep) tegen toekomstige ontwikkelingen.

Meer

Contract, Kwalitatieve verplichting, Monddoodclausule, Nietig beding, Nietigheid, Strijd met de openbare orde, Vastgoed, Verkoop

Thema's: Vastgoed , Contracten

Directe (!) planschade; normaal maatschappelijk risico terughoudend toepassen

23 mei 2017

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van het normaal maatschappelijk risico bij planschade die het gevolg is van bijvoorbeeld de wijziging van een bestemming van een bepaald perceel - de directe planschade - komen maar zelden voor. In een kwestie die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 17 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2017:1293) ging het over een directe planschade, waarbij in verband met de correctie vanwege het normaal maatschappelijk risico een drempel van 5% van de waarde van de betreffende onroerende zaak werd toegepast. In deze blog leest u op welke gronden de Afdeling die drempel te fors vond.

Meer

Artikel 6.2 wro, Directe planschade, Drempel, Forfaitaire drempel, Indirect planschade, Normaal maatschappelijk risico, Planschade, Wegbestemmen

Blog thema: Planschade en nadeelcompensatie

Kees van Helvoirt
Kees van Helvoirt AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Het Stoepkrijtverbod uit de APV definitief van tafel

19 mei 2017

Het is zover. Het Stoepkrijtverbod in Den Haag gaat van tafel.

Meer

Apv, Gemeenteraad, Stoepkrijt, Verbod, Verordening

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Nieuwe Ladder per 1 juli de norm!

12 mei 2017

De definitieve nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) is 12 mei bekend gemaakt. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Hierbij een eerste reactie van Stec Groep en Hekkelman. Het ministerie heeft na de internetconsultatie en het advies van Raad van State kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van de conceptversie van afgelopen zomer. De toelichting is fors verbeterd. En er komt een geheel nieuwe handreiking. Belangrijkste materiële wijziging van de nieuwe Ladder: de mogelijkheid om bij nieuwe moederplannen met een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht de Laddertoets door te schuiven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. De grote vraag is hoe deze goed bedoelde flexibiliteit – die vooruitloopt op de Omgevingswet – in de praktijk zal uitpakken.

Meer

1 juli 2017, Artikel 3.1.6 bro, Behoefte, Ladder duurzame verstedelijking, Nieuwe tekst

Blog thema: Omgevingsrecht

Breda schrapt stoepkrijtverbod uit APV

10 mei 2017

Toevallig of niet, maar de gemeenteraad van Breda heeft besloten om haar (stoep)krijtverbod uit de Algemene plaatselijke verordening te schrappen.

Meer

Apv, Gemeenteraad, Stoepkrijt, Verbod, Verordening

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Eerste uitspraak Centrale Raad van Beroep over jeugdhulpverzoeken op grond van de Jeugdwet

2 mei 2017

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de (nieuwe) Jeugdwet. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over deze nieuwe Jeugdwet (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Deze uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen op grond van de jeugdhulpplicht als zij een jeugdhulpverzoek behandelen.

Meer

Centrale raad van beroep, Centrum voor jeugd en gezin, Deskundige, Jeugdhulp, Jeugdhulpverzoek, Jeugdige, Jeugdwet, Welzijn, Zorg

Blog thema: Overheid en privaatrecht

Poging tot drugshandel onvoldoende voor sluiting ingevolge artikel 13b Opiumwet

26 april 2017

Een poging tot verkoop, aflevering of verstrekking van drugs vanuit een pand is onvoldoende voor het ontstaan van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 april 2017 uitgemaakt (ECLI:NL:RVS:2017:993). Nog niet eerder maakte de Afdeling dit zo expliciet duidelijk.

Meer

13b opiumwet, Bevoegdheid, Burgemeester, Cocaïne, Drugs, Drugshandel, Poging, Wet damocles

Blog thema: Openbare orde

Kosten onteigeningsdeskundigen; de vergoedbaarheid ervan

20 april 2017

In de editie van maart van het Land- en Tuinbouwbulletin is een artikel van mijn hand verschenen over de vergoedbaarheid van de deskundigenkosten. In deze blog sta ik stil bij die bijdrage en voeg daar nog een actualiteit in de rechtsspraak aan toe; de kosten voor de bewindvoerder in een schuldsaenering worden bij een onteigening niet vergoed.

Meer

Artikel 50 ow, Kosten rechtskundige en deskundige bijstand, Matiging deskundigenkosten, Onteigening

Blog thema: Onteigening

Kees van Helvoirt
Kees van Helvoirt AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Update herziening Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017

13 april 2017

Op 1 juli 2017 zal de herziene Ladder duurzame verstedelijking in werking treden. Door middel van deze blog brengen wij in dat verband het persbericht 'Kabinet versimpelt efficiënt gebruik' dat op 13 april 2017 op www.rijksoverheid.nl verscheen onder uw aandacht.

Meer

1 juli 2017, Artikel 3.1.6 bro, Behoefte, Ladder duurzame verstedelijking, Minister van infrastructuur en milieu.

Officiële toestemming nodig voor stoepkrijten?!

7 april 2017

Met veel plezier luister ik iedere ochtend op mijn autoradio naar het programma "Ekdom in de ochtend" op NPO 2. De presentator van dit programma, Gerard Ekdom, richtte in 2016 de "Bond tegen vertrutting op". De bond stelt regels en opvattingen aan de kaak die in zijn ogen merkwaardig zijn. Deze week werd door de bond aandacht gevraagd voor het "Haagse stoepkrijtverbod".

Meer

Apv, Blowverbod, Bovengrens, Drugs, Ondergrens, Overheid, Stoepkrijt, Verbod, Verordening

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Voorschrift gemeentelijke verordening buiten toepassing wegens bijzonder geval

4 april 2017

Op 29 maart 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:864). Volgens de Afdeling kan een bestuursorgaan onder omstandigheden gehouden zijn om een algemeen verbindend voorschrift – zoals een gemeentelijke verordening – buiten toepassing te laten, omdat toepassing in een bijzonder geval kennelijk onredelijk is. Eerder oordeelde de Afdeling dat al in een uitspraak van 21 oktober 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BK0774).

Meer

Algemeen verbindend voorschrift, Apv, Belangenafweging, Bijzondere omstandigheden, Evenredigheid, Gemeentelijke verordening

Blog thema: Openbare orde