Alle artikelen Overheidszaken

Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5 gram harddrugs is toepassing van artikel 13b Opiumwet gerechtvaardigd

16 maart 2018

Bij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die groter is dan 0,5 gram is in beginsel, dat wil zeggen behoudens tegenbewijs, aannemelijk dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking.

Meer

0.5 gram, 13b opiumwet, Bewijs, Drugs, Handelshoeveelheid, Harddrugs, Ondermijning, Openbare orde

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: de eisen die worden gesteld aan het minnelijk overleg

15 maart 2018

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 14 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:833) in hoger beroep over een gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Opnieuw komt de Afdeling tot de conclusie dat de door TenneT aangeboden standaardovereenkomst voldoende is om aan te nemen dat Tennet een serieuze en redelijke poging heeft ondernomen om met de rechthebbenden langs minnelijke weg tot overeenstemming te komen.

Meer

Belemmeringenwet privaatrecht, Bp, Gedoogplicht, Gedoogplichtbeschikking, Minnelijk overleg

Thema's: Omgevingsrecht , Kabels & leidingen , Onteigening

Geen gunningscriteria, dus geen (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht

14 maart 2018

Op 1 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: “HvJ EU”) het zogenaamde Tirkkonen-arrest gewezen. Hierin oordeelt het HvJ EU dat een procedure of systeem waarin er niet één of enkele specifieke ondernemer(s) wordt (worden) gekozen, maar waarbij alle ondernemers worden geselecteerd die aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen, geen overheidsopdracht is. Dit betekent dat voor een dergelijke opdracht geen aanbestedingsverplichting geldt op basis van de aanbestedingsrichtlijn. Voor de Nederlandse praktijk lijkt dit arrest met name relevant in het kader van de in het sociale domein veelgebruikte inkoopmethode van het ‘bestuurlijk aanbesteden’.

Meer

Aanbesteden, Bestuurlijk aanbesteden, Gunningscriteria, Overheidsopdracht

Blog thema: Aanbestedingen

Datum verbeurte dwangsom gekoppeld aan aard van de overtreding

9 maart 2018

In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:653) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of de bevoegdheid tot het invorderen van verbeurde dwangsommen is verjaard. Interessant zijn de overwegingen van de Afdeling over de datum waarop (van rechtswege) de dwangsommen zijn verbeurd.

Meer

5:35 awb, Aard van de overtreding, Begunstigingstermijn, Invordering, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom, Verbeurte dwangsom, Verjaringstermijn, Voortdurende overtreding

Blog thema: Handhaving

Afwijken van parkeerbeleid in het licht van de Afdelingsjurisprudentie van 26 oktober 2016

9 maart 2018

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 22 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:656) opnieuw, overeenkomstig de jurisprudentielijn die is ingezet met de uitspraak van de Afdeling van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2840), dat het bestuursorgaan bij de vraag of het met toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid uit artikel 4:84 Awb mag afwijken van parkeerbeleid, alle omstandigheden van het geval moet betrekken. Daarbij moet het bestuursorgaan bezien of handelen overeenkomstig de beleidsregel gelet op deze omstandigheden op zichzelf, dan wel tezamen met andere omstandigheden, in een concreet geval tot onevenredige gevolgen leidt.

Meer

4:84, Bijzondere omstandigheden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Parkeerbeleid

Blog thema: Omgevingsrecht

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie

7 maart 2018

Op 6 maart 2018 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot de “Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen”. In deze nieuwe wet wordt de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid verschaft om een rechtspersoon bij besluit te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.

Meer

2:20 bw, Consultatie, Leden motorclub, Motorclubs, Omg, Openbare orde, Verbod rechtspersoon, Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Kan overheidstaak worden uitbesteed? Geen strafrechtelijke immuniteit voor gemeente!

2 maart 2018

Nadat op een weg in de gemeente Stichtse Vecht een motorrijder en haar bijrijder ten val komen en dodelijk verongelukken, wordt de gemeente door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd. Aan de gemeente worden twee feiten tenlastegelegd: 1. het nalaten van het nemen van voldoende verkeersmaatregelen om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen; 2. het nalaten voldoende onderhoud te (laten) plegen aan het wegdek.

Meer

Cassatie, Decentrale overheden, Immuniteit, Overheid, Overheidstaak, Pikmeer ii-arrest, Strafrechtelijke immuniteit, Veiligheid, Verkeersmaatregelen, Volkel-arrest

Blog thema: Aansprakelijkheid

Tycho Lam
Tycho Lam Advocaat

Inperken vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan

1 maart 2018

Met de uitspraak van 21 februari 2018 heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op erven in achtererfgebied kan worden ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot uitsluiting van gronden als erf niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij bouwen aangemerkt.

Meer

Achtererfgebied, Hoofdgebouw, Omgevingsrecht, Vergunningvrij bouwen en bestemmingsplan

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

Het belanghebbendebegrip bij de ontheffing in het kader van soortenbescherming

23 februari 2018

Wanneer is iemand belanghebbende bij een ontheffing die op grond van de Flora en faunawet is verleend? In haar uitspraak van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:168) preciseert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar jurisprudentie over deze vraag.

Meer

Belanghebbende, Ffw, Flora- en faunawet, Ontheffing, Soortenbescherming, Vleermuizen, Vogels, Wet natuurbescherming, Windpark, Windturbines, Wnb, Woon- en leefomgeving

Thema's: Natuurbescherming , Omgevingsrecht

Niet-benutte wijzigingsbevoegdheden behoren niet tot de harde plancapaciteit!

15 februari 2018

Dienen niet-benutte wijzigingsbevoegdheden tot de harde plancapaciteit te worden gerekend? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze vraag in haar uitspraak van 14 februari 2018 ontkennend beantwoord. In deze blog bespreken Hekkelman en Stec de uitspraak en de gevolgen daarvan voor de Ladderpraktijk.

Meer

Artikel 3.1.6 bro, Behoefte, Bestemmingsplan, Harde plancapaciteit, Ladder duurzame verstedelijking, Niet-benutte wijzigingsbevoegdheid

Blog thema: Omgevingsrecht

Precisering Wob-rechtspraak; feitelijke gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen

13 februari 2018

Artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur biedt de basis om documenten voor intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten te weigeren. Deze documenten bevatten in veel gevallen echter óók feitelijke gegevens. Mag openbaarmaking van die feitelijke gegevens ook geweigerd worden? In de uitspraak van 31 januari 2018 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierop in en preciseert zij de jurisprudentie op dit punt.

Meer

Artikel 11, Feitelijke gegevens, Intern beraad, Persoonlijke beleidsopvattingen, Wet openbaarheid van bestuur

Blog thema: Openbaarheid bestuur (Wob)

Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

2 februari 2018

Op 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze blog ga ik in op de vraag hoe de bevindingen van Widdershoven zich verhouden tot de waarschuwing die volgens de Afdeling tot uitgangspunt moet worden genomen, bij toepassing van artikel 13b Opiumwet bij een eerste constatering van verboden drugs in een woning.

Meer

1:3 awb, 13b opiumwet, Afdeling, Beleid, Besluit, Burgemeester, Conclusie, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Openbare orde, Raad van state, Sluiting, Waarschuwing, Widdershoven, Woning

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Brancheringsregelingen in bestemmingsplannen en de Dienstenrichtlijn; Hof van Justitie schept duidelijkheid

31 januari 2018

In de uitspraak van 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “het Hof”) de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) gestelde prejudiciële vragen over – kort gezegd – de verhouding van brancheringsregelingen voor detailhandel tot de Europese Dienstenrichtlijn beantwoord. Het antwoord is: de Dienstenrichtlijn verzet zich niet per definitie tegen dergelijke regelingen, mits deze tot doel hebben de leefbaarheid van een centrum te behouden en leegstand tegen te gaan.

Meer

Bestemmingsplan, Brancheringsregeling, Dienst, Dienstenrichtlijn, Goede ruimtelijke ordening, Hof van justitie van de europese unie, Prejudiciële vragen

Blog thema: Omgevingsrecht

Conclusie A-G Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing: belangrijke koerswijziging op komst?

26 januari 2018

De vraag of tegen een bestuurlijke waarschuwing in rechte kan worden opgekomen keert regelmatig terug in de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters. Op 24 januari 2018 heeft de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een conclusie (als bedoeld in artikel 8:12a van de Awb) over deze vraag genomen. In dit blog bespreek ik de belangrijkste bevindingen uit de conclusie.

Meer

1:3 awb, Afdeling, Besluit, Conclusie, Raad van state, Staatsraad advocaat-generaal widdershoven, Waarschuwing

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Handhaving

De Raad van State bepaalt koers: vervallen bestemmingsplan herleeft na onverbindend verklaarde beheersverordening

23 januari 2018

Met twee uitspraken heeft de Afdeling duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van onverbindendverklaring van een (deel van een) beheersverordening (ECLI:NL:RVS:2017:3569 en ECLI:NL:RVS:2018:53): het bestemmingsplan dat voorheen van toepassing was en met de vaststelling van de beheersverordening (deels) was vervallen, herleeft dan (het desbetreffende onderdeel) weer. Ofwel: de onverbindendheid van een beheersverordening heeft hetzelfde gevolg als de vernietiging van een bestemmingsplan zo concludeert ook de Afdeling zelf.

Meer

Beheersverordening, Herleven, Onverbindend

Blog thema: Omgevingsrecht

Deugdelijke en controleerbare feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten

23 januari 2018

Regelmatig wordt de vraag gesteld aan welke eisen de motivering en de feitenvaststelling van een invorderingsbesluit moet voldoen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft daar in eerdere rechtspraak een beoordelingsmaatstaf voor geformuleerd. De Afdeling herhaalt deze beoordelingsmaatstaf in haar uitspraak van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:105). De relevante overwegingen uit deze uitspraak stip ik hierna kort aan.

Meer

5:37 awb, Eisen, Feitenvaststelling, Handhaving, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Verplaatsen bestaande functie; let op het overgangsrecht!

22 januari 2018

In de uitspraak van 17 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) nog maar eens bevestigd dat wanneer beoogd wordt met een bestemmingsplan een verplaatsing van een bestaande functie mogelijk te maken, niet altijd volstaan kan worden met het wegbestemmen van deze functie op de bestaande locatie. Gelet op het standaardovergangsrecht voor bestemmingsplannen is daarmee immers onvoldoende geborgd dat deze functie ook daadwerkelijk blijvend beëindigd wordt.

Meer

Artikel 3.1.2 bro, Bestemmingsplan, Ladder voor duurzame verstedelijking, Overgangsrecht, Verplaatsing bestaande functie, Voorwaardelijke verplichting

Blog thema: Omgevingsrecht

Belangrijke conclusie staatsraad A-G over exceptieve toetsing

19 januari 2018

Op 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (hierna: “de A-G”) op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Algemene wet bestuursrecht (hierna: “de Awb”) over exceptieve toetsing genomen. Naast het onderwerp ’exceptieve toetsing’ komen ook enkele vragen die verband houden met de toepassing van het relativiteitsvereiste aan bod. In deze blog zal ik mij beperken tot hetgeen door de A-G is geconcludeerd met betrekking tot het leerstuk van de exceptieve toetsing.

Meer

Afdeling, Algemeen verbindend voorschrift, Awb, Exceptieve toetsing, Raad van state

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Laatste woord verlenen vergunning aan B&W, niet aan deskundige

19 januari 2018

Is het mogelijk in een planregeling een besluit van burgemeester en wethouders over het verlenen van een omgevingsvergunning afhankelijk te stellen van een positief advies van een deskundige? Deze vraag wordt in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 10 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:54) beantwoord.

Meer

Advies deskundige, Artikel 2.4 wabo, Artikel 3.1 wro, Bestemmingsplan, Cultuurhistorische waarden, Dubbelbestemming, Omgevingsvergunning, Planregeling, Welstand

Blog thema: Omgevingsrecht

Raad van State volstrekt helder: maatregelen van woningcorporaties laat bevoegdheid op grond van 13b Opiumwet onverlet!

20 december 2017

Normaal gesproken blog ik niet over uitspraken waarbij ikzelf betrokken ben geweest, maar voor de uitspraak van de Raad van State van vandaag maak ik graag een uitzondering vanwege het belang voor de rechtspraktijk (ECLI:NL:RVS:2017:3481). De Raad van State heeft vandaag namelijk een principiële uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om met toepassing van artikel 13b Opiumwet panden waarin verboden drugs zijn aangetroffen te sluiten.

Meer

13b opiumwet, Beleid, Burgemeester, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Ondermijning, Openbare orde, Sluiting, Woning, Woningcorporaties, Woningen

Blog thema: Openbare orde en veiligheid