Alle artikelen Overheidszaken

Verwezenlijking bestemmingsplan leidt tot ontbinding huurovereenkomst

18 juli 2018

Is het mogelijk een huurovereenkomst te ontbinden zodat een geldende bestemming kan worden gerealiseerd? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over deze vraag. Hoe zat het ook alweer?

Meer

Bestemmingsplan, Huur, Huurovereenkomst, Ontbinding huurovereenkomst, Woonruimte

Thema's: Bestemmingsplan , Huur , Gebiedsontwikkeling

VVGB ontbreekt; Afdeling laat rechtsgevolgen desondanks in stand

11 juli 2018

In de uitspraak van 4 juli 2018 laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de rechtsgevolgen van de in deze uitspraak voorliggende omgevingsvergunning in stand, ook al ontbreekt de vereiste verklaring van geen bedenkingen. Het ontbreken van een VVGB hoeft dus niet altijd te leiden tot een kale vernietiging van een besluit.

Meer

Rechtsgevolgen in stand blijven, Verklaring van geen bedenkingen

Blog thema: Omgevingsrecht

Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

6 juli 2018

Gemeenten en andere overheden hanteren bij de aanschaf van goederen en diensten meestal algemene inkoopvoorwaarden. Vaak zijn deze algemene inkoopvoorwaarden gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (het VNG-model). De bepalingen uit dit VNG-model worden door gemeenten weleens (in hun voordeel) aangepast.

Meer

Aanbesteding, Algemene (inkoop)voorwaarden, Algemene voorwaarden, Vng-model

Blog thema: Aanbestedingen

Beroep op conclusie A-G over schaarse rechten in procedure tegen uitwerkingsplan

3 juli 2018

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2150) komt de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten aan bod. Daarom is deze uitspraak het signaleren waard.

Meer

Conclusie, Dienstenrichtlijn, Schaarse publieke rechten, Staatsraad advocaat-generaal widdershoven, Uitwerkingsplan

Blog thema: Omgevingsrecht

Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen - ministeriële regeling definitief

29 juni 2018

Op 27 juni 2018 is de definitieve ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2018 in werking. In mijn blog van 12 juni 2018 schreef ik al over de concept-regeling. De regeling is voor de gebiedsaanwijzingen gasaansluitplicht ongewijzigd vastgesteld.

Meer

Energietransitie, Gasaansluitplicht, Gasloos, Gaswet, Gebiedsaanwijzingsbesluit

Thema's: Bouw , Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie

Actualiteitenmiddag Hekkelman; een korte terugblik!

28 juni 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 organiseerden wij een actualiteitenmiddag over actuele thema's in het omgevingsrecht. Een kleine honderd overheidsjuristen en adviseurs van overheden werden in een middag bijgepraat over de belangrijkste actuele thema's in het omgevingsrecht. In deze blog blikken wij terug.

Meer

Actualiteitenmiddag, Appingedam, Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, Dienstenrichtlijn, Duurzaamheid, Ladder duurzame verstedelijking, Omgevingsrecht, Programma aanpak stikstof, Schaarse rechten, Seminar

Blog thema: Omgevingsrecht

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt op 1 juli aanstaande in werking!

28 juni 2018

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen treedt met ingang van 1 juli aanstaande in werking. Dit is bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat vandaag in het Staatsblad (Stb. 2018, 203) is verschenen.

Meer

Crisis- en herstelwet, Legessanctie, Omgevingswet, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

De onverbindendheid van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

27 juni 2018

In een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik te verlenen voor ontwikkelingen die in strijd zijn met (bepaalde planregels van) het betrokken bestemmingsplan. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, bij wijze van exceptieve toetsing, buiten toepassing worden gelaten wegens strijd met de Wet ruimtelijke ordening (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3358 en 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:336). Het buiten toepassing laten van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid kan uitsluitend als deze een wijziging van het gebruik mogelijk maakt die leidt tot een planologisch relevante wijziging van de bestemming (lees: feitelijk onomkeerbare wijziging van het bestemmingsplan), dan wel indien de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voorziet in een afwijkingsmogelijkheid zonder enige beperking. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1955) illustreert hoe de Afdeling beoordeelt of een in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid buiten toepassing moet worden gelaten omdat deze een ontoelaatbare wijziging van de bestemming tot gevolg heeft.

Meer

Bestemmingsplan, Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, Exceptieve toetsing, Omgevingsvergunning, Planologisch relevante wijziging

Blog thema: Omgevingsrecht

Afdeling oordeelt over brancheringsregeling in bestemmingsplan Appingedam

22 juni 2018

De gemeenteraad van Appingedam moet de in het bestemmingsplan opgenomen brancheringsregeling voor detailhandel, vanwege de Europese Dienstenrichtlijn, beter motiveren. Dat volgt uit de (tussen)uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 juni 2018.

Meer

Bestemmingsplan, Brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn, Evenredigheid, Prejudiciële vragen

Blog thema: Omgevingsrecht

Opzegging van (huur)overeenkomsten via WhatsApp een kwestie van tijd?

14 juni 2018

Ons communicatieverkeer heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar zakelijke dienstverleners 'vroeger' voornamelijk per brief met elkaar communiceerden, hebben sinds een aantal jaren moderne communicatiemiddelen als e-mail, sms, WhatsApp en Skype hun intrede gedaan. De vraag is hoe deze relatief nieuwe communicatievormen zich verhouden tot de wettelijke en contractuele formaliteiten voor opzegging van overeenkomsten, met name bij huurovereenkomsten. De Hoge Raad is hier in zijn arrest van 1 juni jl. duidelijk over.

Meer

Huurovereenkomst, Huurrecht, Schriftelijkheidsvereiste

Thema's: Contracten , Huur

Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen - ministeriële regeling (concept)

12 juni 2018

Op het gasloos bouwen heeft minister Wiebes (EZK) een aantal uitzonderingen mogelijk gemaakt in de conceptversie van de ministeriële regeling "gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht", die ter consultatie is gepubliceerd (sinds 11 juni 2018 gesloten). In deze regeling zijn de uitzonderingssituaties opgesomd waarin B&W gebieden kunnen aanwijzen waar toch nog een gasaansluitplicht geldt.

Meer

Energietransitie, Gasaansluitplicht, Gasloos, Gaswet, Gebiedsaanwijzingsbesluit

Thema's: Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie

De (her)verdeling van milieugebruiksruimte kan een schaars recht zijn

11 juni 2018

Ruimtelijke besluiten zijn in de regel geen besluiten die schaarse rechten toebedelen, maar voor wijzigingsplannen waarin een (her)verdeling van milieugebruiksruimte (zoals bijvoorbeeld geluidruimte) plaatsvindt kan dat anders zijn. Dat staat in de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (hierna: ‘de A-G’) die hij op 6 juni 2018 heeft uitgebracht. In deze blog ga ik nader in op één specifiek aspect van de conclusie van de A-G, namelijk zijn constatering dat bij de vaststelling van een zonebeheerplan of geluidverdeelplan voor een gezoneerd industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder, in het geval zo’n plan als onderdeel van het bestemmingsplan wordt vastgesteld, mogelijk sprake kan zijn van de verdeling van een schaars recht. Alvorens nader in te gaan op deze constatering en de consequenties daarvan voor de praktijk, schets ik – vanwege de complexiteit van de materie en voor een goed begrip van de conclusie van de A-G – eerst kort de wijze waarop de geluidruimte op gezoneerde industrieterreinen wordt verdeeld.

Meer

Bestemmingsplan, Dienstenrichtlijn, Gebruiksruimte, Geluidruimte, Geluidverkaveling, Omgevingsplan, Wet geluidhinder

Blog thema: Omgevingsrecht

Conclusie A-G over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

11 juni 2018

Ruimtelijke besluiten zijn in de regel geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Dat staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij op 6 juni 2018 heeft uitgebracht. In deze blog belichten wij de highlights van de conclusie.

Meer

Bestemmingsplan, Conclusie, Dienstenrichtlijn, Omgevingsvergunning, Staatsraad advocaat-generaal widdershoven

Blog thema: Omgevingsrecht

Tycho Lam
Tycho Lam Advocaat

Vervroegd gasloos bouwen: energietransitie in Gaswet en Bouwbesluit 2012 (omgevingsvergunningen)

8 juni 2018

Op 8 mei 2018 is bekendgemaakt (Stb.2018, 129) dat de gasaansluitplicht al per 1 juli 2018 vervalt. Dit is (naast andere energietransitiemaatregelen) geregeld in de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) (Stb. 2018/109). Hierdoor moeten nieuwbouwwoningen waarvoor op 1 juli 2018 nog geen aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, gasloos worden gebouwd. Bezwaren van ontwikkelaars, bouwers en corporaties tegen de versnelde inwerkingtreding van de wijziging, mochten niet baten. Wat betekent dit voor de Gaswet en het Bouwbesluit 2012 (omgevingsvergunningen)?

Meer

Bouwbesluit 2012, Energietransitie, Gasloos, Gaswet, Omgevingsvergunning

Thema's: Bouw , Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie

Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

29 mei 2018

Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de 'Ondermijningswet' – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – die de regering in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Graag praat ik u in deze blog kort bij over de stand van zaken van de twee meest concrete voorstellen.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Ondermijning, Ondermijningswet, Openbare orde, Wet bibob

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Geurnormen in een bestemmingsplan; wat kan wel en wat kan niet?

28 mei 2018

Op 2 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over een geurregeling in een bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2018:1468). Deze uitspraak geeft samen met eerdere jurisprudentie een goed beeld van de (on)mogelijkheden op dit vlak. In dit blog vat ik een en ander kort voor u samen.

Meer

Bestemmingsplan, Geur, Omgevingsplan

Blog thema: Omgevingsrecht

Gebruikswijziging passend binnen bestemmingsplan? Dan geen toetsing aan parkeernormen

18 mei 2018

Op 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1578) deed de Afdeling bestuursrechtspraak een voor de praktijk belangrijke uitspraak over de verwijzing naar parkeernormen in het bestemmingsplan.

Meer

Artikel 3.1.2 lid 2 bro, Beleidsregels, Bestemmingsplan, Crow, Dynamische verwijzing, Parkeerbeleid, Parkeerregeling, Parkeren, Planregel, Statische verwijzing

Blog thema: Omgevingsrecht

Verklaring van geen bedenkingen: bevoegdheid van de raad, niet van burgemeester en wethouders

17 mei 2018

In die gevallen waarin de gemeenteraad bevoegd is om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, kunnen burgemeester en wethouders niet in de plaats van de gemeenteraad een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen voorbereiden en ter inzage te leggen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hier in haar uitspraak van 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1511) duidelijk over.

Meer

Bevoegdheid, Gemeenteraad, Omgevingsvergunning, Verklaring van geen bedenkingen, Wabo

Blog thema: Omgevingsrecht

Zitting Hof van Justitie over het PAS

8 mei 2018

Op donderdag 3 mei 2018 vond in Luxemburg de zitting van het Hof van Justitie plaats over de prejudiciële vragen over het PAS. Dit blog betreft een verkorte weergave van het verloop van de zitting. Verder is voor de praktijk van belang dat (naar verwachting) op 12 juli 2018 de conclusie van advocaat-generaal Kokott (hierna: ‘de A-G’) – de adviseur van het Hof – zal verschijnen.

Meer

Conclusie, Hvj eu, Natuur, Pas, Prejudiciële vragen, Programmatische aanpak stikstof

Thema's: Natuurbescherming , Natuur , Omgevingsrecht

Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

3 mei 2018

De conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar gisteren (op 2 mei 2018) heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, voor zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregime.

Meer

1:3 awb, Besluit, Raad van state

Blog thema: Handhaving