Alle artikelen Overheidszaken

Gebruikswijziging passend binnen bestemmingsplan? Dan geen toetsing aan parkeernormen

18 mei 2018

Op 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1578) deed de Afdeling bestuursrechtspraak een voor de praktijk belangrijke uitspraak over de verwijzing naar parkeernormen in het bestemmingsplan.

Meer

Artikel 3.1.2 lid 2 bro, Beleidsregels, Bestemmingsplan, Crow, Dynamische verwijzing, Parkeerbeleid, Parkeerregeling, Parkeren, Planregel, Statische verwijzing

Blog thema: Omgevingsrecht

Verklaring van geen bedenkingen: bevoegdheid van de raad, niet van burgemeester en wethouders

17 mei 2018

In die gevallen waarin de gemeenteraad bevoegd is om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, kunnen burgemeester en wethouders niet in de plaats van de gemeenteraad een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen voorbereiden en ter inzage te leggen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hier in haar uitspraak van 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1511) duidelijk over.

Meer

Bevoegdheid, Gemeenteraad, Omgevingsvergunning, Verklaring van geen bedenkingen, Wabo

Blog thema: Omgevingsrecht

Zitting Hof van Justitie over het PAS

8 mei 2018

Op donderdag 3 mei 2018 vond in Luxemburg de zitting van het Hof van Justitie plaats over de prejudiciële vragen over het PAS. Dit blog betreft een verkorte weergave van het verloop van de zitting. Verder is voor de praktijk van belang dat (naar verwachting) op 12 juli 2018 de conclusie van advocaat-generaal Kokott (hierna: ‘de A-G’) – de adviseur van het Hof – zal verschijnen.

Meer

Conclusie, Hvj eu, Natuur, Pas, Prejudiciële vragen, Programmatische aanpak stikstof

Thema's: Natuurbescherming , Natuur , Omgevingsrecht

Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

3 mei 2018

De conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar gisteren (op 2 mei 2018) heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, voor zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregime.

Meer

1:3 awb, Besluit, Raad van state

Blog thema: Handhaving

Soortenbescherming en het relativiteitsvereiste

2 mei 2018

Het komt regelmatig voor dat omwonenden in een bestuursrechtelijke procedure (bijvoorbeeld tegen een bestemmingsplan) een beroep doen op bepalingen uit de Flora en faunawet (thans: de Wet natuurbescherming). Omdat deze (wettelijke) bepalingen met name strekken tot bescherming van het algemene belang van plant- en diersoorten, lopen omwonenden hierbij vaak tegen het relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a van de Awb aan, omdat zij (bijvoorbeeld) op een te grote afstand van de beschermde diersoorten wonen. De jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hierover zeer casuïstisch. De uitspraak van de Afdeling van 25 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1386) illustreert dit, maar geeft toch ook enige richtlijnen voor de praktijk aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een appellant het relativiteitsvereiste kan worden tegengeworpen of niet.

Meer

Artikel 8:69a awb, Flora- en faunawet, Relativiteitsvereiste, Soortenbescherming, Wet natuurbescherming

Blog thema: Omgevingsrecht

Verplaatsen bestaande functie; voorwaardelijke verplichting?

20 april 2018

Kan bij de verplaatsing van een bestaande functie volstaan worden met het wegbestemmen van deze functie op de bestaande locatie of dient de verplaatsing via een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan geborgd te worden? Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 april 2018 volgt onder welke omstandigheden een voorwaardelijke verplichting achterwege kan blijven.

Meer

Bestemmingsplan, Overgangsrecht, Verplaatsing bestaande functie, Voorwaardelijke verplichting

Blog thema: Omgevingsrecht

Het ophangen van hoogspanningskabels is geen bouwactiviteit in de zin van de Wabo (en is dit ook nooit geweest)!

13 april 2018

In de uitspraak van 4 april 2018 bevestigt de Afdeling haar eerder uitspraak dat hoogspanningskabels geen bouwwerken zijn en het ophangen van hoogspanningskabels derhalve geen bouwactiviteit in de zin van de Wabo is.

Meer

Afdeling, Bor, Bouwactiviteit, Bouwen, Bouwwerk, Hoogspanning, Omgevingsvergunning, Wabo

Thema's: Omgevingsrecht , Kabels & leidingen

Meer focus op Omgevingswet door wetswijziging Crisis- en herstelwet en afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

13 april 2018

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Crisis- en Herstelwet te wijzigen. Overheden zullen op basis van dit wetsvoorstel meer mogelijkheden krijgen om onder de vlag van deze wet projecten te realiseren en procedures te verkorten. De voorgestelde wetswijziging moet onder andere de productie van nieuwe woningen stimuleren. In deze blog stippen wij deze voorgestelde wetswijziging kort aan. Tevens gaan wij in op het wetsvoorstel inzake de afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Dit wetsvoorstel wordt op 17 april 2018 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De inwerkingtreding is nog onduidelijk (en wordt bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt). Wij verwachten dat dit wetsvoorstel echter op korte termijn in werking zal treden.

Meer

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, Crisis- en herstelwet, Legessanctie, Omgevingsplan, Omgevingswet, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen, Woningbouw

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

Snel een tijdelijke vergunning “zonneakker” zonder einddatum

11 april 2018

In deze tijd van “Parijse” klimaatafspraken en energietransitie zijn naast windturbines steeds vaker zonnevelden, zonneparken of zonneakkers in het landschap te zien. Verschillende benamingen voor hetzelfde: stukken grond met daarop zonnepanelen om energie op te wekken. Hiervoor is veelal een omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (afwijkingsvergunning) nodig. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:29018:1112) is de tijdelijke kruimelvergunning daarvoor een snelle en duurzame weg.

Meer

Duurzaam, Energietransitie, Tijdelijk kruimelvergunning, Zonnepanelen, Zonnepark, Zonneveld

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

Maar één inschrijver… en dan?

22 maart 2018

Met enige regelmaat gebeurt het dat er maar één (geldige) inschrijving binnenkomt op een aanbesteding. Recent overkwam het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dit nog, zo vermeldt de site aanbestedingsnieuws.nl. Hoe moet je hier als aanbestedende dienst mee omgaan? Ben je verplicht de opdracht te gunnen aan die ene inschrijver? Het antwoord daarop is: nee. Gunnen aan die ene inschrijver mag, maar hoeft niet. Een aanbestedende dienst mag ervoor kiezen de opdracht terug te trekken wegens een te laag concurrentieniveau. Maar, let op; dat betekent niet dat diezelfde opdracht vervolgens zomaar opnieuw in de markt gezet kan worden.

Meer

Aanbesteding, Één inschrijver, Heraanbesteding, Intrekking aanbesteding, Wezenlijke wijziging

Blog thema: Aanbestedingen

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat niet direct over tot het uitdelen van hoge boetes

22 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) in Nederland van toepassing. Vanaf die datum moeten organisaties kunnen aantonen dat zij voldoen aan de privacybeginselen uit de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is belast met de toezicht op de naleving en handhaving van de regels uit de AVG. Als blijkt dat een organisatie de regels uit de AVG niet naleeft, riskeert zij een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet.

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Ap, Autoriteit persoonsgegegevens, Avg, Privacy, Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens

Blog thema: Privacy

Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5 gram harddrugs is toepassing van artikel 13b Opiumwet gerechtvaardigd

16 maart 2018

Bij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die groter is dan 0,5 gram is in beginsel, dat wil zeggen behoudens tegenbewijs, aannemelijk dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking.

Meer

0.5 gram, 13b opiumwet, Bewijs, Drugs, Handelshoeveelheid, Harddrugs, Ondermijning, Openbare orde

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: de eisen die worden gesteld aan het minnelijk overleg

15 maart 2018

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 14 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:833) in hoger beroep over een gedoogplichtbeschikking op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Opnieuw komt de Afdeling tot de conclusie dat de door TenneT aangeboden standaardovereenkomst voldoende is om aan te nemen dat Tennet een serieuze en redelijke poging heeft ondernomen om met de rechthebbenden langs minnelijke weg tot overeenstemming te komen.

Meer

Belemmeringenwet privaatrecht, Bp, Gedoogplicht, Gedoogplichtbeschikking, Minnelijk overleg

Thema's: Onteigening , Omgevingsrecht , Kabels & leidingen

Geen gunningscriteria, dus geen (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht

14 maart 2018

Op 1 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: “HvJ EU”) het zogenaamde Tirkkonen-arrest gewezen. Hierin oordeelt het HvJ EU dat een procedure of systeem waarin er niet één of enkele specifieke ondernemer(s) wordt (worden) gekozen, maar waarbij alle ondernemers worden geselecteerd die aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen, geen overheidsopdracht is. Dit betekent dat voor een dergelijke opdracht geen aanbestedingsverplichting geldt op basis van de aanbestedingsrichtlijn. Voor de Nederlandse praktijk lijkt dit arrest met name relevant in het kader van de in het sociale domein veelgebruikte inkoopmethode van het ‘bestuurlijk aanbesteden’.

Meer

Aanbesteden, Bestuurlijk aanbesteden, Gunningscriteria, Overheidsopdracht

Blog thema: Aanbestedingen

Datum verbeurte dwangsom gekoppeld aan aard van de overtreding

9 maart 2018

In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:653) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of de bevoegdheid tot het invorderen van verbeurde dwangsommen is verjaard. Interessant zijn de overwegingen van de Afdeling over de datum waarop (van rechtswege) de dwangsommen zijn verbeurd.

Meer

5:35 awb, Aard van de overtreding, Begunstigingstermijn, Invordering, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom, Verbeurte dwangsom, Verjaringstermijn, Voortdurende overtreding

Blog thema: Handhaving

Afwijken van parkeerbeleid in het licht van de Afdelingsjurisprudentie van 26 oktober 2016

9 maart 2018

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 22 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:656) opnieuw, overeenkomstig de jurisprudentielijn die is ingezet met de uitspraak van de Afdeling van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2840), dat het bestuursorgaan bij de vraag of het met toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid uit artikel 4:84 Awb mag afwijken van parkeerbeleid, alle omstandigheden van het geval moet betrekken. Daarbij moet het bestuursorgaan bezien of handelen overeenkomstig de beleidsregel gelet op deze omstandigheden op zichzelf, dan wel tezamen met andere omstandigheden, in een concreet geval tot onevenredige gevolgen leidt.

Meer

4:84, Bijzondere omstandigheden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Parkeerbeleid

Blog thema: Omgevingsrecht

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie

7 maart 2018

Op 6 maart 2018 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot de “Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen”. In deze nieuwe wet wordt de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid verschaft om een rechtspersoon bij besluit te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.

Meer

2:20 bw, Consultatie, Leden motorclub, Motorclubs, Omg, Openbare orde, Verbod rechtspersoon, Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Kan overheidstaak worden uitbesteed? Geen strafrechtelijke immuniteit voor gemeente!

2 maart 2018

Nadat op een weg in de gemeente Stichtse Vecht een motorrijder en haar bijrijder ten val komen en dodelijk verongelukken, wordt de gemeente door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd. Aan de gemeente worden twee feiten tenlastegelegd: 1. het nalaten van het nemen van voldoende verkeersmaatregelen om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen; 2. het nalaten voldoende onderhoud te (laten) plegen aan het wegdek.

Meer

Cassatie, Decentrale overheden, Immuniteit, Overheid, Overheidstaak, Pikmeer ii-arrest, Strafrechtelijke immuniteit, Veiligheid, Verkeersmaatregelen, Volkel-arrest

Blog thema: Aansprakelijkheid

Tycho Lam
Tycho Lam Advocaat

Inperken vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan

1 maart 2018

Met de uitspraak van 21 februari 2018 heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op erven in achtererfgebied kan worden ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot uitsluiting van gronden als erf niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij bouwen aangemerkt.

Meer

Achtererfgebied, Hoofdgebouw, Omgevingsrecht, Vergunningvrij bouwen en bestemmingsplan

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

Het belanghebbendebegrip bij de ontheffing in het kader van soortenbescherming

23 februari 2018

Wanneer is iemand belanghebbende bij een ontheffing die op grond van de Flora en faunawet is verleend? In haar uitspraak van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:168) preciseert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar jurisprudentie over deze vraag.

Meer

Belanghebbende, Ffw, Flora- en faunawet, Ontheffing, Soortenbescherming, Vleermuizen, Vogels, Wet natuurbescherming, Windpark, Windturbines, Wnb, Woon- en leefomgeving

Thema's: Natuurbescherming , Omgevingsrecht