Alle artikelen Overheidszaken

Kruimelgevallenlijst: nieuw gebruik of gebruikswijziging van het aansluitend terrein?

18 maart 2019

Is het gebruik van de achter een hotel gelegen tuin als terras 'nieuw gebruik' of een 'gebruikswijziging van het bij het hotel behorende aansluitend terrein'? Voor deze vraag zag de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') zich gesteld in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 20 februari 2019. Het antwoord op deze vraag is van belang voor de toepassing van de kruimellijst. Indien de kruimellijst van toepassing is, kan de reguliere voorbereidingsprocedure worden gevolgd.

Meer

Kruimelgeval, Kruimelgevallenlijst, Kruimelregeling, Omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning wabo, Wabo

Thema's: Bestemmingsplan , Bestemmingsplan , Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Klacht over kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen niet per definitie zinloos

12 maart 2019

Over het algemeen toetst een rechter heel terughoudend als het gaat om klachten over de kwalitatieve beoordeling van inschrijvingen. Toch is er in 2018 een drietal uitspraken gewezen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin een verzoek tot herbeoordeling op grond van klachten over de kwalitatieve beoordeling is toegewezen. Waarom de rechter in dit geval over stag ging? Dat kun je lezen in deze blog.

Meer

Aanbesteden, Aanbesteding, Aanbestedingsrecht, Beoordeling

Blog thema: Aanbestedingen

Experiment Crisis- en herstelwet: bestaande woningen afkoppelen van het gasnet

8 maart 2019

In het concept-klimaatakkoord worden gemeenten aangewezen als regievoerders bij de uitvoering van de energietransitie van de gebouwde omgeving. Een enorme opgave, want het gaat om de transformatie van 7 miljoen bestaande woningen, die bijna allemaal met gas worden verwarmd. En dat vóór 2050.

Meer

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte, Crisis- en herstelwet, Energietransitie, Gebouwde omgeving, Klimaatakkoord

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie , Vastgoed

Succesvol invorderen van bestuurlijke geldschulden door tijdige beslaglegging

6 maart 2019

Bestuursorganen maken bij de invordering van bestuurlijke geldschulden amper gebruik van de bestaande civiele mogelijkheden om het resultaat van de invordering te optimaliseren. Zo kan door het tijdig leggen van conservatoir beslag worden voorkomen dat een overtreder uiteindelijk geen verhaal biedt. Maar hoe werkt het leggen van conservatoir beslag nou precies?

Meer

Bestuurlijke geldschulden, Conservatoir beslag, Dwangbevel, Handhaving

Thema's: Incasso & beslaglegging , Bestuurs(proces)recht , Handhaving

Het vernieuwde model verwerkersovereenkomst van de VNG

22 februari 2019

De VNG heeft eind 2018 het vernieuwde model verwerkersovereenkomst gepubliceerd. Dit model is het resultaat van de feedbackronde die ze hebben gehouden na de publicatie van het model uit augustus 2018. Bij dat concept werden veel vraagtekens gezet. Is het vernieuwde model een verbetering ten opzichte van het concept?

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Betrokkenen, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsincident, Boetes, Datalek, Gdpr, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Privacy, Verwerker, Verwerkersovereenkomst, Verwerkingsverantwoordelijke

Thema's: Contracten , Gemeenschappelijke regelingen , Overheid en privaatrecht , Privacy , IT

Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: 4 aandachtspunten

22 februari 2019

Hittegolven, hoosbuien en droogte zijn inmiddels bekende gevolgen van de niet meer te ontkennen klimaatverandering en gaan vaak gepaard met aanzienlijke schade en risico's voor economie, gezondheid en veiligheid. Om schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan, is voor klimaatadaptatiemaatregelen door gemeenten een belangrijke rol weggelegd. Daarbij kunnen gemeenten ook bestemmingsplannen inzetten.

Meer

Bestemmingsplan, Klimaat, Klimaatadaptatie, Voorwaardelijke verplichting

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht , Planschade - nadeelcompensatie , Vastgoed

Grossmann-doctrine: eerst vragen, dan klagen?

14 februari 2019

Het komt regelmatig voor dat inschrijvers op een aanbesteding pas klagen over een procedure nadat de gunningsbeslissing is genomen. Dit terwijl ze tijdens de aanbesteding geen vragen hebben gesteld die betrekking hebben op deze klacht. Kan dit wel? In principe niet. Doordat die inschrijvers tijdens de procedure geen vragen hebben gesteld, hebben zij hun recht om na afloop nog te klagen verwerkt. Eerst vragen, dan klagen, dus. Dit betekent echter niet dat een aanbestedende dienst achterover kan gaan leunen. Een beroep op rechtsverwerking gaat namelijk niet altijd op…

Meer

Aanbesteden, Aanbesteding, Aanbestedingsprocedure, Grossman

Blog thema: Aanbestedingen

Eigen schuld bij planschade? Afdeling neemt dit niet te snel aan

24 januari 2019

Stel: een verzoeker om tegemoetkoming in planschade heeft zich eerder bereid getoond om aan de plannen van een projectontwikkelaar mee te werken. Is er dan sprake van ‘eigen schuld’ bij het ontstaan van (plan)schade?

Meer

Afdeling, Bestemmingsplan, Planschade

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht , Planschade - nadeelcompensatie

Bestaande brancheringsregeling in strijd met Dienstenrichtlijn?

24 januari 2019

Op 24 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgesproken over de Dienstenrichtlijn in het kader van een omgevingsvergunning voor een project in strijd met het bestemmingsplan.

Meer

Afdeling, Bestemmingsplan, Brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn, Omgevingsvergunning

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht , Vastgoed

Aanbestedingszaken: de belangrijkste leerstukken van 2018

22 januari 2019

Benieuwd waar de rechters zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden op het gebied van het aanbestedingsrecht? Lees dan verder! Wij hebben een top 5 samengesteld van de aanbestedingsrechtelijke leerstukken waarover in 2018 het meeste is geprocedeerd voor de Nederlandse rechter. Na het lezen van deze blog ben je weer op de hoogte van wat er het afgelopen jaar speelde in de rechtszaal.

Meer

Aanbesteding, Aanbestedingsrecht, Grossman, Jurisprudentie, Wezenlijke wijziging

Blog thema: Aanbestedingen

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking treden.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Hennepkwekerij, Voorbereidingshandelingen, Wet damocles, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Onlosmakelijke activiteiten in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

7 december 2018

Op grond van artikel 2.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 'Wabo') dient de aanvrager om een omgevingsvergunning er zorg voor te dragen dat alle onlosmakelijke activiteiten die zijn opgesomd in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo in één keer worden aangevraagd. Maar hoe zat het ook alweer met die onlosmakelijke activiteiten? In deze blog bespreken wij in hoofdlijnen het juridisch kader zoals dat volgt uit artikel 2.7 van de Wabo aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Meer

Afdeling, Awb, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Staatssteun: rechter verklaart koopovereenkomst geheel nietig

27 november 2018

Overheden zijn er steeds meer alert op dat zij bij grondtransacties marktconform handelen, omdat zij anders – al dan niet onbedoeld - de staatssteunregels kunnen overtreden. Bevat een grondtransactie toch staatssteun, bijvoorbeeld doordat grond wordt aangekocht tegen een te hoge prijs, dan wordt wel eens gedacht dat het risico voor de overheid beperkt is: de staatssteun zou hoogstens tot een verplichting tot terugvordering van de verleende steun (het teveel betaalde bedrag) kunnen leiden. Het is maar zeer de vraag is of deze gedachte juist is. Dat het verlenen van staatssteun toch tot grote (financiële) gevolgen voor de overheid kan leiden, volgt uit het recente arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 6 november 2018 in de veel besproken kwestie tussen Spaansen en de gemeente Harlingen.

Meer

Gemeente, Koopovereenkomst, Marktconformiteit, Nietigheid, Overheid, Staatssteun

Thema's: Overheid en privaatrecht , Staatssteun

Gunningsbeslissing: prijs van de winnaar bekendmaken?

20 november 2018

Na afloop van een aanbesteding ontvangen alle betrokken inschrijvers de 'mededeling van de gunningsbeslissing', ook wel de voorlopige gunning genoemd. In die mededeling vermeldt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver hij de opdracht wil gaan gunnen. Deze mededeling moet op grond van artikel 2.130 Aanbestedingswet 2012 gemotiveerd worden. Aanbestedende diensten worstelen vaak met de vraag hoe ver deze motiveringsplicht precies reikt. Welke informatie over de winnende inschrijving moeten of mogen zij in de brief aan alle inschrijvers vermelden? Daarbij speelt ook de vraag of de prijs van de winnaar ook bekend moet worden gemaakt. In deze blog zet ik de belangrijkste regels op een rij.

Meer

Aanbesteden, Aanbesteding, Aanbestedingswet, Gunningscriteria

Blog thema: Aanbestedingen

Gasloos bouwen: risico voor bestemmingsplannen?

19 november 2018

Nee, gemeenten hoeven niet te vrezen voor de gevolgen van het gasloos bouwen dat verplicht is voor nieuwe woningen sinds wijziging van de Gaswet per 1 juli 2018. Waar moet je bij gasloos bouwen op letten als je een bestemmingsplan opstelt?

Meer

Bestemmingsplan, Energietransitie, Gasloos, Gaswet

Thema's: Bouw , Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie

Wel of geen aanvraag om omgevingsvergunning?

9 november 2018

Een vriendelijke brief van een bedrijf waarin de gemeente wordt gevraagd om eens mee te denken over de toekomstmogelijkheden, is de inzet van deze hoger beroepsprocedure. Volgens het bedrijf had deze brief als aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden beschouwd en is er door het verstrijken van de wettelijke beslistermijn van acht weken een vergunning van rechtswege ontstaan. In haar uitspraak van 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3541 zet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals uiteen wat ervoor nodig is om een schriftelijk verzoek als aanvraag om een omgevingsvergunning te kunnen aanmerken.

Meer

1:2, Aanvraag, Afwijken bestemmingsplan, Belanghebbende, Bestemmingsplan, Concreet, Omgevingsvergunning, Ondubbelzinnig

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Hof van Justitie beantwoordt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

7 november 2018

Zojuist is het langverwachte arrest van het Hof van Justitie verschenen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (‘het PAS’). Gelet op de overwegingen en antwoorden van het Hof van Justitie dreigt het doek te vallen voor het PAS.

Meer

Habitatrichtlijn, Hof van justitie, M.e.r., Pas, Programma aanpak stikstof, Raad van state

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gebiedsontwikkeling , Natuur , Omgevingsrecht

Bibob-vragenformulier maakt geen deel uit van DHw-aanvraag

5 november 2018

Op grond van artikel 27 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet (DHw) en ook volgens verschillende gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APV), kunnen de DHw-vergunning respectievelijk exploitatievergunning worden geweigerd, "indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvrage vermelden in overeenstemming zal zijn".

Meer

4:5 awb, Aanvraag, Apv, Bibob, Bibob-vragenformulier, Drank- en horecawet, Exploitatievergunning, Horeca, Ondermijning, Openbare orde, Weigereringsgrond, Wet bibob

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gemeentewet , Openbare orde en veiligheid

Handreiking Tenderkostenvergoeding

24 oktober 2018

Op 15 oktober jl. is de Handreiking Tenderkostenvergoeding door Staatssecretaris Keijzer toegezonden aan de Tweede Kamer. Deze Handreiking maakt onderdeel uit van het traject 'Beter Aanbesteden' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Handreiking Tenderkostenvergoeding reikt voor zowel ondernemers als aanbestedende diensten een kader aan om op een meer gefundeerde, eenduidige en inzichtelijke wijze om te gaan met het vergoeden van de kosten voor het opstellen van een inschrijving bij deelname aan aanbestedingen. Dat kader heeft zowel betrekking op de vraag in welke gevallen een vergoeding aan de orde zou kunnen of moeten zijn, als op de vraag wat een passende vergoeding is.

Meer

Aanbesteden, Aanbesteding, Aanbestedingsrecht

Blog thema: Aanbestedingen

Overtredersvriendelijk stappenplan in handhavingsbeleid: is er sprake van onredelijk beleid?

18 oktober 2018

Aardig wat gemeenten voeren handhavingsbeleid. In dit beleid wordt, in de kern, aangegeven op welke wijze gereageerd wordt op overtredingen van wettelijke voorschriften. Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de handhavingspraktijk interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de vraag of een (te) uitgebreid stappenplan in het gemeentelijk handhavingsbeleid onredelijk kan zijn.

Meer

Handhaving, Handhavingsbeleid

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Handhaving