Alle artikelen Overheidszaken

Wel of geen aanvraag om omgevingsvergunning?

9 november 2018

Een vriendelijke brief van een bedrijf waarin de gemeente wordt gevraagd om eens mee te denken over de toekomstmogelijkheden, is de inzet van deze hoger beroepsprocedure. Volgens het bedrijf had deze brief als aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden beschouwd en is er door het verstrijken van de wettelijke beslistermijn van acht weken een vergunning van rechtswege ontstaan. In haar uitspraak van 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3541 zet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nogmaals uiteen wat ervoor nodig is om een schriftelijk verzoek als aanvraag om een omgevingsvergunning te kunnen aanmerken.

Meer

1:2, Aanvraag, Afwijken bestemmingsplan, Belanghebbende, Bestemmingsplan, Concreet, Omgevingsvergunning, Ondubbelzinnig

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Hof van Justitie beantwoordt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

7 november 2018

Zojuist is het langverwachte arrest van het Hof van Justitie verschenen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (‘het PAS’). Gelet op de overwegingen en antwoorden van het Hof van Justitie dreigt het doek te vallen voor het PAS.

Meer

Habitatrichtlijn, Hof van justitie, M.e.r., Pas, Programma aanpak stikstof, Raad van state

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gebiedsontwikkeling , Natuur , Omgevingsrecht

Bibob-vragenformulier maakt geen deel uit van DHw-aanvraag

5 november 2018

Op grond van artikel 27 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet (DHw) en ook volgens verschillende gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APV), kunnen de DHw-vergunning respectievelijk exploitatievergunning worden geweigerd, "indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvrage vermelden in overeenstemming zal zijn".

Meer

4:5 awb, Aanvraag, Apv, Bibob, Bibob-vragenformulier, Drank- en horecawet, Exploitatievergunning, Horeca, Ondermijning, Openbare orde, Weigereringsgrond, Wet bibob

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gemeentewet , Openbare orde en veiligheid

Handreiking Tenderkostenvergoeding

24 oktober 2018

Op 15 oktober jl. is de Handreiking Tenderkostenvergoeding door Staatssecretaris Keijzer toegezonden aan de Tweede Kamer. Deze Handreiking maakt onderdeel uit van het traject 'Beter Aanbesteden' van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Handreiking Tenderkostenvergoeding reikt voor zowel ondernemers als aanbestedende diensten een kader aan om op een meer gefundeerde, eenduidige en inzichtelijke wijze om te gaan met het vergoeden van de kosten voor het opstellen van een inschrijving bij deelname aan aanbestedingen. Dat kader heeft zowel betrekking op de vraag in welke gevallen een vergoeding aan de orde zou kunnen of moeten zijn, als op de vraag wat een passende vergoeding is.

Meer

Aanbesteden, Aanbesteding, Aanbestedingsrecht

Blog thema: Aanbestedingen

Overtredersvriendelijk stappenplan in handhavingsbeleid: is er sprake van onredelijk beleid?

18 oktober 2018

Aardig wat gemeenten voeren handhavingsbeleid. In dit beleid wordt, in de kern, aangegeven op welke wijze gereageerd wordt op overtredingen van wettelijke voorschriften. Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de handhavingspraktijk interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de vraag of een (te) uitgebreid stappenplan in het gemeentelijk handhavingsbeleid onredelijk kan zijn.

Meer

Handhaving, Handhavingsbeleid

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Handhaving

PAS-uitspraak Hof van Justitie op 7 november 2018

28 september 2018

Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over, kort samengevat, de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof met de Habitatrichtlijn. Inmiddels is bekend dat het Hof van Justitie op 7 november 2018 arrest zal wijzen en de prejudiciële vragen zal beantwoorden.

Meer

Habitatrichtlijn, Hof van justitie, M.e.r., Natuur, Pas, Prejudiciële vragen, Programma aanpak stikstof, Raad van state

Thema's: Natuurbescherming , Bestuurs(proces)recht , Gebiedsontwikkeling , Natuur , Omgevingsrecht

IBD model verwerkersovereenkomst onder de loep

20 september 2018

Onlangs is door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd. Kennelijk vormen de reacties op de eerste publicatie van dit model aanleiding om het model te herzien, want op 12 september jl. deed de IBD een oproep tot het geven van feedback op het model teneinde het model te kunnen 'verfijnen'. In deze blog licht ik toe waar de knelpunten zitten aan de hand van een paar algemene opmerkingen en een aantal artikelsgewijze opmerkingen.

Meer

Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Betrokkenen, Beveiliging persoonsgegevens, Beveiligingsincident, Boetes, Datalek, Gdpr, Meldplicht datalekken, Persoonsgegevens, Privacy, Verwerker, Verwerkersovereenkomst, Verwerkingsverantwoordelijke

Thema's: Aansprakelijkheid , Overheid en privaatrecht , Privacy , IT

Afdeling bevestigt expliciet nieuwe koers bij beoordeling belanghebbendheid aanvrager omgevingsvergunning bouw

21 augustus 2018

In haar uitspraak van 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2717, bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State expliciet de nieuwe jurisprudentielijn die zij met haar uitspraken van 26 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2002, en 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1394, heeft ingezet. Uit deze nieuwe jurisprudentielijn volgt dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo) als belanghebbende bij die aanvraag wordt aangemerkt, tenzij aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt. De Afdeling verlaat daarmee uitdrukkelijk het criterium dat aannemelijk moet zijn dat het bouwplan nimmer kan worden verwezenlijkt.

Meer

Aanvraag, Belanghebbende, Koerswijziging, Omgevingsvergunning

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht

Zorgplicht gemeente bij feitelijke inrichting bouwplan

7 augustus 2018

Op de gemeente rust volgens de rechtbank Noord-Nederland bij de feitelijke inrichting van een bouwplan een zorgplicht ten aanzien van de belangen van bewoners. Schending van de zorgplicht leidt tot aansprakelijkheid.

Meer

Bestemmingsplan, Overheidsaansprakelijkheid, Schade

Thema's: Bestemmingsplan , Aansprakelijkheid , Gebiedsontwikkeling , Overheid en privaatrecht , Vastgoed

Twijfel bij advocaat-generaal Kokott over houdbaarheid PAS

26 juli 2018

Advocaat-generaal Kokott heeft zich op 25 juli 2018 uitgelaten over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof met de Europese Habitatrichtlijn.

Meer

Habitatrichtlijn, Hof van justitie, M.e.r., Pas, Programma aanpak stikstof, Raad van state

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Gebiedsontwikkeling , Natuur , Omgevingsrecht

Verwezenlijking bestemmingsplan leidt tot ontbinding huurovereenkomst

18 juli 2018

Is het mogelijk een huurovereenkomst te ontbinden zodat een geldende bestemming kan worden gerealiseerd? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden boog zich onlangs over deze vraag. Hoe zat het ook alweer?

Meer

Bestemmingsplan, Huur, Huurovereenkomst, Ontbinding huurovereenkomst, Woonruimte

Thema's: Bestemmingsplan , Huur , Gebiedsontwikkeling

VVGB ontbreekt; Afdeling laat rechtsgevolgen desondanks in stand

11 juli 2018

In de uitspraak van 4 juli 2018 laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de rechtsgevolgen van de in deze uitspraak voorliggende omgevingsvergunning in stand, ook al ontbreekt de vereiste verklaring van geen bedenkingen. Het ontbreken van een VVGB hoeft dus niet altijd te leiden tot een kale vernietiging van een besluit.

Meer

Rechtsgevolgen in stand blijven, Verklaring van geen bedenkingen

Blog thema: Omgevingsrecht

Algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

6 juli 2018

Gemeenten en andere overheden hanteren bij de aanschaf van goederen en diensten meestal algemene inkoopvoorwaarden. Vaak zijn deze algemene inkoopvoorwaarden gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (het VNG-model). De bepalingen uit dit VNG-model worden door gemeenten weleens (in hun voordeel) aangepast.

Meer

Aanbesteding, Algemene (inkoop)voorwaarden, Algemene voorwaarden, Vng-model

Blog thema: Aanbestedingen

Beroep op conclusie A-G over schaarse rechten in procedure tegen uitwerkingsplan

3 juli 2018

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2150) komt de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten aan bod. Daarom is deze uitspraak het signaleren waard.

Meer

Conclusie, Dienstenrichtlijn, Schaarse publieke rechten, Staatsraad advocaat-generaal widdershoven, Uitwerkingsplan

Blog thema: Omgevingsrecht

Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen - ministeriële regeling definitief

29 juni 2018

Op 27 juni 2018 is de definitieve ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2018 in werking. In mijn blog van 12 juni 2018 schreef ik al over de concept-regeling. De regeling is voor de gebiedsaanwijzingen gasaansluitplicht ongewijzigd vastgesteld.

Meer

Energietransitie, Gasaansluitplicht, Gasloos, Gaswet, Gebiedsaanwijzingsbesluit

Thema's: Bouw , Omgevingsrecht , Duurzaamheid & innovatie

Actualiteitenmiddag Hekkelman; een korte terugblik!

28 juni 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 organiseerden wij een actualiteitenmiddag over actuele thema's in het omgevingsrecht. Een kleine honderd overheidsjuristen en adviseurs van overheden werden in een middag bijgepraat over de belangrijkste actuele thema's in het omgevingsrecht. In deze blog blikken wij terug.

Meer

Actualiteitenmiddag, Appingedam, Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, Dienstenrichtlijn, Duurzaamheid, Ladder duurzame verstedelijking, Omgevingsrecht, Programma aanpak stikstof, Schaarse rechten, Seminar

Blog thema: Omgevingsrecht

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt op 1 juli aanstaande in werking!

28 juni 2018

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen treedt met ingang van 1 juli aanstaande in werking. Dit is bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 dat vandaag in het Staatsblad (Stb. 2018, 203) is verschenen.

Meer

Crisis- en herstelwet, Legessanctie, Omgevingswet, Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Thema's: Gebiedsontwikkeling , Omgevingsrecht

De onverbindendheid van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

27 juni 2018

In een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik te verlenen voor ontwikkelingen die in strijd zijn met (bepaalde planregels van) het betrokken bestemmingsplan. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, bij wijze van exceptieve toetsing, buiten toepassing worden gelaten wegens strijd met de Wet ruimtelijke ordening (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3358 en 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:336). Het buiten toepassing laten van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid kan uitsluitend als deze een wijziging van het gebruik mogelijk maakt die leidt tot een planologisch relevante wijziging van de bestemming (lees: feitelijk onomkeerbare wijziging van het bestemmingsplan), dan wel indien de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voorziet in een afwijkingsmogelijkheid zonder enige beperking. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1955) illustreert hoe de Afdeling beoordeelt of een in het bestemmingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid buiten toepassing moet worden gelaten omdat deze een ontoelaatbare wijziging van de bestemming tot gevolg heeft.

Meer

Bestemmingsplan, Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, Exceptieve toetsing, Omgevingsvergunning, Planologisch relevante wijziging

Blog thema: Omgevingsrecht

Afdeling oordeelt over brancheringsregeling in bestemmingsplan Appingedam

22 juni 2018

De gemeenteraad van Appingedam moet de in het bestemmingsplan opgenomen brancheringsregeling voor detailhandel, vanwege de Europese Dienstenrichtlijn, beter motiveren. Dat volgt uit de (tussen)uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 juni 2018.

Meer

Bestemmingsplan, Brancheringsregeling, Dienstenrichtlijn, Evenredigheid, Prejudiciële vragen

Blog thema: Omgevingsrecht

Opzegging van (huur)overeenkomsten via WhatsApp een kwestie van tijd?

14 juni 2018

Ons communicatieverkeer heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar zakelijke dienstverleners 'vroeger' voornamelijk per brief met elkaar communiceerden, hebben sinds een aantal jaren moderne communicatiemiddelen als e-mail, sms, WhatsApp en Skype hun intrede gedaan. De vraag is hoe deze relatief nieuwe communicatievormen zich verhouden tot de wettelijke en contractuele formaliteiten voor opzegging van overeenkomsten, met name bij huurovereenkomsten. De Hoge Raad is hier in zijn arrest van 1 juni jl. duidelijk over.

Meer

Huurovereenkomst, Huurrecht, Schriftelijkheidsvereiste

Thema's: Contracten , Huur