blog

  De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan

  Rachid Benhadi
  Rachid Benhadi Publicatiedatum: 4 juli 2017
  Afbeelding voor De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan

  De bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan: de schijnflexibiliteit van een ‘uitnodigende’ planregeling (prof. mr. dr. A.G.A. Nijmeijer).

  Op verschillende plaatsen in de Crisis- en herstelwet (hierna: ‘Chw’) wordt – bij wijze van experiment – vooruitgelopen op de Omgevingswet. De in voorbereiding zijnde 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: ‘Besluit uitvoering Chw’), bouwt daar op voort. Het ontwerpbesluit is ingevolge artikel 5.2a Chw met ingang van 8 juni 2017 gedurende vier weken voorgehangen aan de Tweede Kamer en zal daarna voor advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De verwachting is dat de 16e tranche eind 2017 in werking treedt. Tonny Nijmeijer, hoogleraar Omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur bij Hekkelman Advocaten, gaat in deze positief-kritische bijdrage uitgebreid in op de bestemmingsplanactiviteit en doet in dat verband tevens een aanbeveling aan de regering, namelijk: Voorzie in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Chw naast de bestemmingsplanactiviteit ook in experimentele aanpassingen in de regeling van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan zodat gemeenten een keuze hebben tussen normstelling via het bestemmingsplan enerzijds en normstelling via de omgevingsvergunning anderzijds. Aldus kan ook meer inzicht worden verkregen in de juistheid van de vooronderstellingen die door de regering aan de mogelijke inhoud en de werking van een globaal omgevingsplan ten grondslag zijn gelegd.

  Download de publicatie van prof. mr. A.G.A. Nijmeijer

  Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, dan kun je contact opnemen met Rachid Benhadi (r.benhadi@hekkelman.nl of 06-13736952).

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren