blog

  Is de verklaring van geen bedenkingen een afzonderlijk besluitonderdeel?

  Alexandra de Waard Publicatiedatum: 11 oktober 2016 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Is de verklaring van geen bedenkingen een afzonderlijk besluitonderdeel?

  In de uitspraak van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2535) heeft de Afdeling uitgemaakt dat een verklaring van geen bedenkingen die in het kader van de Flora- en faunawet (hierna: ‘Ffw‘) moet worden afgegeven, als afzonderlijk besluitonderdeel moet worden aangemerkt. Wat heeft de Afdeling overwogen en wat betekent dat voor de praktijk?

  Wat was er aan de hand?

  Door burgemeester en wethouders is een omgevingsvergunning milieu (een revisievergunning om precies te zijn) verleend voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, van de Wabo). In beroep bij de rechtbank (ECLI:NL:RBOBR:2015:4498) stelt appellant, kort samengevat, dat de activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning milieu is verleend, tevens handelingen betreffen waarvoor een verbodsbepaling geldt op grond van de ‘Ffw‘. Als voor deze handelingen, wanneer deze op zichzelf zouden staan (dus zonder omgevingsvergunning), een ontheffing op grond van de Ffw is vereist, dan brengt artikel 75b van de Ffw met zich mee dat een verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd aan de minister ten behoeve van de te verlenen omgevingsvergunning. Dat zou dus betekenen, dat de omgevingsvergunning milieu uitsluitend verleend mocht worden indien de minister vooraf een verklaring van geen bedenkingen had afgegeven. Dit staat ook wel bekend als de aanhaakverplichting.

  De rechtbank is van oordeel dat deze toestemming in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen als apart besluitonderdeel moet worden beschouwd, die moet worden onderscheiden van het besluitonderdeel inzake de activiteit voor het veranderen en in werking hebben van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, van de Wabo). Aangezien appellant geen zienswijzen met betrekking tot de Ffw naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit, wordt het beroep met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank.

  In hoger beroep bij de Afdeling bestrijdt eiser, overigens zonder succes, het oordeel van de rechtbank.

  Verklaring van geen bedenkingen afzonderlijk besluitonderdeel

  In haar uitspraak van 28 september 2016 onderschrijft de Afdeling het oordeel van de rechtbank en overweegt dat de toestemming in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen, evenals de in de artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen, als een afzonderlijk besluitonderdeel moet worden opgevat. Dit betekent dat het beroep van appellant met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna ook in hoger beroep bij de Afdeling niet-ontvankelijk wordt verklaard.

  Ter ondersteuning van dit oordeel wijst de Afdeling op de uitspraak van 9 maart 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP7155), waarin zij heeft geoordeeld dat voor toepassing van artikel 6:13 van de Awb (de onderdelenfuik) elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen, als besluitonderdeel dienen te worden opgevat.

  Voor de praktijk

  Belanghebbenden die in de bestuurlijke voorfase van een omgevingsvergunning geen zienswijzen hebben aangevoerd met betrekking tot het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen, lopen het risico dat zij in een beroepsprocedure op dat onderdeel niet-ontvankelijk worden verklaard.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder