blog

  Programmatische Aanpak Stikstof & bestemmingsplannen: hoe zit het?

  Alexandra de Waard Publicatiedatum: 2 mei 2016 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Programmatische Aanpak Stikstof & bestemmingsplannen: hoe zit het?

  Op 25 april 2016 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State interessante uitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof in relatie tot het bestemmingsplan. In deze twee uitspraken komt de voorzieningenrechter tot een gelijkluidende conclusie. Ik bespreek hieronder het oordeel van de voorzieningenrechter in het project Parklaan.

  Wat was er aan de hand?

  Het bestemmingsplan ‘Parklaan’ (Ede) voorziet in een nieuwe ontsluitingsweg in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor bestemmingsplannen die significant negatieve gevolgen kunnen hebben op een Natura 2000-gebied, geldt dat een passende beoordeling dient te worden opgesteld op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet. Ook ná de vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof geldt dat voor bestemmingsplannen een plantoets in de vorm van een passende beoordeling vereist is. In de passende beoordeling voor het project Parklaan is voor wat betreft het aspect stikstof verwezen naar de passende beoordeling die is gemaakt in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (‘het PAS’). De voorzieningenrechter moest de vraag beantwoorden of dit is toegestaan.

  Wat was het oordeel van de voorzieningenrechter?

  De voorzieningenrechter laat zich niet uit over deze ‘principiële rechtsvragen’ inzake het PAS en oordeelt:

  “De vragen of en in hoeverre de raad de passende beoordeling die voor het aspect stikstof is gemaakt voor het Natura 2000-gebied “Veluwe” in het PAS ten grondslag kon leggen aan het bestemmingsplan en of de raad de verwachting mocht hebben dat de in het programma gereserveerde ontwikkelingsruimte aan het project zal worden toebedeeld omdat het project “Parklaan (NSL)” is opgenomen in de bijlage bij de “Regeling programmatische aanpak stikstof”, lenen zich, mede gelet op de inhoudelijke bezwaren die SNE en GNMF en anderen tegen die passende beoordeling naar voren hebben gebracht, niet voor beantwoording in een voorlopige voorzieningenprocedure. De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat de zitting in de bodemprocedure gehouden zal worden in november of december 2016, mogelijk gelijktijdig met andere zaken waarin principiële rechtsvragen inzake het PAS aan de orde zijn.”

  Conclusie

  Op de vraag hoe het zit met de Programmatische Aanpak Stikstof en bestemmingsplannen geeft dit voorlopig oordeel helaas nog geen antwoord. Ook in andere zaken is geen beslissing te verwachten vóór het einde van dit jaar.

  Zie voor meer informatie het blog van mijn collega Renske van Dreumel.

  Link naar de uitspraak van de voorzieningenrechter in het bestemmingsplan ‘Parklaan’ en vergelijkbaar in het bestemmingplan ‘Kustzone Petter’.

   

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij