Uitspraak 'knip' in de regeling over schadevergoeding

Uitspraak 'knip' in de regeling over schadevergoeding

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

2 augustus 2017

De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (2 augustus 2017) uitspraak gedaan over de zogenoemde 'knip' in de regeling over schadevergoeding in art. 8:89 lid 2 van de Awb.

Kernvraag in dit geschil is of de Afdeling in plaats van de burgerlijke rechter bevoegd is, nu de gevraagde vergoeding wel beperkt is tot € 25.000, maar duidelijk is dat de schadevergoeding waarop verzoeker aanspraak maakt (ruim) boven dit bedrag uitstijgt, terwijl verzoeker geen afstand heeft gedaan van zijn aanspraak op dat meerdere.

De Afdeling komt tot de conclusie dat zij bevoegd is, omdat de mogelijkheid om schadevergoeding aan de bestuursrechter te vragen op grond van artikel 8:89 lid 2 van de Awb aan twee beperkingen is onderworpen:

1. de gestelde schadeoorzaak valt onder art. 8:88 van de Awb; en

2. de gevraagde vergoeding is maximaal € 25.000.

Volgens de Afdeling stelt de Awb niet de eis - anders dan de artt. 94 en 95 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - dat de bevoegdheid van de bestuursrechter naast de bovengenoemde beperkingen, tevens wordt beperkt doordat de verzoeker uitdrukkelijk afstand moet hebben gedaan van zijn vordering voor zover die het bedrag van € 25.000 overstijgt.

Lees de volledige uitspraak. Heeft u vragen neem dan contact op met Franc Pommer.