blog

  Voorstel tot intrekking van de Zondagswet

  Franc Pommer
  Franc Pommer Publicatiedatum: 2 mei 2016
  Afbeelding voor Voorstel tot intrekking van de Zondagswet

  Op 20 april 2016 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot intrekking van de Zondagwet. (https://www.internetconsultatie.nl/intrekkingzondagswet)

  Doel Zondagswet

  De Zondagswet heeft tot doel beletselen weg te nemen die aan de viering van de zondag en een aantal christelijke feestdagen in de weg kunnen staan, en daarnaast om de openbare rust op die dagen te verzekeren. De Zondagswet heeft – anders dan vaak gedacht wordt – niet tot doel om het vieren van de zondag te bevorderen. In verband met deze doelstelling bevat de Zondagswet enkele algemene verboden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om op zondag vóór 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Overtreding van deze verboden levert een strafbaar feit op. Aan de burgemeester verschaft de Zondagswet de bevoegdheid om van (onderdelen van) deze verboden ontheffing te verlenen.

  Beoogde effecten intrekking Zondagswet

  Door de Zondagswet in te trekken gelden de genoemde verboden niet meer landelijk. Wel kunnen gemeenten naar eigen inzicht keuzes maken voor hun eigen grondgebied. De regering vindt dit in overeenstemming met het decentralisatiebeginsel. Uit onderzoek naar de feitelijke werking van de Zondagswet is gebleken dat de behoefte aan regulering van de zondagsrust op lokaal niveau sterk verschilt. Zo blijkt dat in 45% van de gemeenten in het geheel geen gebruik wordt gemaakt van de bepalingen uit de Zondagswet. De regering leidt hieruit af dat gemeenten prima in staat zijn om al naargelang de plaatselijke omstandigheden zelf de balans te bepalen tussen de behoefte aan regulering van de zondagsrust en de vrijheid van burgers om zelf invulling te geven aan de zondag. Het doel van de intrekking van de Zondagswet is dan ook dat gemeenten meer ruimte krijgen om naar eigen inzicht regelend en besturend op te treden met betrekking tot de openbare rust op zondag en aanverwante feestdagen. Een gemeenteraad kan er bijvoorbeeld voor kiezen in het geheel geen regels te stellen of juist – in plaatsen waar dat gewenst is – meer regels te stellen dan nu het geval is. Bijgevolg is dat burgemeesters worden ontlast, doordat zij niet langer hoeven te oordelen over individuele verzoeken om ontheffing van de Zondagswet. De vrijheid van gemeenten om regels te stellen vindt haar begrenzing in wettelijke en grondrechtelijke beperkingen.

  Bescherming van sportbeoefening en ontspanning

  Het enige dat landelijk geregeld blijft is dat gemeenten de sportbeoefening en ontspanning op zondag niet mogen verbieden dan wel verhinderen ter bescherming van de zondagsrust. Hiertoe wordt voorgesteld om na artikel 145 van de Gemeentewet de volgende paragraaf in te voegen:

  “§ 7. Overige bepalingen”
  Artikel 146

  1. Het gemeentebestuur mag ter wegneming van beletselen voor de viering van en ter verzekering van de openbare rust op zondag geen beperkingen stellen aan sportbeoefening of andere vormen van ontspanning die geen openbare vermakelijkheid vormen.
  2. Voor de toepassing van dit artikel worden de Hemelvaartsdag en de eerste Kerstdag met de zondag gelijkgesteld.

  Consultatie

  Tot en met 1 juni 2016 krijgen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen de gelegenheid een reactie op het wetsvoorstel te geven.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans