Actualiteitenmiddag omgevingsrecht

  Datum:26 juni 2018
  Tijd:12.30 - 16.45 uur
  Locatie:Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

  Hekkelman organiseert op 26 juni 2018 een actualiteitenmiddag over belangrijke actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Tijdens deze middag word je door specialisten bijgepraat over de voor de praktijk belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het seminar is vooral interessant voor omgevingsrechtjuristen die werkzaam zijn voor overheden.

  Inleiding

  Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht Sprekers: Tycho Lam & Tonny Nijmeijer Het omgevingsrecht is volop in beweging. Tijdens het plenaire deel geven Tonny Nijmeijer en Tycho Lam je in 1,5 uur een bloemlezing over de belangrijkste ontwikkelingen in het omgevingsrecht van het afgelopen jaar. Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen, zijn het arrest van Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn, exceptieve toetsing en toepassing van de kruimelregeling. Ook wordt aandacht besteed aan de voorbereidingen van de Omgevingswet, waaronder de integratie van APV’s in het omgevingsplan en de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. In het plenaire deel wordt – naast rechtspraak en wetgeving – gebruik gemaakt van concrete voorbeelden zodat je de behandelde stof kunt toepassen in jouw praktijk.

  Thema’s

  1. Schaarse rechten in het omgevingsrecht; waakzaamheid geboden? Spreker: Franc Pommer Dat er schaarse vergunningen bestaan op basis van gemeentelijke verordeningen is bekend. Maar de vraag in hoeverre het beginsel van gelijke kansen ook in acht moet worden genomen in het omgevingsrecht, zoals bij de vaststelling van een bestemmingsplan of de verlening van een omgevingsvergunning, is een breinbreker. Volgens jurisprudentie van de Afdeling is een omgevingsvergunning in beginsel niet schaars. Toch is niet ondenkbaar dat als gevolg van een bestemmingsplanvorm wél gesproken kan worden van een schaarse omgevingsvergunning. In de deelsessie ‘schaarse rechten in het omgevingsrecht’ wordt door Franc Pommer besproken in hoeverre de schaarse-vergunningen-doctrine ook relevantie heeft in het omgevingsrecht. 2. Beantwoording prejudiciële vragen PAS in het verschiet; is er leven na de PAS? Sprekers: Rachid Benhadi & Tonny Nijmeijer De Afdeling heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de (juridische) houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling houdt sindsdien zaken waarin een beroep wordt gedaan op de PAS in principe aan. Tijdens deze deelsessie word je door Tonny Nijmeijer en Rachid Benhadi bijgepraat over de zitting bij het Europese Hof van Justitie die op 3 mei heeft plaatsgevonden. Ook wordt vooruitgeblikt op mogelijke toekomstscenario’s en de (on)mogelijkheden om bij je project te anticiperen op de onzekerheden die aan (de houdbaarheid van) het PAS kleven. 3. Ladder voor duurzame verstedelijking; wanneer is een ontwikkeling Ladderproof? Sprekers: Luuk Gerritsen & Tycho Lam Per 1 juli 2017 is de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking is dus bijna één jaar in werking. Tijdens deze deelsessie wordt door Luuk Gerritsen en Tycho Lam uitgebreid stilgestaan bij de ervaringen met de nieuwe Ladder. Aan de hand van concrete voorbeelden (uit de jurisprudentie en onze eigen praktijk) worden tips-and-tricks voor de praktijk gegeven. 4. De (toenemende) rol van duurzaamheid in de ruimtelijke ordening; hoe om te gaan met de uitdagingen van morgen? Sprekers: Martijn Steenstra (Sweco) en Jan van Vulpen Meer dan ooit staat duurzaamheid in de belangstelling. De komende decennia moeten veel maatregelen worden getroffen om ons land en de planeet toekomstbestendig te maken én te houden. Bekende maatregelen zijn de komst van vele windturbines en zonneparken als nieuwe energiebronnen, maar ook moet gedacht worden aan maatregelen die nadelige gevolgen van klimaatverandering tegengaan (o.a. hittestress, wateroverlast, droogte). Het aspect duurzaamheid speelt (dus) ook in de ruimtelijke ordeningspraktijk een toenemende rol van betekenis. Onder de Omgevingswet zal deze trend zich voortzetten. Sweco heeft een Stresstest Klimaatadaptatie ontwikkeld om de gevolgen in beeld te brengen en zo nodig maatregelen te treffen die in sommige gevallen ook weer juridisch geborgd moeten worden. Tijdens deze deelsessie gaan Martijn Steenstra en Jan van Vulpen in op de wijze waarop duurzame maatregelen in het ruimtelijke ordeningsspoor en het omgevingsrecht herkend en zo nodig geborgd kunnen worden.

  Programma

  12.30 – 13.00: Ontvangst 13.00 – 14.14: Inleiding 14.15 – 14.45: Thema 1 14.45 – 15.15: Thema 2 15.15 – 15.45: Pauze 15.45 – 16.15: Thema 3 16.15 – 16.45: Thema 4 16.45 – 17.30: Borrel