Cursus Ruimtelijke ontwikkelingen en stikstof (CPO)

  Oplossingen om projecten die door de stikstofproblematiek zijn vastgelopen toch te realiseren.

  Vorig jaar heeft de rechter geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis mag worden gebruikt om nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen toe te staan (PAS-uitspraken van 29 mei 2019). De gevolgen van deze beslissing zijn groot: inmiddels is een groot aantal bestemmingsplannen en natuurvergunningen gesneuveld.

  In deze cursus duiden de docenten Tycho Lam en Rachid Benhadi de gevolgen van de PAS-uitspraken. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken zij mogelijke oplossingen. Centraal staat de vraag op welke wijze plannen en projecten die vanwege stikstof vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen, alsnog vlot getrokken kunnen worden.

  Uiteraard komt ook recente wetgeving aan bod. Op 1 januari 2020 is de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking getreden. Volgens de regering maakt deze wet het mogelijk om de toestemmingverlening voor activiteiten die een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken weer vlot te trekken.

  Ook staat er nog een wijziging van de Regeling natuurbescherming op stapel. Met deze wijziging wordt de invoering van een stikstofregistratiesysteem gefaciliteerd. Dit systeem komt erop neer dat voor elke locatie (per hexagoon) van voor stikstof gevoelige habitats in elk Natura 2000-gebied de positieve effecten van maatregelen in de vorm van een reductie van de stikstofdepositie worden geregistreerd. Met deze regeling wil de regering de realisatie van 75.000 woningen mogelijk maken en verschillende infrastructurele projecten vlottrekken.

  De politiek heeft de afgelopen jaren ‘ruimte’ gecreëerd voor stikstofdepositie die er op grond van de Europese regels niet was. Docente Bondine Kloostra, advocaat partner bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, zal in het laatste uur  bekijken in hoeverre er voldoende lessen zijn getrokken uit het PAS-arrest en de uitspraken van de Raad van State voor natuurbescherming in de toekomst. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de ‘ontwikkelruimte’ onder de PAS verschilt van de ‘milieuruimte’ die met een stikstofregistratiesysteem onder de Noodwet aanpak stikstof is voorzien.

  Na afloop van deze cursus kun je de met stikstof samenhangende procesrisico’s beter inschatten en weet je welke mogelijke oplossingen er zijn om projecten toch te realiseren.

  Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • De verzwaarde eisen die in de jurisprudentie worden gesteld aan een passende beoordeling;
  • De Spoedwet Aanpak Stikstof en de betekenis daarvan voor de ontwikkelpraktijk;
  • De provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen;
  • Oplossingsrichtingen (o.a. intern en extern salderen, bronmaatregelen en de borging daarvan) om plannen en projecten mogelijk te maken;
  • De juridische borging van bronmaatregelen in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen;
  • De ADC-toets en de toepasbaarheid ervan in de praktijk;
  • Privaatrechtelijke risico´s van stikstof in het kader van ontwikkel- en koopovereenkomsten.

  Klik hier voor meer informatie over deze cursus.