Opleiding 'Geluid in het omgevingsrecht' (Schulinck)

  Datum:20 december 2019
  Tijd:09.00 - 16.30 uur
  Locatie:Utrecht,

  Bereken de geluidshinder – beperk de overlast

  Rachid Benhadi praat je bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie omtrent geluid in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Wij bespreken verschillende geluidsvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten. En actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

  Ook geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten je zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor jouw praktijk (o.a. de invoering van geluidproductieplafonds voor gezoneerde industrieterreinen). Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding.

  Geluid speelt bij vrijwel elk ruimtelijk besluit (o.a. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) een belangrijke rol. Enerzijds zijn er de belangen van bedrijven die vragen om een zorgvuldige inpassing van de vergunde bedrijvigheid. Anderzijds zijn er de belangen van omwonenden die verstoken willen blijven van (een toename van) geluidhinder en graag zo min mogelijk bedrijvigheid en andere hinder gevende functies (zoals bijv. industrie of evenementen) in hun omgeving willen. Deze belangen vergen een complexe belangenafweging en een zorgvuldige motivering door de gemeenteraad en in voorkomend geval burgemeester en wethouders.

  Met de komst van de Omgevingswet gaat ook de geluidwetgeving op de schop. Er lopen twee wetgevingstrajecten: de Omgevingswet met de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) en het aanvullingsspoor geluid (Aanvullingswet Geluid en Aanvullingsbesluit Geluid). De Omgevingswet en de AMvB’s zullen de nodige wetswijzigingen met zich brengen. Dat zal de nodige veranderingen voor de praktijk tot gevolg hebben.

  Zo vervalt bijv. het Activiteitenbesluit en het daarin opgenomen stelsel van landelijk geüniformeerde en rechtstreeks werkende geluidimmissienormen. Daarvoor in de plaats komt het Besluit kwaliteit leefomgeving die, door middel van instructieregels, gemeenten verplicht om geluidnormen in het omgevingsplan op te nemen. De Aanvullingswet Geluid en het Aanvullingsbesluit gaan de Wet geluidhinder (incl. de samenhangende regelingen) vervangen.

  Wij laten je zien welke veranderingen deze wetgevingsoperaties met zich meebrengen voor jouw praktijk (o.a. de invoering van geluidproductieplafonds voor gezoneerde industrieterreinen). Tijdens de opleiding bespreken ook de toekomstige wijzigingen.

  Klik hier voor meer informatie over de opleiding.