Expertise

Agribusiness & landelijk gebied

Agribusiness & landelijk gebied

Natuur, water, recreatie, diverse rode functies en uiteraard de agrarische sector, zoals de veehouderij en de land- en tuinbouw, karakteriseren het landelijk gebied. Onze specialisten Agribusiness & Landelijk gebied weten welke dynamische ontwikkelingen en welke belangen spelen in het landelijk gebied. Zij kennen de agrarische sector en productieketen van A tot Z – waaronder ook de hippische wereld – én zijn meesters in recht en regels voor het buitengebied. Niet voor niets is een aantal van onze specialisten door dagblad Boerderij uitgeroepen tot juridische topper in zijn/haar vakgebied. Ook met de wet- en regelgeving voor particulier bezit en beheer van bijvoorbeeld landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen zijn onze specialisten zeer vertrouwd. In het spanningsveld tussen enerzijds de vraag naar grond voor ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds de belangen van grondbezitters staan zij partijen met raad en daad bij. Hekkelman combineert specialistische juridische kennis en kunde met praktijk- en branche¬gerichtheid: dat onderscheidt Hekkelman. 

De specialisten Agribusiness & Landelijk gebied van Hekkelman zijn niet alleen jurist en advocaat, het zijn ook mensen van de praktijk. Simpel gezegd: zij spreken uw taal en weten waar het over gaat. Bovendien zijn zij met recht specialisten. Dat blijkt wel uit hun expertisegebieden.

 • Hoe ontwikkel je een bestemmingsplan dat Natura 2000-gebieden beschermt en tegelijkertijd intensieve veehouderijen ontwikkelingsruimte biedt? 
 • Welke kansen biedt het Europese recht voor innovatie, zoals het kweken van insecten voor 'food' en 'feed'? 
 • Is de (aanvraag om) omgevingsvergunning milieu juridisch in orde? 
 • Hoe regel ik burgerbewoning nabij een biologische varkenshouderij? 
 • Kan een nieuw voetbalcomplex in de nabijheid van bollenkwekerijen worden gerealiseerd? 
 • Welk ontwikkelingspotentieel heeft de melkveehouderij? 
 • Zijn (provinciale) duurzaamheidsregels voor de intensieve veehouderij juridisch houdbaar?
 • Wat kan ik als eigenaar van landelijk vastgoed verwachten als de overheid mijn gronden of gebouwen nodig heeft voor bepaalde ontwikkelingen en op welke schadevergoeding maak ik daarbij aanspraak?
 • Waar moet ik rekening mee houden als ik landbouwgronden ga (ver)pachten of (ver)huren? 
 • Kan ik procederen tegen een opgelegde mestboete of randvoorwaardenkorting? 
 • Bij wie liggen de rechten als ik een nieuwe rooier laat ontwerpen of als ik een nieuwe smaak kaas op de markt breng? 
 • En wat als mijn aannemer de nieuwgebouwde pluimveestal verkeerd heeft opgeleverd?

Zo maar enkele vragen waarvoor u bij ons terecht kunt. Op zoek naar juridische informatie of gewoon benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bezoek dan eens ons blog Agrarische Zaken of neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Expertisegebieden

Agrarisch omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het recht dat gaat over onze fysieke leefomgeving, ook die in het buitengebied. Het geeft onder meer regels voor de ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water. Een groot aantal omgevingsrechtelijke wetten is samengevoegd tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Sprak men vroeger bijvoorbeeld van bouw- en milieuvergunningen, tegenwoordig betreft het de omgevingsvergunning. Op het terrein van water zijn vele wetten samengevoegd tot de Waterwet. Momenteel wordt gewerkt aan een nog meer omvattende wet: de Omgevingswet. Naar verwachting treedt die wet in 2018 in werking. Daarmee zal bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsrecht is complex en technisch van aard. Vanwege de complexiteit en het veranderende karakter van het omgevingsrecht enerzijds, en de toename van conflicterende belangen in het buitengebied anderzijds, is juridische input bij bijvoorbeeld de uitbreiding van een agrarisch bedrijf een must. Onze specialisatie in het agrarisch omgevingsrecht is hierbij van grote meerwaarde.

Meer
Dierenwelzijn

In het huidige streven naar een steeds duurzamere veehouderij wordt dierenwelzijn belangrijker. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven van een dier. Houders van dieren moeten voldoen aan regels voor verzorging, huisvesting en vervoer van dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op dierenwelzijnsregels. De specialisten van Hekkelman weten welke ontwikkelingen er op dit gebied spelen en kennen de agrarische praktijk.

Meer
Groeiregulering melkveehouderij

Wetten en regels voor de melk(rund)veehouderij volgen elkaar in rap tempo op. Na afschaffing van de melkquotering is de melk(rund)veehouderij geconfronteerd met achtereenvolgens de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij en de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. In 2017 introduceert de overheid verder een stelsel van fosfaatrechten. Maar daar blijft het niet bij. In het 'ruimtelijk spoor' lopen melkveehouders aan tegen provinciale en gemeentelijke duurzaamheidseisen en tegen eisen op het vlak van grondgebondenheid. Bovendien is er de roep om (verplichte) weidegang. De agrarisch juristen van Hekkelman volgen de ontwikkelingen in de melkveehouderij op de voet en helpen u graag verder.

Meer
Hippisch recht

In geen enkel wetboek vindt u een regeling van het hippisch recht. Voor het fokken, houden, verhandelen en het gebruik van paarden in de sport is echter een woud aan regels ontstaan, waarin de liefhebber van paarden of de professional zijn weg moet zien te vinden. Onze juristen kunnen u daarbij behulpzaam zijn. Zij zijn bovendien volledig thuis in de paardenwereld U hoeft hen dus niet uit te leggen wat hoefkatrolontsteking is, of ocd of een kalkoen.

Meer
Landinrichting

Landinrichting in het agrarisch gebied is een ingrijpend proces waarbij de belangen groot zijn. Een bedrijf is vaak maar één keer betrokken bij een ruilverkaveling. Het is daarom belangrijk dat er niets fout gaat. Of het nu gaat om een inrichtingsplan, een ruilplan (voorheen 'plan van toedeling') of de lijst der geldelijke regelingen, onze specialisten staan klaar om u hierbij te adviseren en te begeleiden.

Meer
Meststoffenregelgeving

In het mest(stoffen)recht gaat het onder meer over mestboetes en over de vraag of de gebruiksnormen dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat zijn overschreden. Maar ook de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie voor melkveebedrijven – en straks de vaststelling van fosfaatrechten – is een belangrijk thema. Mestzaken worden in hoogste instantie behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook als het gaat om het mest(stoffen)recht weet Hekkelman van de hoed en de rand.

Meer
Onteigening

Onteigening is de gedwongen eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan de overheid, in het algemeen belang. Bijvoorbeeld voor de aanleg en verbetering van wegen en het spoor, dijkverbetering en rivierverruiming of voor uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Meer
Planschade - nadeelcompensatie

Burgers en bedrijven in het buitengebied kunnen schade lijden als gevolg van rechtmatige besluiten of handelen van een overheid, bijvoorbeeld de gemeente of een waterschap. Dergelijke besluiten leiden dan tot een aanspraak op schadevergoeding. De schadevergoeding is een compensatie van het onevenredige nadeel dat een burger of landbouwbedrijf lijdt door het rechtmatige overheidsoptreden. Te denken valt aan schade als gevolg van een wegafsluiting voor wegonderhoud of bij aanleg van en onderhoud aan waterkeringen en watergangen. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie is planschade.

Meer
Spuitzones

Drift is het wegdrijven van gewasbeschermingsmiddelen als deze worden verneveld. Hierdoor komen de gewasbeschermingsmiddelen niet alleen op het gewas neer, maar ook in de omgeving. Zo kan het voorkomen dat de middelen op percelen terechtkomen met gevoelige objecten, zoals (tuinen bij) woonhuizen, sportvelden, speeltuinen etc. Omdat drift mogelijk schadelijk is voor de volksgezondheid, dient hiermee in de ruimtelijke ordening rekening te worden gehouden. Maar op welke manier moet dat gebeuren? En speelt de spuitzonepoblematiek alleen bij de uitbreiding of nieuwvestiging van een (fruit)teeltbedrijf of ook bij de komst van nieuwe woningen in de nabijheid van een dergelijk bedrijf? Onze advocaten weten alles van spuitzones en helpen u dan ook graag.

Meer
Volksgezondheid

Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico's van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Er is vooral nog veel onduidelijk. Op enkele ziekten na – bijvoorbeeld Q-koorts – kan voor de meeste ziekten de relatie met de veehouderij niet wetenschappelijk worden aangetoond. Op dit moment vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. De uitkomsten daarvan brengen mogelijk nieuwe regels met zich mee.

Meer
Bestuurlijke boete

Ook in de agrarische sector heeft de bestuurlijke boete vaste voet aan de grond gekregen. Bestuurlijke boetes worden bijvoorbeeld opgelegd op grond van de Meststoffenwet (mestboetes) en de Wet dieren (bijvoorbeeld omdat huisvestingseisen voor varkens of kippen niet zijn nageleefd). Afhankelijk van de overtreding kunnen bestuurlijke boetes hoog oplopen. In het strafrecht is bijstand door een advocaat gebruikelijk. Bij bestuursrechtelijke afdoening van overtredingen wordt nogal eens vergeten de hulp van een specialist in te roepen. Dat kan tot een pijnlijke afloop leiden. Onze specialisten zijn thuis in het (agrarisch) boeterecht. Doe daarom een beroep op hen.

Meer
Duurzaamheid & innovatie

Bij duurzaamheid in de agrarische sector gaat op dit moment onder meer over systeeminnovaties, welzijn en gezondheid van dieren, maar ook om energie, milieu en klimaat, markt en ondernemerschap en verantwoord consumeren. Hoewel overheden en agrariërs in duurzaamheidstrajecten veelal gelijk optrekken, is er soms verschil in tempo. De agrariër wenst bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen meer tijd voor de realisatie van een diervriendelijker stalsysteem, terwijl de overheid sneller resultaat wil, bijvoorbeeld om de achtergrondconcentratie van geur of fijn stof terug te dringen. Ook de omgekeerde situatie komt voor: de boer wil mest verwerken met een biovergister, maar de overheid ziet dat – mede vanwege de kritische houding van omwonenden – niet zitten. In zo'n situaties ontstaat behoefte aan juridische expertise. Maar ook al bij de ontwikkeling van een duurzaamheidsconcept is juridische input een must.

Meer
Handhaving

Een activiteit in strijd met het bestemmingsplan of zonder de benodigde vergunningen: een veelvoorkomend probleem, ook in de agrarische sector en het buitengebied. Wat te doen als een luchtwasser niet juist in gebruik zou zijn, de geluidvoorschriften van een omgevingsvergunning milieu worden overtreden, een agrarische bedrijfswoning door een burger wordt bewoond of een recreatiewoning permanent wordt bewoond? Is er concreet zicht op legalisatie of draait het uit op handhaving? De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen, bij deze en vele andere handhavingsvragen.

Meer
Landbouwsubsidies

Voor de landbouw, visserij en natuur bestaan veel subsidiemogelijkheden. De subsidieregelingen zijn doorgaans complex en aan toekenning van subsidie zijn vaak stringente voorwaarden verbonden. In de praktijk worden agrariërs regelmatig geconfronteerd met weigeringen of zelfs terugvordering van toegekende subsidiebedragen. Landbouwsubsidies zijn een onderwerp waarvoor specialistische juridische én praktijkkennis nodig is.

Meer
Leges

Legesaanslagen zijn vaak ondoorzichtig. In de agrarische sector worden ze echter weinig ter discussie gesteld. Dat lijkt niet terecht. Vaak zijn er namelijk aanknopingspunten om opgelegde leges met succes aan te vechten. Er liggen bijvoorbeeld kansen als de heffing onredelijk hoog is, de bouwkostenlijst niet door de gemeenteraad is vastgesteld of bij verwijzingen naar een bouwkostenlijst of NEN-normen die niet correct zijn bekendgemaakt. Ook de hoogte van de bouwkosten wordt regelmatig onjuist vastgesteld. En dan is er nog de wettelijke legessanctie als bestemmingsplannen niet op tijd worden geactualiseerd.

Meer
Natuurbescherming

In Natuurbeschermingsland is er de afgelopen jaren veel veranderd. Ook de komende jaren staat er veel te veranderen. Vaak betreft het complexe materie waarbij u een gespecialiseerde advocaat goed kunt gebruiken. Lees hier over enkele onderwerpen die het natuurbeschermingsrecht betreffen, waarbij de specialisten van Hekkelman u van dienst kunnen zijn.

Meer
Pacht

Als gronden of gebouwen tegen betaling in gebruik worden gegeven voor de landbouw, dan is er sprake van pacht. In de meeste gevallen gaat alles goed. Een geschil ontstaat vaak pas als de verstandhouding tussen de pachter en verpachter verslechtert. Zijn de afspraken wel (goed) op papier gezet? Is er sprake van een reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst? Onze pachtspecialisten krijgen dagelijks dit soort vragen voorgelegd en helpen u graag.

Meer
Plattelandswoning

Bewoning van agrarische bedrijfswoningen door iemand die er niet woont ten behoeve van het agrarisch bedrijf, is in principe illegaal. Het gemeentebestuur kan bewoning echter toestaan door de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan te wijzen. Op die manier kunnen illegale situaties worden gelegaliseerd. In zoverre kan de aanwijzing als plattelandswoning problemen oplossen. Maar door de aanwijzing kunnen ook nieuwe problemen ontstaan. Reden voor de agrariër om kritisch te zijn en een specialist te raadplegen.

Meer
Voedselveiligheid

De voedselschandalen van de afgelopen jaren maken dat voedselveiligheid in the picture staat. Producenten van voedsel en diervoeders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten: het moet veilig en betrouwbaar zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de regels voor voedselveiligheid.

Meer