Expertise

Onderneming & organisatie

Onderneming & organisatie

Van bestuurders van ondernemingen en organisaties wordt verwacht dat zij een "schaap met vijf poten" zijn. De toenemende complexiteit en de steeds veranderende wet- en regelgeving vergen een grote wendbaarheid van hen.

De advocaten en notarissen van Hekkelman staan naast hun cliënten, om hen zo goed mogelijk te begrijpen en meerwaarde te bieden. Wij hebben specialistische kennis in huis, zodat altijd de beste gesprekspartner voor elke specifieke vraag beschikbaar is en wij hoge juridische kwaliteit kunnen leveren.

Samen met u verkennen we de beste uitkomst en werken we aan oplossingen die realistisch en creatief zijn.

Bezoek ook ons blog Ondernemerszaken voor meer juridische informatie.

Expertisegebieden

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel raadzaam bij iedere samenwerking. De trend is om de statuten zo recht-toe-recht-aan mogelijk te houden en om een uitgebreide aandeelhoudersovereenkomst te maken. Zo zal een professionele (informele) investeerder een aandeelhoudersovereenkomst verlangen bij zijn toetreding als aandeelhouder (in welk geval een aandeelhoudersovereenkomst vaak ook participatieovereenkomst wordt genoemd). De wet en de statuten van een vennootschap regelen met name de interne organisatie. Deze bepalen in beperkte mate ook de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders. Als aanvulling op de wet en statuten kan een aandeelhoudersovereenkomst worden gemaakt. Vaak zijn hierbij ook de vennootschap en bestuurders partij. Het is een contract waarin vrijwel alles mag worden afgesproken. Omdat iedere samenwerking anders is en iedere partij eigen belangen heeft, bestaat hét model niet en is juridische kennis een voorwaarde.

Meer
Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in die vennootschap verkocht worden en worden overdragen aan de opvolger. Een andere mogelijkheid is de activa-passiva transactie. Dan blijven de aandelen in de vennootschap en worden alleen bepaalde vermogensbestanddelen en contracten overgedragen aan de opvolger. Zowel juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch zijn er grote verschillen tussen beide manieren. Ook de voor- en nadelen voor de verkoper en de koper lopen sterk uiteen.

Meer
Bedrijfsovername & fusie

Ondernemers, investeerders, strategische partijen en hun trusted advisors zijn bij ons aan het juiste adres voor juridische ondersteuning bij de verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een participatie of een aankoop. Kennis van zaken, heldere communicatie, verwachtingsmanagement en goede samenwerking in het multidisciplinaire team zijn naar onze mening de basis voor een succesvolle en vlotte afronding van dit intensieve traject.

Meer
Contracten & Algemene Voorwaarden

Een goed contract geeft duidelijkheid: het is goed leesbaar, zo kort mogelijk en legt helder vast wie welke verantwoordelijkheden en risico's draagt. Wie voldoende tijd en energie besteedt aan het vastleggen van de afspraken in een contract, voorkomt vaak veel problemen. Het papier dwingt om duidelijk te zijn.

Meer
Financiering & zekerheid

Veel ondernemingen en organisaties hebben financiële middelen nodig als werkkapitaal voor de lopende bedrijfsvoering. Om te kunnen groeien of door te kunnen ontwikkelen zijn vaak investeringen noodzakelijk die ook om financiering vragen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Meer
Geschillen & arbitrage

Als een minnelijke regeling niet mogelijk of wenselijk is, moet een procedure uitkomst bieden in een conflict. Ook daarin kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Onze ‘procestijgers’ hebben ruime proceservaring bij de rechter en bij arbitrale colleges, onder meer in conflicten op het gebied van samenwerkingsverbanden (corporate litigation), aansprakelijkheidskwesties en commerciële contracten. Daarnaast procederen wij geregeld bij tuchtrechtelijke colleges.

Meer
Herstructurering

Een bedrijf of organisatie is gegroeid. De eigenaar wil nieuwe activiteiten gaan ontplooien, of hij wil het bedrijf verkoopklaar maken. Er zijn plannen voor de aankoop van een bedrijfs- of kantoorpand. De bedrijfsactiviteiten gaan opsplitsen of er staat juist een fusie op de agenda.

Meer
Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte vennootschap, als zelfstandig onderdeel van de organisatie. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken, zoals een activa-passiva transactie of een juridische splitsing. Er kunnen ook andere motieven zijn om een deel van de organisatie af te splitsen. Denk aan het spreiden van risico's van verschillende activiteiten over verschillende vennootschappen of het opsplitsen van het bedrijf vanwege een ruzie tussen de aandeelhouders.

Meer
Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschap betrekt werknemers bij besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming.

Meer
Privacy

Persoonsgegevens worden dagelijkse verwerkt binnen iedere onderneming. Of het nu gaat om de personeelsadministratie, patiëntendossiers of klantenbestanden, er moet voldaan worden aan de strenge privacyregels. Onjuiste omgang met persoonsgegevens brengt risico's mee, zoals een kans op een forse boete of reputatieschade.

Meer
Rechtspersonen

Wat is een rechtspersoon? Anders dan een natuurlijke persoon is een rechtspersoon een abstract begrip. Een natuurlijk persoon bestaat fysiek, een rechtspersoon 'slechts' in ons hoofd. Toch worden ze vermogensrechtelijk gelijkgesteld. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen verkoper, koper, schuldeiser, schuldenaar, bestuurder, aandeelhouder, erfgenaam, vruchtgebruiker enzovoort zijn.

Meer
Vrijgestelde Beleggingsinstelling

De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) gaat over het besparen van belasting. Daar worden uiteraard voorwaarden aan gesteld. De VBI is een fiscaal instrument dat is vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting. Het kan een naamloze vennootschap met aandeelhouders (met publicatieplicht) betreffen [Link naar tekst "rechtspersonen"] of een open fonds voor gemene rekening (OFGR) met participanten (zonder publicatieplicht) [Link naar tekst "Open fonds voor gemene rekening"]. Door gebruik te maken van een VBI wordt privévermogen uit box 3 overgeheveld naar box 2. Vanwege het verschil in de belastingtarieven kan voordeel worden behaald. Een VBI kan fiscaal interessant zijn bij een vrij belegbaar vermogen vanaf € 1.500.000.

Meer
Aansprakelijkheid & schade

Binnen ieder bedrijf of organisatie doet zich wel eens een situatie voor waarbij schade optreedt en een risico op aansprakelijkheid aan de orde is. Een fabrikant die een gebrekkig product levert, een handelsbedrijf dat op onrechtmatige wijze een andere marktpartij beconcurreert, een bestuurder van een onderneming of stichting die verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële problemen, een accountant die zijn klant verkeerd heeft geadviseerd.

Meer
Bedrijfsopvolging

Wie een bedrijf heeft, zal dit ooit overdoen aan een ander. Tenzij de stekker eruit gaat… Vaak bestaat de wens een bedrijfsopvolger te vinden. Maakt u onderneming klaar voor verkoop aan een derde? Of draagt u uw onderneming over aan uw kinderen? Het is van belang om hierover op tijd na te gaan denken en voorbereidingen te treffen.

Meer
Certificering

Bij de feitelijke en juridische inkleuring van certificering van aandelen komt nog heel wat kijken. Kan de zeggenschap ook fijnmaziger worden verdeeld? Wat nu als een derde alle aandelen wil overnemen? Wie zitten er in het bestuur van de stichting? Neem gerust contact op met onze specialisten voor een verkennend gesprek. Zij staan u graag te woord.

Meer
Faillissementen & Surseances van betaling

Iedere ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: een faillissement. Of het nu zijn eigen onderneming is, of het faillissement van een belangrijke debiteur. In de periode vóór en tijdens het faillissement is het belangrijk dat u weet wat op u afkomt.

Meer
Fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen een beheerder, een bewaarder en de (economisch) gerechtigden. Hiermee wordt het vermogen van de (economisch) gerechtigden te naam gesteld van de bewaarder. De beheerder beheert het vermogen namens hen. Bij het opzetten van een fonds voor gemene rekening grijpen diverse civiel-juridische en fiscaal-juridische facetten in elkaar. Niet alleen een optimale fiscaliteit is van belang, maar ook de wijze van beheer, de opvolging binnen het bestuur van de stichtingen en de verhouding tussen de economisch gerechtigden. Hekkelman heeft ruime ervaring met het opzetten van deze structuren en kent ook de juiste fiscale adviseurs, zodat zij samen met u tot de juiste opzet kunnen komen.

Meer
Governance & compliance

Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. U moet een bedrijf voeren, maar daarnaast moet u ook voldoen aan ingewikkelde wet- en regelgeving en gedragsregels, en moet u omgaan met (externe) toezichthouders. Dit vergt veel energie en kan tot spanningen binnen de organisatie leiden. Wij helpen organisaties en individuen met pragmatische oplossingen en adviseren over risicobeheersing ter voorkoming van financiële schade en reputatieschade.

Meer
Incasso & beslaglegging

Hoe strak uw debiteurenadministratie ook is, er blijven altijd debiteuren die ook na meerdere aanmaningen niet betalen. In dat geval is het een geruststellend idee dat u een advocaat in kunt schakelen die snel actie onderneemt om uw geld alsnog binnen te halen.

Meer
Klacht - en Tuchtrecht

Vrije beroepsbeoefenaren zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Onze specialisten staan voornamelijk beklaagden bij in tuchtprocedures voor de bevoegde tuchtcolleges voor medici, accountants, notarissen en advocaten. De ervaring leert dat een tuchtklacht een enorme impact heeft op de betrokkene; wij zien dat het hen lucht geeft als wij hen hierin bijstaan en ontzorgen. Over de vergoeding van geleden schade wordt doorgaans ook een civiele procedure bij de rechtbank gevoerd. Wat is het verschil tussen deze procedures? En hoe verhouden deze zich tot elkaar? Wij hebben ervaring met verschillende wijzen van toetsing door tuchtcolleges en civiele rechters en staan u graag bij in een tuchtrechtelijke zaak.

Meer
Personenvennootschappen

Van een personenvennootschap is sprake bij een (mondelinge) overeenkomst tot samenwerking, met als doelstelling het behalen van winst, waarbij kapitaal, goederen of arbeid worden ingebracht en waarbij wordt gehandeld onder een gezamenlijke naam. Hierbij is vaak maatwerk nodig, en het advies van een ervaren jurist.

Meer
Publiek-Private samenwerking

Woningen ontwikkelen? Een multifunctioneel gebouw, een bedrijventerrein of een locatie voor perifere of grootschalige detailhandel, of een infrastructureel project realiseren? Er zijn meerdere manieren om dergelijke projectopgaven te benaderen. Welke benadering het meest geschikt is, is afhankelijk van de kenmerken van het project. Een van de manieren is publiek-private samenwerking (PPS). PPS is een verzamelnaam van verschillende samenwerkingsverbanden tussen de overheid en de markt.

Meer
Staatssteun

Als een overheidsorgaan een onderneming bevoordeelt ten opzichte van andere ondernemingen in Europa, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Denk daarbij aan: subsidies, aankopen boven of verkopen beneden de marktprijs en leningen tegen gunstige condities.

Meer