Expertise

Overheid

Overheid

Hekkelman Advocaten is hét kantoor voor overheidsgerelateerde juridische vraagstukken. Als huisadvocaat van verschillende (middel)grote gemeenten adviseren en procederen wij op dagelijkse basis over alle facetten van het overheidsbedrijf. Onze kennis en ervaring zetten wij ook in voor ondernemers en particulieren die een conflict hebben met de (gemeentelijke) overheid.

Van regeldrukte naar resultaat

Het overgrote deel van de wettelijke regels in Nederland betreft de relatie tussen burger en overheid. Binnen al die regeldrukte kan het soms een behoorlijke opgave zijn om iets 'voor elkaar' te krijgen. In onze dienstverlening vinden wij het belangrijk om overzicht te scheppen, en het praktische resultaat centraal te stellen. Wij streven naar concrete adviezen in heldere taal - of u nu ambtenaar of ondernemer bent.

Gedreven door inhoud

Onze advocaten publiceren met enige regelmaat in relevante (wetenschappelijk) tijdschriften, zijn als docent verbonden aan verschillende instituten, en zijn veelgevraagde sprekers op seminars en andere evenementen. Onze kantooradviseur prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer is als hoogleraar Bestuursrecht en Omgevingsrecht verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de overheidssector signaleren wij op ons blog Overheidszaken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Expertisegebieden

Aanbestedingen

Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen inkooptechnische en materiekennis, maar vooral ook aanbestedingsrechtelijke kennis. Onze experts wijzen u graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen.

Meer
Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes. Wie leest ze wel? Zekerheid geeft rust en vertrouwen. Dat de puntjes op de i staan, dat alles tot in detail goed geregeld is. Algemene voorwaarden zijn als de stiksels van een maatpak: zij houden de boel bij elkaar en zorgen ervoor dat het goed blijft passen.

Meer
Bouw

De overheid is met afstand de grootste opdrachtgever van de bouwbranche. Doorgaans bouwt een opdrachtgever voor zichzelf. Kenmerkend aan de overheid is juist dat zij meestal bouwt voor de behoeftes van anderen. Denk aan maatschappelijk vastgoed, weg- en waterbouw, kunstwerken. Dat schept een extra verantwoordelijkheid: het bouwwerk moet geschikt zijn voor een publieke functie.

Meer
Erfpacht, opstal

Wanneer is er sprake van erfpacht? Waar moet u op letten bij de vestiging van een erfpachtrecht? Hoe kunt u een erfpachtrecht beëindigen? Wanneer heeft een erfpachter recht op vergoeding? Wat is een opstalrecht? Kan een opstalrecht door verjaring ontstaan? Onze specialisten kunnen deze vragen voor u beantwoorden.

Meer
Gemeenschappelijke regelingen

De toenemende decentralisatie leidt tot steeds grotere verantwoordelijkheden voor gemeenten. Om de bestuurlijke slagkracht daarbij op peil te houden, kan samenwerking gewenst zijn. De gemeenschappelijke regeling is een figuur die daarvoor veel gebruikt wordt. Rond 2012 bestonden er maar liefst 512 gemeenschappelijke regelingen in Nederland. Het aantal is sindsdien alleen maar toegenomen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt een betrekkelijk overzichtelijk kader voor het treffen en in stand houden van een gemeenschappelijke regeling. Niettemin kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin juridische vragen rijzen, en waarin een expert het antwoord kan bieden.

Meer
Handhaving

Als regels niet worden nageleefd kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Denk bijvoorbeeld aan het niet-naleven van milieuregels of het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan. Zonodig kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Wordt de overtreding niet tijdig beëindigd, dan kan het bevoegd gezag overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van gemaakte kosten.

Meer
Kabels & leidingen

In de gronden van gemeenten, waterschappen en provincies liggen kabels en leidingen. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. De vraag rijst dan hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie de kosten van deze verlegging draagt. Dat is onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag of de betreffende kabel of leiding er ligt op basis van een (privaatrechtelijke) overeenkomst of op basis van een publiekrechtelijke regeling. Onze specialisten zijn in deze materie thuis.

Meer
Medezeggenschap

Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben, is de bestuurder verplicht om voorafgaand schriftelijk advies te vragen aan de Ondernemingsraad (OR). Voor sommige besluiten moet de OR zelfs voorafgaande toestemming geven.

Meer
Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht betreft alle wetgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. U moet daarbij denken aan regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Dat zijn gebieden waarvoor specialistische juridische kennis noodzakelijk is.

Meer
Onteigening

Onteigening is de gedwongen eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan de overheid, in het algemeen belang. Bijvoorbeeld voor de aanleg en verbetering van wegen en het spoor, dijkverbetering en rivierverruiming of voor uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Meer
Openbare orde en veiligheid

De regels en bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid staan verspreid over diverse wet- en regelgeving. De Gemeentewet bevat hiervoor bevoegdheden, maar ook in specifieke wetten, zoals de Opiumwet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), zijn hiervoor regels en bevoegdheden opgenomen. Zij zijn erop gericht om criminaliteit te voorkomen en te verhinderen dat de overheid criminaliteit onbewust en ongewild faciliteert, door bijvoorbeeld vergunningen te verlenen. Om de dynamische en versnipperde regulering van het openbare-orderecht te kunnen begrijpen en toepassen is een hoge mate van specialisme nodig.

Meer
Privacy

Overheden en publiekrechtelijke organisaties moeten bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uitwisselen. Vanuit Den Haag worden daarbij specifieke regels opgelegd over de wijze van gegevensuitwisseling en de beveiliging. Onze specialisten helpen u graag daarbij.

Meer
Staatssteun

Als een overheidsorgaan een onderneming bevoordeelt ten opzichte van andere ondernemingen in Europa, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Denk daarbij aan: subsidies, aankopen boven of verkopen beneden de marktprijs en leningen tegen gunstige condities.

Meer
Verjaring

Overheden krijgen regelmatig te maken met burgers die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn, die niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Meer
Wet Markt & Overheid

Sinds enige tijd is de overheid verplicht om de regels van de Wet Markt en Overheid na te leven als zij een economische activiteit uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van sporthallen, het realiseren van gratis camperplaatsen et cetera. Bent u benieuwd of er mogelijk in strijd wordt gehandeld met deze wet?

Meer
Aansprakelijkheid

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan dan voorzien, en aansprakelijkheidsrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan letselschade bij een fietser als gevolg van tekortschietend wegbeheer, vertragingsschade bij een ondernemer wegens een onjuiste vergunningverlening, of tevergeefs gemaakte onderzoekskosten wegens stukgelopen onderhandelingen over een ruimtelijke ontwikkeling.

Meer
Bestuurs(proces)recht

Procederen voor of tegen de overheid is een vak apart. Formele vereisten spelen hierbij een grote rol. Daarvan afwijken kan verstrekkende gevolgen hebben. Hekkelman helpt u graag dit te voorkomen.

Meer
Contracten

Vertrouwen is goed, contracteren is beter. Een contract voor een ingewikkelde projectontwikkeling, een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed, daarvoor is vaak specialistische juridische kennis nodig.

Meer
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling staat voor de ontwikkeling van één of meer functies zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie, natuur en infrastructuur, of een combinatie daarvan. Vaak is gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en omgevingsrecht, maar ook in vraagstukken in het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht.

Meer
Gemeentewet

De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Meer
Huur

Een multifunctionele accommodatie, een parkeerterrein, een sportcomplex, een woning of een standplaats voor een woonwagen. Een willekeurige greep van objecten die door gemeenten en andere overheden verhuurd worden, tijdelijk of niet. Voor ieder object kunnen weer andere regels gelden. Onze specialisten zijn met die regels vertrouwd. Daardoor kunnen zij voor u van toegevoegde waarde zijn. Hoe?

Meer
Kraak & Leegstand

Een op handen zijnde herontwikkeling of een faillissement van de huurder: leegstand van vastgoed is soms onvermijdelijk. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn risico's?

Meer
Natuur

Bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten (zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) moet rekening worden gehouden met het natuurbeschermingsrecht. Soms moeten natuurrapporten worden opgesteld waarin de gevolgen voor beschermde diersoorten en natuur(gebieden) moeten worden beoordeeld. Zijn effecten niet uit te sluiten, dan zal een ontheffing voor het verstoren van beschermde diersoorten of een natuurbeschermingswetvergunning moeten worden aangevraagd.

Meer
Onderwijshuisvesting

Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor succesvol onderwijs. Er ligt een gezamenlijke uitdaging voor gemeenten en schoolbesturen om te zorgen voor voldoende goede onderwijshuisvesting. Dat is niet eenvoudig. Een groot aantal schoolgebouwen in Nederland is verouderd en aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd heeft het Rijk de afgelopen jaren meerdere beleidswijzigingen doorgevoerd die de bekostiging van onderwijshuisvesting raken.

Meer
Openbaarheid bestuur (Wob)

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft iedereen de mogelijkheid om informatie op te vragen bij de overheid over bestuurlijke aangelegenheden. In de praktijk brengt de Wob vaak spanningen met zich mee tussen overheid en burgers, omdat de overheid niet altijd informatie openbaar kan of wil maken. Om de Wob op de goede manier te kunnen toepassen is specialistische kennis van deze wet vereist.

Meer
Planschade - nadeelcompensatie

Burgers en bedrijven kunnen schade lijden als gevolg van rechtmatige besluiten of handelen van een overheid, bijvoorbeeld de gemeente. Dergelijke besluiten leiden dan tot een aanspraak op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is een compensatie van het onevenredige nadeel dat een burger of bedrijf lijdt door het rechtmatige overheidsoptreden. Te denken valt aan schade als gevolg van een wegafsluiting voor wegonderhoud. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie is planschade.

Meer
Publiek-Private samenwerking

Woningen ontwikkelen? Een multifunctioneel gebouw, een bedrijventerrein of een locatie voor perifere of grootschalige detailhandel, of een infrastructureel project realiseren? Er zijn meerdere manieren om dergelijke projectopgaven te benaderen. Welke benadering het meest geschikt is, is afhankelijk van de kenmerken van het project. Een van de manieren is publiek-private samenwerking (PPS). PPS is een verzamelnaam van verschillende samenwerkingsverbanden tussen de overheid en de markt.

Meer
Subsidies

Vaak gaat het bij subsidies om aanzienlijke financiële belangen. Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Meer
Wegbeheer - openbare ruimte

Trillingen in een woning, een losse stoeptegel waarover iemand valt, een gevaarlijke kruising waarop een ongeval plaatsvindt, het zijn allemaal situaties waarin de overheid mogelijk aansprakelijk is als wegbeheerder en verantwoordelijke voor de openbare ruimte.

Meer