Agrarisch omgevingsrecht

  Het omgevingsrecht is het recht dat gaat over onze fysieke leefomgeving, ook die in het buitengebied. Het geeft onder meer regels voor de ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water. Een groot aantal omgevingsrechtelijke wetten is samengevoegd tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Sprak men vroeger bijvoorbeeld van bouw- en milieuvergunningen, tegenwoordig betreft het de omgevingsvergunning. Op het terrein van water zijn vele wetten samengevoegd tot de Waterwet. Momenteel wordt gewerkt aan een nog meer omvattende wet: de Omgevingswet. Naar verwachting treedt die wet in 2021 in werking. Daarmee zal bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsrecht is complex en technisch van aard. Vanwege de complexiteit en het veranderende karakter van het omgevingsrecht enerzijds, en de toename van conflicterende belangen in het buitengebied anderzijds, is juridische input bij bijvoorbeeld de uitbreiding van een agrarisch bedrijf een must. Onze specialisatie in het agrarisch omgevingsrecht is hierbij van grote meerwaarde.

  Ruimtelijke ordening

  In hun streven naar een duurzame veehouderij stellen gemeenten en provincies in bestemmingsplannen en provinciale verordeningen duurzaamheidsregels. Deze regels hebben bijvoorbeeld betrekking op certificering, antibioticagebruik of het voeren van een omgevingsdialoog met de buurt. Hiermee kan inbreuk worden gemaakt op de bestaande rechten van agrariërs, bijvoorbeeld op de bestaande uitbreidingsmogelijkheden van een veehouderij. Dit kan voor een agrariër reden zijn zich tegen dergelijke regels te verzetten.

  Milieu

  Verschillende milieunormen dreigen te worden aangescherpt. Zo is een evaluatie van de geurregelgeving voor veehouderijen aanstaande. Verder scherpen diverse gemeenten hun geurverordening aan. De Rijksoverheid doet onderzoek naar gezondheidseffecten voor omwonenden van intensieve veehouderijen en overweegt met nieuwe milieunormen te komen.

  Natuur

  Een uitbreiding van een veehouderij kan leiden tot verstorende effecten op Natura 2000-gebieden en beschermde plant- en diersoorten. Het is zaak deze effecten tijdig in beeld te brengen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om overtreding van de natuurwetgeving te voorkomen.

  Vragen?

  Herken je een of meerdere van deze vraagstukken? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten in het agrarisch omgevingsrecht.