Landbouwsubsidies

    Voor de landbouw, visserij en natuur bestaan veel subsidiemogelijkheden. De subsidieregelingen zijn doorgaans complex en aan toekenning van subsidie zijn vaak stringente voorwaarden verbonden. In de praktijk worden agrariërs regelmatig geconfronteerd met weigeringen of zelfs terugvordering van toegekende subsidiebedragen. Landbouwsubsidies zijn een onderwerp waarvoor specialistische juridische én praktijkkennis nodig is. Wordt een GLB-subsidie aangevraagd, dan is het belangrijk dat ook aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Worden subsidievoorwaarden overtreden, dan kan dat gevolgen hebben voor alle toegekende subsidies. Er kunnen namelijk randvoorwaardenkortingen worden toegepast. Die kortingen kunnen oplopen tot grote subsidiebedragen die worden misgelopen. Het instellen van bezwaar en beroep vergt specialistische kennis op het terrein van subsidieverlening.  De Algemene wet bestuursrecht bevat algemene regels voor subsidies. Maar voor agrarische subsidies is juist meer specifieke kennis vereist. Bovendien is proceservaring onmisbaar. Onze specialisten zijn als geen ander thuis in de rechtszaal. Heb je vragen over landbouwsubsidies of word je bijvoorbeeld met een randvoorwaardenkorting geconfronteerd? Neem dan voor een verkennend gesprek gerust contact op met een van onze juristen.