Meststoffenregelgeving

    In het mest(stoffen)recht gaat het onder meer over mestboetes en over de vraag of de gebruiksnormen dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat zijn overschreden. Maar ook de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie voor melkveebedrijven – en straks de vaststelling van fosfaatrechten – is een belangrijk thema. Mestzaken worden in hoogste instantie behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook als het gaat om het mest(stoffen)recht weet Hekkelman van de hoed en de rand. De Meststoffenwet is bepaald niet nieuw. De wet dateert namelijk al van 1986. Toch moet de hoogste bestuursrechter (het College van beroep van het bedrijfsleven) er nog herhaaldelijk aan te pas komen om een oordeel te geven over de wijze waarop de Staatssecretaris van Economische Zaken (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de wet uitvoert.  Onze specialisten volgen alle uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, publiceren daar ook over en zetten hun kennis in bij de advisering over alle geschilkwesties die samenhangen met toepassing van de meststoffenregelgeving en de daarmee samenhangende randvoorwaardenproblematiek. Neem voor een verkennend gesprek gerust contact met ons op.