Natuurbescherming in het buitengebied

  In Natuurbeschermingsland is er de afgelopen jaren veel veranderd. Ook de komende jaren staat er veel te veranderen. Vaak betreft het complexe materie waarbij je een gespecialiseerde advocaat goed kunt gebruiken. Lees hier over enkele onderwerpen die het natuurbeschermingsrecht betreffen, waarbij de specialisten van Hekkelman jou van dienst kunnen zijn.

  Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De PAS levert nieuwe mogelijkheden op voor veel agrariërs, projectontwikkelaars en overheden. De PAS biedt namelijk ruimte voor prioritaire projecten en biedt ontwikkelingsruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Voor projecten met een geringe stikstofdepositie is zelfs geen Natuurbeschermingswetvergunning meer nodig. Maar hoe rechtszeker is de PAS? Kan deze de toets van de rechter doorstaan? De PAS brengt intussen ook problemen met zich mee. Zo geldt de PAS in beginsel niet voor ruimtelijke plannen en diverse provinciale overheden hebben (strenge) regels gesteld aan het toedelen van ontwikkelingsruimte aan projecten. Hoe moet met deze regels worden omgegaan? En hoe kan bij de ruimtelijke plantoets toch worden geanticipeerd op de PAS? Of is dit geheel onmogelijk? Op dit soort vragen hebben onze specialisten antwoord.

  Ruimtelijke plannen en Natura 2000

  Het Natuurbeschermingsrecht speelt ook een rol bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Een plan mag namelijk niet zorgen voor mogelijke significante effecten op een Natura 2000-gebied. Hoe moet dit worden beoordeeld? Onder meer zullen de maximale planmogelijkheden moeten worden bepaald alsmede de referentiesituatie. Lange tijd leek het erop dat elk plan met een mogelijke toename van de stikstofdepositie de eindstreep bij de rechter niet haalde. Is dit inmiddels veranderd? Is er een andere oplossing dan alle uitbreidingsmogelijkheden in het plan te verbieden en zo het gehele buitengebied ‘op slot’ te zetten? Onze specialisten denken met je mee over oplossingen voor deze problematiek.

  Jurisprudentie

  Het Natuurbeschermingsrecht wordt voor een belangrijk deel ingevuld door de jurisprudentie. Het is – anders gezegd – ´jurisprudentierecht´.  Daarom is het van groot belang op de hoogte te blijven van de meest recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uiteraard is dit aan onze specialisten goed besteed.

  Nieuwe wetgeving

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze komt in de plaats van de huidige Natuurbeschermingswet 1998. Mogelijk gaat de Wet natuurbescherming later op in de Omgevingswet. Wat brengen deze nieuwe wetten voor veranderingen met zich mee? De nieuwe wetten kunnen voor jou aanleiding zijn daarop in een vroeg stadium te anticiperen.  Onze specialisten helpen je hierbij graag.