Onteigening

    Onteigening is de gedwongen eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan de overheid, in het algemeen belang. Bijvoorbeeld voor de aanleg en verbetering van wegen en het spoor, dijkverbetering en rivierverruiming of voor uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. Onteigening mag slechts als uiterst middel worden ingezet. Pas als gebleken is dat gesprekken over de verwerving van de benodigde percelen niet het gewenste resultaat hebben, mag de overheid onteigenen. Daarvoor zal eerst ‘toestemming van de Kroon’ moeten worden verkregen. Die toestemming wordt gegeven bij een Koninklijk Besluit waarbij de benodigde percelen ter onteigening worden aangewezen. De Kroon beoordeelt of de gewenste eigendomsverkrijging in het algemeen belang, urgent en noodzakelijk is.  Daarna zal de rechter de onteigening uitspreken in een gerechtelijke procedure en de hoogte van de schade vaststellen. De onteigeningsprocedure en het bepalen van de schade is complex. Het is belangrijk dat je goed wordt geadviseerd en bijgestaan. De specialisten van Hekkelman staan in onteigeningskwesties zowel overheden, als particulieren bij. Hierdoor zijn zij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. Zodoende zijn zij zeer goed in staat op een kwalitatief hoog niveau juridische diensten te verlenen. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.