Plattelandswoning

  Bewoning van agrarische bedrijfswoningen door iemand die er niet woont ten behoeve van het agrarisch bedrijf, is in principe illegaal. Het gemeentebestuur kan bewoning echter toestaan door de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan te wijzen. Op die manier kunnen illegale situaties worden gelegaliseerd. In zoverre kan de aanwijzing als plattelandswoning problemen oplossen. Maar door de aanwijzing kunnen ook nieuwe problemen ontstaan. Reden voor de agrariër om kritisch te zijn en een specialist te raadplegen.

  Het probleem

  Wanneer iemand in een bedrijfswoning op een agrarisch bouwblok woont, maar er geen binding is met het agrarisch bedrijf, overtreedt diegene in de regel het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur moet dan in beginsel handhavend optreden. Legalisatie is meestal niet mogelijk, zeker niet als de bedrijfsgebouwen door een derde worden gebruikt. Hierbij spelen het bedrijfsbelang en de continuïteit van het bedrijf een rol, maar ook de zogeheten ‘omgekeerde werking’ van milieunormen. Denk bijvoorbeeld aan de van veestallen te duchten geurhinder, geluidhinder en de risico’s vanwege bijvoorbeeld fijnstof.

  De oplossing

  De systematiek van de wettelijke regeling is eenvoudig, maar effectief. Het gemeentebestuur kan bepalen dat een bedrijfswoning, behorend of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrarische bestemming, door een derde mag worden bewoond. Indien het gemeentebestuur de woning als zodanig heeft gekwalificeerd, wordt de woning van rechtswege beschouwd als onderdeel van de inrichting. Daardoor wordt de woning beschermd tegen milieuemissies van (uitsluitend) die inrichting.

  Nieuwe problemen?

  Nieuwe problemen moeten echter worden voorkomen. Zo heeft de rechtspraak intussen duidelijk gemaakt dat de plattelandswoning, anders dan de wetgever voor ogen had, ‘gewoon’ tegen fijnstof moet worden beschermd. Verder kan in de praktijk evengoed sprake zijn van overlast en zouden als gevolg daarvan procedures kunnen ontstaan (bijvoorbeeld over onrechtmatige hinder). Ook kan het beleidsmatig bezien geen goed idee zijn een plattelandswoning toe te staan in bijvoorbeeld een gebied waar de landbouw het primaat heeft. De specialisten Agribusiness & Landelijk gebied van Hekkelman kijken graag met je mee. Neem daarom gerust contact met hen op.