Spuitzones

    Drift is het wegdrijven van gewasbeschermingsmiddelen als deze worden verneveld. Hierdoor komen de gewasbeschermingsmiddelen niet alleen op het gewas neer, maar ook in de omgeving. Zo kan het voorkomen dat de middelen op percelen terechtkomen met gevoelige objecten, zoals (tuinen bij) woonhuizen, sportvelden, speeltuinen etc. Omdat drift mogelijk schadelijk is voor de volksgezondheid, dient hiermee in de ruimtelijke ordening rekening te worden gehouden. Maar op welke manier moet dat gebeuren? En speelt de spuitzone-poblematiek alleen bij de uitbreiding of nieuwe vestiging van een (fruit)teeltbedrijf of ook bij de komst van nieuwe woningen in de nabijheid van een dergelijk bedrijf? Onze advocaten weten alles van spuitzones en helpen u dan ook graag. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet een afweging worden gemaakt tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en volksgezondheid. Op grond van deze afweging kan het noodzakelijk zijn een spuitvrije zone aan te houden. Welke afstand precies (minimaal) aangehouden moet worden, is niet wettelijk vastgesteld. Welke afstand aanvaardbaar is, hangt op grond van de rechtspraak af van de onderbouwing die hieraan ten grondslag ligt. Van belang is onder meer het type gewas. Denk aan bloembollen, heesters, fruitbomen, vaste planten, akkerbouw etc.. Maar welke aspecten moeten nog meer onderzocht worden? Moet sprake zijn van een locatie specifiek onderzoek? En kan de drift door maatregelen worden ingeperkt? Onze specialisten kunnen je hierover alles vertellen. Bij het vaststellen van een spuitzone is niet alleen het woon- en leefklimaat van toekomstige omwonenden van belang. Ook de belangen van de (bestaande) telers moeten beschermd worden. Die belangenafweging is, zo leert de praktijk, lastig, met name als de telers sinds jaar en dag hun bedrijf exploiteren. Momenteel is een groot landelijk onderzoek gaande naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de volksgezondheid. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en spuitzones. Hiervoor kun je bij ons terecht.