Volksgezondheid

    Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico’s van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Er is vooral nog veel onduidelijk. Op enkele ziekten na – bijvoorbeeld Q-koorts –  kan voor de meeste ziekten de relatie met de veehouderij niet wetenschappelijk worden aangetoond. Op dit moment vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. De uitkomsten daarvan brengen mogelijk nieuwe regels met zich mee. Door het gebrek aan voldoende precieze wetenschappelijke inzichten komt aan het omgevingsrecht slechts een aanvullende rol toe bij de beoordeling van de effecten van het houden van dieren voor de gezondheid van de mens. In bestemmingsplannen kunnen concrete maatregelen worden opgenomen. En aan omgevingsvergunningen worden veelal voorschriften verbonden ter voorkoming van gezondheidsrisico’s. Veelal terecht, maar soms ook ten onrechte. De agrariër doet er verstandig aan hier kritisch op te zijn. Tegelijkertijd kunnen de voorschriften bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van het bedrijf.  De rechtspositie van de agrariër zal op dit vlak veranderen. Uit het voorzorgsbeginsel volgt dat de afwezigheid van zekerheid over het intreden van milieuschade niet kan rechtvaardigen dat de overheid maatregelen nalaat die gericht zijn op het voorkomen van ernstige en onomkeerbare milieuschade. Tot op heden heeft de hoogste bestuursrechter maatregelen op basis van het voorzorgsbeginsel voorgeschreven via het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning niet geaccepteerd. De Omgevingswet zal hierin wellicht verandering brengen. Zo is het de bedoeling dat het makkelijker wordt een omgevingsvergunning vanwege gezondheidsrisico’s te weigeren, ok al zijn er (nog) onvoldoende precieze wetenschappelijke inzichten over het risico van een bepaalde ziekte. Ook andere nieuwe regels zitten in de pijplijn. Gedacht kan worden aan normen voor endotoxinen (celwandresten van bacteriën). Herken je deze kwesties of heb je ermee te maken? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Hekkelman.

    Aansprakelijkheid

    Ook aansprakelijkheidsvragen worden steeds vaker gesteld. Kun je bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor (gezondheids)schade omdat jouw bedrijf in de buurt van woningen ligt? Kan de gemeente aansprakelijk zijn voor het mogelijk maken van woningbouw in de buurt van een veehouderij, waarna de bewoners gezondheidsklachten krijgen? Ook voor deze kwesties kun je contact opnemen met onze specialisten.