Ambtenarenrecht

  Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Het gaat dan om overheidswerkgevers zoals de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waar (nu nog) het personeel werkzaam is op basis van een eenzijdige ambtelijke aanstelling. Maar ook om (openbare of bijzondere) onderwijsinstellingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarnaast het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

  Het ambtenarenrecht wordt beheerst door het bestuursrecht. Geen tweezijdigheid door een (arbeids)overeenkomst, maar eenzijdigheid via een (Awb-)besluit. Voor de overheidswerkgever gelden ook andere kaders, zoals ten aanzien van de medezeggenschap en bijvoorbeeld door de maximering van salarissen, ontslagvergoedingen en de wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd. Ook zijn overheidswerkgevers eigenrisicodrager voor werkloosheidswet en kennen veel rechtspositieregelingen bovenwettelijke werkloosheidsregelingen.

  Wnra

  Vanaf 2020 gaat er een hoop veranderen in het ambtenarenrecht. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. De meeste ambtenaren worden werknemer.

  Met gespecialiseerde kennis van zowel het civiele arbeidsrecht als het ambtenarenrecht, kan Hekkelman bij deze transitie gespecialiseerde hulp bieden. Zowel voor de inwerkingtreding van de Wnra als daarna. Want ondanks de gelijktrekking blijven verschillen bestaan.

  Ervaring ambtenarenrecht

  De advocaten van Hekkelman hebben ervaring met kwesties, zoals:

  • Arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele vraagstukken
  • Functiewaardering
  • Medezeggenschap
  • Ontslag
  • Awb-procedures
  • Privatisering en deprivatisering
  • Publiekrechtelijke taakoverheveling
  • Samenwerkingen in het Sociaal Domein
  • De overheid als opdrachtgever
  • Inleen van personeel
  • Wet aanpak schijnconstructies en ketenaansprakelijkheid
  • WNT
  • Normalisering
  • Ambtenarenwet 2017
  • Integriteit
  • ABP-pensioen
  • Eigenrisicodragerschap

  Meer informatie nodig?

  Hekkelman is een ervaren specialist in het ambtenarenrecht. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Geeke Hissink.