Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  Loon, functie, werktijden, bonus, vakantie, pensioen: er zijn talloze onderwerpen waarover een werkgever afspraken maakt met een werknemer. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken, zoals een relatie- / concurrentiebeding, of een geheimhoudingsbeding.

  Hoe moet je deze afspraken in een arbeidsovereenkomst vastleggen? Kan je afwijken van een cao? En kan je gemaakte afspraken later nog wijzigen?

  Aanvullende afspraken individuele arbeidsovereenkomst

  Binnen de kaders van de wet en een eventueel toepasselijke cao is er ruimte voor maatwerk. Als binnen een organisatie bijzondere belangen spelen, zijn aanvullende afspraken mogelijk. Denk daarbij aan vereiste diploma’s, of een verklaring omtrent gedrag, langere opzegtermijnen, variabele personeelscondities, reglementen voor ziekte en herstel, studiekostenbeding, sociale mediabeleid, et cetera.

  Arbeidscontracten op maat

  Onze specialisten helpen je graag met advies en/of met een modelovereenkomst die recht doet aan jouw situatie. Twijfel je over jouw bestaande arbeidscontracten of reglementen? Dan kunnen wij deze screenen en (waar nodig) aanpassen aan de actuele wetgeving en aan jouw wensen.

  Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

  Nog altijd heeft de meerderheid van werknemers direct of indirect te maken met een CAO. In een CAO worden belangrijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd zoals bijvoorbeeld het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd en de opzegtermijn.

  Wel of niet gebonden?

  Weet je of er voor jouw situatie een cao van toepassing is en wat daarin is geregeld? In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor de betrokkenen of ze gebonden zijn aan een cao. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben.

  Discussie over de uitleg

  Het is niet altijd eenvoudig te beoordelen of er een cao van toepassing is. Daarnaast bestaat er vaak discussie over de uitleg van individuele bepalingen van de cao. Een verkeerde uitleg kan verstrekkende gevolgen hebben. Hiervoor is vaak specialistische, juridische kennis nodig.

  Flexibele arbeidsrelaties

  Hoe kan je een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien? Opdrachtgevers zijn (terecht) voorzichtig vanwege de risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte, loonheffingen, pensioendeelneming, ontslagbescherming of een ontslagvergoeding voor een vermeende opdrachtnemer.

  Duidelijke overeenkomst

  Wie werk wil uitbesteden op basis van een overeenkomst van opdracht, moet ervoor zorgen dat de overeenkomst in orde is. Welke naam partijen elkaar in de overeenkomst geven, is niet doorslaggevend (denk aan aanduidingen als opdrachtnemer, zzp’er of freelancer). Veel belangrijker is het dat de afspraken zodanig worden verwoord dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

  Wat onderscheidt een opdrachtnemer van een werknemer?

  Het meest van belang is de feitelijke uitvoering. Een opdrachtnemer is vrij om te bepalen hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert. Hij gebruikt zijn eigen materiaal. Hij kan zich onder voorwaarden laten vervangen door een ander. Hij wordt niet doorbetaald bij vakantie en ziekte. Hij draagt ondernemersrisico’s en moet BTW afdragen.

  Kortom: Wie een opdrachtnemer daadwerkelijk behandelt als een derde voorkomt daarmee dat een rechter of andere instantie achteraf oordeelt dat de feitelijke uitvoering wijst op een arbeidsovereenkomst.

  Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

  Op grond van de (te herziene) Wet DBA kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van speciale modelcontracten om hun arbeidsrelatie vorm te geven. Hiermee kunnen zij vooraf duidelijkheid verkrijgen via de Belastingdienst. Individuele afspraken, die passen bij jouw situatie, kunnen daarnaast nog steeds gemaakt worden.

  Concurrentie- & relatiebedingen

  Werknemers en werkgevers onderschatten soms de werking van het concurrentiebeding. Als een concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is de werknemer daar in beginsel aan gebonden.

  Overtreding van een dergelijk beding kan onaangename consequenties hebben voor de werknemer, zeker wanneer aan overtreding een boete is gekoppeld. Maar ook de nieuwe werkgever loopt risico. Want de overtreding van de werknemer kan onder omstandigheden de nieuwe werkgever worden aangerekend. En dat terwijl er mogelijkheden zijn om dit beding met tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te beperken.

  Statutair bestuurder

  De statutair bestuurder heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke relatie met de onderneming. Een dubbele rechtsbetrekking dus, die tot complexe situaties kan leiden en onduidelijkheid over wat en wanneer heeft te prevaleren.

  De arbeidsrechtadvocaten en de ondernemingsrechtadvocaten kunnen adviseren en helpen bij onder andere:

  • Benoeming en ontslag van de statutair bestuurder
  • Managementovereenkomst
  • Beloningsvraagstukken en de WNT
  • Pensioen
  • Billijke vergoeding
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Leiding en verantwoording
  • Wet bestuur en toezicht
  • Regeling aanwijzing verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder

  Pensioen

  Niet iedere werkgever is verplicht om pensioen aan te bieden aan zijn werknemers. Toch bouwt zo’n driekwart van de beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenuitvoerder.

  In meerdere branches, zoals de publieke sector, de zorg, de bouw, transport en retail, gaat het dan vaak om een verplichte pensioendeelname bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een onderneming kan ook zijn eigen pensioenfonds hebben, of een pensioenregeling afsluiten bij een pensioenverzekeraar of een premie pensioeninstelling.

  De betrokken partijen

  Telkens zijn drie partijen betrokken; de pensioenuitvoerder, de werknemer en de werkgever. De werkgever die de pensioenovereenkomst sluit met de werknemer. De pensioenuitvoerder die met de werkgever een uitvoeringsovereenkomst sluit ter naleving van de pensioentoezegging. En de werknemer die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd, of op enige moment pensioen gaat genieten.

  Lastige vraagstukken

  Het pensioenrecht is volop in beweging, met als uitvloeisel medio 2020 het pensioenakkoord en het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. De arbeidsvoorwaarde pensioen levert vele, soms lastige, vraagstukken op die tot aanpassing van de pensioenafspraken kunnen leiden. Maar los daarvan is pensioen een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. En dus de aandacht waard.

  Ervaring pensioenrecht

  De advocaten van Hekkelman hebben ervaring met pensioenkwesties, zoals:

  • Verplichtstellingen bedrijfstakpensioenfondsen
  • Vrijstellingsprocedures
  • Premiegeschillen
  • Pensioenaspecten bij bedrijfsovernames
  • Pensioen en privatisering
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Pensioen & ingeleend personeel zoals zzp’ers en payrollkrachten
  • Zorg- en informatieplichten voor werkgevers en pensioenuitvoerders
  • Het pensioenakkoord en de uitwerking is wet- en regelgeving
  • Voorwaarden aan pensioendeelneming
  • Wijziging van de pensioenregeling
  • Pensioen en ontslag
  • Vervroegd pensioen, doorwerken na pensioen en seniorenregelingen

  Meer weten?

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten die jou kunnen adviseren op het gebied van uiteenlopende arbeidsvoorwaardelijke kwesties. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.