Overname, ontslag & reorganisatie

  De arbeidsrechtelijke gevolgen van een – ten gevolge van een reorganisatie – collectief ontslag of een overname zijn van wezenlijke invloed op de arbeidsovereenkomsten die werkgevers en werknemers met elkaar hebben. De arbeidsovereenkomst kan eindigen of overgaan. In alle gevallen moet de werkgever zijn beslissing kunnen uitleggen en voorzien in de personele gevolgen, bijvoorbeeld door een (met de vakbonden overeengekomen) Sociaal Plan.

  Ook buiten de bedrijfseconomische- of bedrijfsorganisatorische omstandigheden kunnen er redenen zijn om afscheid te nemen van een individuele werknemer. De werknemer is bijvoorbeeld langdurig ziek, heeft verwijtbaar gehandeld, functioneert niet of de onderlinge verhoudingen zijn ernstig verstoord.

  Daarnaast kan sprake zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet, waardoor de arbeidsovereenkomst onmiddellijk dient te eindigen. Ook in een dergelijke individuele casus moet een werkgever kunnen uitleggen waarom hij afscheid wil nemen en moet er afgerekend worden. 

  Bedrijfsovername

  Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is.

  Bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan, gaat het werkzame personeel van rechtswege over naar de overnemende partij.

  Het antwoord op jouw vraag

  Onze specialisten kunnen je helpen met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wanneer is er sprake van een overgang van onderneming?
  • Wat zijn de gevolgen en risico’s van een overgang van onderneming?
  • Betreft het al een overgang van onderneming wanneer de werkgever alleen een groep werknemers in dienst neemt?
  • Kan er van de wettelijke bepalingen worden afgeweken en uitgesloten worden dat het personeel overgaat?
  • Kunnen de arbeidsvoorwaarden van de overgenomen medewerkers worden geharmoniseerd met de bestaande arbeidsvoorwaarden?
  • Hoe zit het met de toepasselijke cao(‘s)?
  • Mag een medewerker weigeren mee over te gaan naar de overnemende partij en wat zijn dan de juridische gevolgen?

  Ontslag

  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het ontslagrecht er niet eenvoudiger op geworden.

  De ontslaggronden zijn limitatief in de wet opgeschreven en een werkgever moet de ontslaggrond volledig onderbouwen; het is alles of niets. In het ene geval moet de werkgever naar het UWV voor een opzeggingsvergunning, terwijl in het andere geval slechts de gang naar de kantonrechter mogelijk is.

  In geval de werknemer niet een ernstig verwijt valt te maken, zal de werkgever de transitievergoeding moeten betalen. De werknemer die meent dat juist zijn werkgever een ernstig verwijt valt te maken, kan de rechter om een billijke vergoeding verzoeken.

  Advies of begeleiding nodig?

  De arbeidsrechtadvocaten van Hekkelman kunnen je adviseren en begeleiden bij individuele ontslagkwesties. Zij kunnen toetsen of het dossier voldoende is voor ontslag en wat eventueel nog gedaan kan worden om het dossier te completeren. Ook kunnen zij je bijstaan bij de onderhandelingen over een individuele ontslagregeling.

  Reorganisatie & herstructurering

  Wie geconfronteerd wordt met de wens of noodzaak tot reorganisatie, weet niet altijd waarmee rekening te houden. Welke instanties zijn erbij betrokken? Hoeveel tijd is ervoor nodig?

  Een groot aantal regels en verplichtingen

  Als een reorganisatie ten koste gaat van arbeidsplaatsen is er een scala aan regels en verplichtingen aan de orde. Zo legt de Wet op de ondernemingsraden de verplichting op om advies te vragen aan de Ondernemingsraad bij belangrijke wijzigingen en moet voldaan worden aan de Wet Melding collectief ontslag indien twintig of meer arbeidsplaatsen vervallen.

  Mogelijk legt een cao verplichtingen op tot overleg. En wellicht bestaat de plicht om een sociaal plan te sluiten met de vakverenigingen of met de Ondernemingsraad. Elk ontslag wordt individueel beoordeeld door het UWV en daarvoor moet de werkgever aan de strikte verplichtingen voldoen uit de wet en regelgeving (zoals de Uitvoeringsregels Ontslag).

  Meer weten?

  De ondernemingsrecht- en arbeidsrechtadvocaten van Hekkelman hebben jarenlange ervaring op dit terrein. Zodoende kunnen zij jou terzijde staan bij zowel voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag, of (in samenwerking met de ondernemingsrechtadvocaten) een bedrijfsovername.

  Behoefte aan advies? Heb je een vraag? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.