Financiering & zekerheid

  Veel ondernemingen en organisaties hebben financiële middelen nodig als werkkapitaal voor de lopende bedrijfsvoering. Om te kunnen groeien of door te kunnen ontwikkelen zijn vaak investeringen noodzakelijk die ook om financiering vragen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

  Risicokapitaal

  Bij een BV zouden de aandeelhouders extra kapitaal kunnen storten. Dat betreft dan geen lening, maar risicokapitaal. Aandeelhouders kunnen ook geld lenen aan de BV. Een derde partij die bereid is risicokapitaal beschikbaar te stellen, kan aandelen krijgen. De aandeelhouders besluiten dan tot uitgifte van aandelen en de derde stort het kapitaal op de (via de notaris) uitgeven aandelen.

  Geldlening

  Aandeelhouders en derden – een bank of een investeringsfonds – kunnen ook een geldlening geven. Overeengekomen zal moeten worden onder welke condities de lening zal plaatsvinden: het bedrag, de rente, de aflossingvoorwaarden, de opeisbaarheidsgronden en de zekerheden. Ook kan er een achterstelling bij andere schulden van de BV worden afgesproken, of een conversierecht in aandelen.

  Zekerheden

  Geld uitlenen ‘op blauwe ogen’ ligt niet voor de hand. De schuldeiser zal bij voorkeur zekerheden willen verkrijgen op goederen of rechten waarop hij zich met voorrang kan verhalen als betaling uitblijft. Zekerheden zijn bijvoorbeeld een hypotheekrecht op onroerend goed, een pandrecht op goederen zoals machines, inventaris en voorraden, of op rechten zoals vorderingen, banktegoeden, producten of intellectuele eigendomsrechten. Deze zekerheidsrechten moeten gevestigd worden met de nodige formaliteiten. Hekkelman heeft ruime ervaring in de financierings- en zekerhedenpraktijk. Wij kunnen jou begeleiden bij het vaststellen en opstellen van de documentatie rondom het aangaan van de financiering en het vestigen van zekerheden. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.