Juridische splitsing

  De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte vennootschap, als zelfstandig onderdeel van de organisatie. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken, zoals een activa-passiva transactie of een juridische splitsing.

  Er kunnen ook andere motieven zijn om een deel van de organisatie af te splitsen. Denk aan het spreiden van risico’s van verschillende activiteiten over verschillende vennootschappen of het opsplitsen van het bedrijf vanwege een ruzie tussen de aandeelhouders.

  Overgang onder algemene titel

  Kenmerkend aan de juridische splitsing van een rechtspersoon is dat hierdoor alle rechten en plichten die men wil laten overgaan op de verkrijgende rechtspersoon, ‘vanzelf’ overgaan. Dit heet in juridisch jargon ‘overgang onder algemene titel’. Dat betekent dat contractspartijen niet om medewerking hoeft te worden gevraagd.

  Afsplitsing en zuivere splitsing

  Er zijn verschillende vormen van juridische splitsing die ook wel worden aangeduid met ‘afsplitsing’ of ‘zuivere splitsing’. De mogelijkheid bestaat om de bestaande rechtspersoon na de splitsing te laten voortbestaan. Een andere mogelijkheid is om de bedrijfsonderdelen allemaal onder te brengen in nieuwe rechtspersonen en de oude rechtspersoon te laten verdwijnen. De gevolgen van afsplitsing en zuivere splitsing kunnen zeer verschillend zijn en daarom is goed advies van groot belang.

  Let wel: de splitsing is geen wondermiddel dat gebruikt kan worden om van bestaande schulden af te komen of een deel van het vermogen aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken. In de wet is bepaald dat zowel de achterblijvende rechtspersoon als de (nieuwe) verkrijgende rechtspersoon aansprakelijk zijn tot nakoming van verplichtingen die de splitsende rechtspersoon had op het moment van de splitsing.

  Voor de varianten van splitsing gelden verschillende vormvoorschriften. De voorschriften hebben betrekking op het proces van besluitvorming, op de publicatie (handelsregister en aankondiging in landelijk dagblad) en op de uitvoering.

  Hulp nodig?

  In alle gevallen geldt dat juridische splitsing precisiewerk is en dat kennis en ervaring van de notaris een vereiste is. Neem gerust contact op met een van onze specialisten juridische splitsing voor een verkennend gesprek. Wij staan jou graag te woord.