Bestuurlijke handhaving

    Als regels niet worden nageleefd kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Denk bijvoorbeeld aan het niet-naleven van milieuregels of het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan. Zonodig kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Wordt de overtreding niet tijdig beëindigd, dan kan het bevoegd gezag overgaan tot het invorderen van dwangsommen of het verhalen van gemaakte kosten. Kenmerkend voor handhavingsprocedures is dat deze om snelle actie vragen van zowel het bevoegd gezag als de overtreder. De overtreder wil snel duidelijkheid hebben over zijn positie. Soms moet daarvoor een voorlopig oordeel van de bestuursrechter worden gevraagd. Het bevoegd gezag daarentegen is erbij gebaat dat de geconstateerde overtreding snel wordt beëindigd. En als dat niet lukt, is het belangrijk dat de dwangsommen worden geïnd voordat deze verjaren.Kortom, handhaving brengt vraagstukken met zich mee waarvoor specialistische kennis en kunde noodzakelijk is.

    Meer weten?

    Neem contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.