Natuurbeschermingsrecht

  Bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten (zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen) moet rekening worden gehouden met het natuurbeschermingsrecht. Soms moeten natuurrapporten worden opgesteld waarin de gevolgen voor beschermde diersoorten en natuur(gebieden) moeten worden beoordeeld. Zijn effecten niet uit te sluiten, dan zal een ontheffing voor het verstoren van beschermde diersoorten of een natuurbeschermingswetvergunning moeten worden aangevraagd.

  Ontheffing(en) Flora- en faunawet

  Hebben ruimtelijke ontwikkelingen gevolgen voor beschermde diersoorten? Dan kan het noodzakelijk zijn om een ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat diersoorten of hun vaste rust- en verblijfplaatsen verstoord raken. Wie een ontheffing wil aanvragen moet goed kijken of deze wel noodzakelijk is. Want, soms kan met relatief eenvoudige maatregelen voorkomen worden dat een ontheffing nodig is. Een tijdige analyse voorkomt vertraging van een project.

  Natuurbeschermingswetvergunningen

  Ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) moeten goed in beeld gebracht en beoordeeld worden. Pas dan kan een bestemmingsplan worden vastgesteld of een omgevingsvergunning worden verleend. Wij hebben uitgebreide ervaring met het checken van passende beoordelingen en milieueffectrapporten. Ook begeleiden wij overheden en ontwikkelaars bij het aanvragen van natuurbeschermingswetvergunningen.

  Meer weten?

  Neem contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.