Planschade & nadeelcompensatie

    Burgers en bedrijven kunnen schade lijden als gevolg van rechtmatige besluiten of handelen van een overheid, bijvoorbeeld de gemeente. Dergelijke besluiten leiden dan tot een aanspraak op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is een compensatie van het onevenredige nadeel dat een burger of bedrijf lijdt door het rechtmatige overheidsoptreden. Te denken valt aan schade als gevolg van een wegafsluiting voor wegonderhoud. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie is planschade. Planschade is de schade die wordt geleden door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan. Zo kunnen bouw- en gebruiksmogelijkheden op het eigen perceel worden ‘wegbestemd’ of kunnen op andere percelen bouw- en gebruiksmogelijkheden mogelijk worden gemaakt die tot schade leiden. In zulke gevallen kan om een tegemoetkoming in de planschade worden verzocht. Voor het afhandelen van planschade- en nadeelcompensatieverzoeken is specialistische juridische kennis nodig. Onze specialisten hebben deze kennis in huis. De specialisten van Hekkelman staan zowel overheden als particulieren bij. Hierdoor zijn zij goed bekend met de belangen en de werkwijzen van beiden. Zij zijn daarmee zeer goed in staat op een kwalitatief hoog niveau juridische diensten te verlenen in deze kwesties. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek.