Koop & levering

  Wat je ook aankoopt, de basis van iedere aankoop is de koopovereenkomst. Zonder koopovereenkomst vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. Een koopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Hoe werkt dat?

  Wat is een koopovereenkomst?

  De koopovereenkomst is de basis om uiteindelijk tot een eigendomsoverdracht te komen. In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd die bepalend zijn voor hun onderlinge verhouding. Wat partijen onderling vastleggen, is in principe bindend. Een koopovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Voor registergoederen geldt dat een mondelinge overeenkomst in beginsel volstaat, tenzij het om een woning gaat die door een particulier wordt aangekocht en door hem ook als zodanig zal worden gebruikt. Dan is het op grond van de wet verplicht om de koopovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Bij bedrijfsmatig vastgoed is een schriftelijk koopovereenkomst niet verplicht, maar wel zeer aan te raden om problemen te voorkomen. Uiteraard kunnen wij je bij het opstellen van een koopovereenkomst van dienst zijn.

  Wat regel je zoal in de koopovereenkomst?

  Behalve het feit dat de partijen worden gemeld, wordt vastgelegd welk object er wordt verkocht, wanneer de levering plaatsvindt en – niet onbelangrijk – wat de koopprijs is. Verder worden verklaringen of garanties opgenomen over de staat van het verkochte. Deze betreffen zowel de feitelijke als de juridische aspecten van het verkochte object. Daarnaast wordt mogelijk de verplichting tot het storten van een waarborgsom of bankgarantie overeengekomen en eventuele opschortende of ontbindende voorwaarden.

  Levering

  Een eenmaal gesloten overeenkomst voor registergoed moet uiteindelijk uitgevoerd worden: dat heet de levering. De overeenkomst die de partijen sloten, de ondertekening van de leveringsakte en de inschrijving van deze akte bij het Kadaster, maken dat de eigendom overgaat. Wat kan de levering precies voor jou betekenen?

  Notariële akte

  De levering van registergoederen vindt (op grond van de wet) plaats met een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de overeenkomst die de partijen hebben gesloten. Behalve de koopovereenkomst kan die onderliggende overeenkomst bijvoorbeeld ook gaan over ruiling, vaststelling of verdeling. Vaak wordt de onderliggende overeenkomst nader uitgewerkt in de akte van levering, of worden hierin nadere afspraken tussen de partijen beschreven. De notaris verwoordt de afspraken op een correcte wijze. En hij legt bijvoorbeeld ook vast dat de koopprijs op zijn derdengeldenrekening is betaald en neemt fiscale bepalingen op over de verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting. De notaris is bij uitstek de ter zake deskundige jurist die deze zaken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van de partijen van de akte behartigen.

  Inschrijving Kadaster en verdere werkzaamheden

  Nadat de akte door partijen is getekend, schrijft de notaris deze akte in bij het Kadaster, waardoor de eigendomsoverdracht wordt voltooid. Nadat de notaris heeft gecontroleerd of de eigendomsoverdracht op een juiste wijze heeft plaatsgevonden, gaat hij over tot uitbetaling van de koopprijs. Hierdoor worden een correcte eigendomsoverdracht en uitbetaling gegarandeerd.

  Heb je notariële expertise nodig?

  Neem dan gerust contact op met het notariaat van Hekkelman. Wij helpen jou graag.